1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Kontrola recept – szkodliwe przepisy. Groźba podwójnego karania

21 lutego br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3241). Ustawa dotyczy głównie kontroli prowadzonych przez NFZ, lecz zawiera również inne, wysoce szkodliwe i niebezpieczne dla lekarzy i lekarzy dentystów przepisy. 

Ustawa, w art. 6, nadając nowe brzmienie przepisowi art. 52a ustawy refundacyjnej rozszerza możliwość nakładania na lekarzy i lekarzy dentystów oraz świadczeniodawców  realizujących kontrakt z NFZ, kar administracyjnych w związku z ordynacją leków refundowanych w przypadku:

 1. prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa;
 2. nieprowadzenia dokumentacji medycznej;
 3. wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;
 4. wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;
 5. wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach.

Wskazane powyżej sytuacje, w których możliwe będzie nałożenie kary pieniężnej, są tożsame z sytuacjami przewidzianymi w obecnie obowiązującym przepisie art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej obligującym lekarza do zwrotu kwoty nienależnej refundacji.

Oznacza to, że ustawa wprowadza dodatkową sankcję, która będzie stosowana równolegle z sankcją w postaci zwrotu nienależnej refundacji, czyli umożliwi podwójne karanie lekarzy w takich sytuacjach.

Przepis art. 52a był negatywnie oceniony w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyrażonym w toku konsultacji publicznych, w którym domagano się jego usunięcia. Niestety zgłoszone przez PNRL uwagi nie zostały uwzględnione.

W reakcji na niezrozumiały i niezwykły pośpiech w procedowaniu ustawy, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w trybie pilnym skierował pismo do wszystkich senatorów lekarzy i lekarzy dentystów z wezwaniem do uchylenia na etapie prac legislacyjnych w Senacie tych szkodliwych i niesprawiedliwych przepisów. Adresatami pisma są:

 1. senator Margareta Budner,
 2. senator Grzegorz Czelej,
 3. senator Dorota Czudowska,
 4. senator Tomasz Grodzki,
 5. senator Stanisław Karczewski,
 6. senator Bogdan Klich,
 7. senator Waldemar Kraska,
 8. senator Bogusława Orzechowska,
 9. senator Konstanty Radziwiłł,
 10. senator Andrzej Stanisławek,
 11. senator Andrzej Ślusarz,
 12. senator Andrzej Wojtyła.

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-02-22 18:28:02