Formularz kontaktowy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: IOD@hipokrates.org
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. obsługi Państwa korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO. Jako prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć obowiązek zajęcia się zgłoszoną sprawą.
  2. dochodzenia praw i ochrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Jako prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć prawo do dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy właściwe do załatwienia Państwa spraw na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi NIL zawarł umowę powierzenia tj. dostawcy usług IT.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, z którą zwrócili się Państwo do NIL. W niektórych wypadkach, Państwa dane osobowe mogą zostać zaliczone do kategorii archiwalnej „A” co oznacza, że po 25 latach zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
 3. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku realizacji celów, których podstawą prawną jest Państwa zgoda podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwość zrealizowania dla Państwa danej usługi.
 6. Z uwagi na fakt, że niektórzy z naszych dostawców rozwiązań informatycznych mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w tzw. „Państwach Trzecich”. Przekazanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń oraz wiążących reguł korporacyjnych. Mają Państwo prawo otrzymać informacje o tych zabezpieczeniach.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ