Określone w ustawie zadania Naczelnej Rady Lekarskiej to m.in.:
•    sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty przez członków samorządu;
•    upowszechnianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
•    reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu;
•    wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy;
•    czuwanie nad prawidłową realizacją zadań samorządu;
•    wspomaganie, koordynacja i nadzór nad działalnością okręgowych rad lekarskich;
•    reprezentowanie zawodów lekarza i lekarza dentysty wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji;
•    określanie sposobów podejmowania uchwał przez organy izb lekarskich;
•    uchwalanie zasady gospodarki finansowej samorządu;
•    określanie wysokości składki członkowskiej;
•    rozpatrywanie odwołań od uchwał okręgowych rad lekarskich;
•    analizowanie, opiniowanie i proponowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia;
•    uchwalanie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej oraz rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania;
•    prowadzenie Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;
•    prowadzenie Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;
•    wydawanie Biuletynu Naczelnej Izby Lekarskiej;
•    wydawanie Gazety Lekarskiej;
•    przedstawianie sprawozdań z działalności Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.

Krajowy Zjazd Lekarzy stanowi w obecnej kadencji 442 delegatów.
Naczelna Rada Lekarska liczy 75 członków, w tym 51 wybieranych na Krajowym Zjeździe Lekarzy oraz 24 prezesów okręgowych rad lekarskich.