Podstawy wniesienia, opłaty:

Kasacja

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. od prawomocnych  orzeczeń Naczelnego Sądu Lekarskiego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej oraz stronom, przysługuje złożenie kasacji do Sądu Najwyższego w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Naczelnego Sądu Lekarskiego. Złożenie skargi kasacyjnej uwarunkowane jest przepisami ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 roku w tym m. in. art. 96 oraz art. 97 i 98, przy czym z uwagi na brzmienie art. 96 ust. 2 cyt. ustawy niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego lekarza po upływie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Kasacja wnoszona przez stronę powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem lub radcą prawnym albo pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym i doręczona wraz z trzema odpisami, pełnomocnictwem oraz dowodem wpłaty od kasacji do Kancelarii NSL.

Opłata od kasacji wynosi 750.00 zł. Strona wnosząca kasację winna dokonać opłaty znakami opłaty sądowej lub uiścić należną kwotę

na rachunek bankowy Sądu Najwyższego - numer konta 08 1010 1010 0401 8113 9130 0000,

ze wskazaniem w tytule przelewu charakteru dokonanej opłaty oraz sygnatury akt Naczelnego Sądu Lekarskiego.