Stanowisko Prezydium NRL podjęte 12 stycznia 2018 r.

12 stycznia 2018 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło jedno stanowisko:
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept.

STANOWISKO Nr 2/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 grudnia 2017 r. znak PLO.0762.3.2017.PR, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:
1) przewidziany w treści projektowanego § 2 ust. 2 wymóg nanoszenia danych na receptę papierową jednym charakterem pisma jest zbyt rygorystyczny;
2) w treści projektowanego § 2 ust. 3 należy wykreślić odesłanie do pkt 5.
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej brak jest uzasadnienia dla wymogu odręcznego nanoszenia na recepcie daty wystawienia i daty realizacji recepty.
3) należy odstąpić od określania w treści projektowanego § 16 ust. 1 i 2 wymiarów oraz wzoru recepty.
Przewidziana w treści projektowanego § 4 pkt 2 możliwość realizacji recepty nieodpowiadającej wymiarom oraz wzorowi, określonym w załączniku do projektu rozporządzenia, podważa celowość określania wymiarów i wzoru recepty.
4) w odniesieniu do treści § 6 ust. 1 pkt 1 lit. h należy podkreślić, że samorząd lekarski od wielu lat konsekwentnie postuluje wyłączenie lekarzy od czynności o charakterze quasi fiskalnym tj. od określania poziomu odpłatności ordynowanych leków.
5) w treści § 10 po wyrazie „wydaje” należy dodać wyraz „się”.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-01-12 12:44:01