1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Prezydium NRL podjęte 29 września 2017 r.

29 września 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło dwa stanowiska:
- w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach,
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

STANOWISKO Nr 60/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, przekazanym przy piśmie pana Pawła Gruzy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 18 września 2017 r. znak: PT7.8100.5.2017.JDJ.401, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:
Projektowana zmiana może wprowadzić dodatkowe obciążenia podatników, w tym również lekarzy i lekarzy dentystów, związane z wymianą kas fiskalnych oraz ponoszeniem kosztów dostępu do systemu transmisji danych. Z tych względów Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia projektowane zmiany.

STANOWISKO Nr 61/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, przekazanym przy piśmie Pana Marka Tombarkiewicza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 11 września 2017 r., znak: OZO.0212.5.2017.JG zgłasza następujące uwagi do przedłożonego projektu rozporządzenia:
1) w § 4 ust. 2 pkt 10 należy zastąpić wyraz „izbę” wyrazami „radę lub Wojskową Radę Lekarską”. Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.) organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej - Wojskowa Rada Lekarska;
2) w § 4 ust. 7 pkt 12 proponuje się, aby w przypadku odmowy wykonania opisu ocena opisu zawierała uzasadnienie odmowy;
3) § 4 ust. 9 powinien otrzymać następujące brzmienie:
„9. Usługa teleradiologiczna nie jest świadczona, jeżeli sposób wykonania badania radiologicznego lub jakość obrazu radiologicznego lub dane kliniczne przesłane przez podmiot zlecający są niewystarczające do opisania obrazu i postawienia rozpoznania radiologicznego.”. Dodanie wyrazów „opisania obrazu” uzasadnia określenie teleradiologii, zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884), które określa teleradiologię jako usługę polegającą na elektronicznym przesyłaniu obrazów radiologicznych, w celu ich opisu lub konsultacji, z jednego miejsca do innego za pomocą łączy do transmisji zapewnionych przez niezależnego dostawcę, co oznacza że jej celem nie jest stawianie rozpoznania.
4) w § 4 ust. 7 pkt 11 należy wyrazy „podmiot leczniczy” zastąpić wyrazami „podmiot wykonujący działalność leczniczą”, co wynika z faktu, że badania radiologiczne mogą wykonywać nie tylko podmioty lecznicze, ale także praktyki zawodowe prowadzone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
5) § 5 powinien otrzymać następujące brzmienie:
„§ 5. W szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w ramach dyżuru medycznego w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych usługa teleradiologiczna nie może być jedyną dostępną formą opisu lub konsultacji badań radiologicznych.”.
6) W § 4 ust. 2 pkt 7 lit. d projektu przewidziano, że lekarz zlecający usługę teleradiologiczną powinien posłużyć się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP. Taki sam obowiązek w zakresie podpisu z mocy § 4 ust. 7 pkt 10 lit. d projektu będzie ciążył na lekarzu dokonującym opisu i oceny badania radiologicznego w ramach teleradiologii. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że wprowadzenie tego obowiązku będzie skutkowało objęciem grupy lekarzy wykonujących badania w ramach teleradiologii obowiązkiem stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP wcześniej niż przewidują to przepisy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która obowiązek ten wprowadza dopiero od 1 stycznia 2019 r.
Ponadto zastrzeżenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej budzi uzasadnienie przedłożonego projektu rozporządzenia w zakresie, w jakim wskazuje, że projekt ten określa zakres odpowiedzialności podmiotów zlecających i świadczących usługę teleradiologiczną, podczas gdy przepisy projektu rozporządzenia nie regulują tej materii, która dodatkowo nie mieści się w upoważnieniu do wydania opiniowanego rozporządzenia.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-09-29 12:35:38