Zawód felczera może wykonywać osoba, której Naczelna Rada Lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu i która jest jednocześnie wpisana do Centralnego Rejestru Felczerów.

Centralny Rejestr Felczerów jest prowadzony przez Naczelną Radę Lekarską na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera.

Felczer posiadający prawo wykonywania zawodu i niewykonujący zawodu przez 5 lat traci prawo do wykonywania zawodu i podlega wykreśleniu z Centralnego Rejestru Felczerów.

 

Więcej informacji udzieli p. Michał Kozik: (22) 559 13 19 lub zrf [at] hipokrates.org.

 

Przyznawanie prawa wykonywania zawodu felczera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. nie przyznaje się już w Polsce prawa wykonywania zawodu felczera.

Dnia 8 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która zmieniła ustawę z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera nie przewidując już możliwości nadawania uprawnień do wykonywania zawodu felczera nowym osobom po dniu 8 sierpnia 2020 r. Jedyny wyjątek przewidziano w art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2345) - Naczelna Rada Lekarska mogła na podstawie tego przepisu przyznać prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera osobom, które do dnia 1 stycznia 2022 r. przedłożyły jej w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu decyzję Ministra Zdrowia potwierdzającą kwalifikacje zawodowe felczera.  Przepis ten dotyczył jednak tylko osób, które przed dniem 8 sierpnia 2020 r. uzyskały decyzję Ministra Zdrowia o potwierdzeniu kwalifikacji.

Wobec upływu obu ww. terminów obecnie nie ma już prawnych możliwości, aby kandydat posiadający dyplom felczera uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ubiegał się o nadanie uprawnień zawodowych felczera w Polsce.

 

Status osób wpisanych do rejestru felczerów

Osoby, które uzyskały prawo wykonywania zawodu felczera i zostały wpisane do Centralnego Rejestru Felczerów, nadal pozostają uprawnione do wykonywania zawodu felczera na dotychczasowych zasadach.

Osoby wykonujące zawód felczera zobowiązane są na bieżąco informować Naczelną Radę Lekarską o miejscu wykonywania zawodu felczera – z podaniem pełnej nazwy pracodawcy, jego adresu oraz daty rozpoczęcia wykonywania zawodu felczera w danym miejscu. Przypomina się, że zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy o zawodzie felczera, felczer posiadający prawo wykonywania zawodu i niewykonujący zawodu przez 5 lat traci prawo do wykonywania zawodu i podlega wykreśleniu z Centralnego Rejestru Felczerów.