Naczelny Rzecznik Odp.Zawodowej jest organem Naczelnej Izby Lekarskiej

 

Aktualności

 

Składy kadencji

 

Prawo

 

Sprawozdania

 

System IMI

 

Tryb składania skarg

 

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej m.in. prowadzi postępowanie wyjaśniające, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników, sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi, rozstrzyga spory o właściwość między okręgowymi rzecznikami. Służy mu prawo do udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium z głosem doradczym.

Poza Naczelnym Rzecznikiem Krajowy Zjazd Lekarzy powołuje jego Zastępców. Okręgowe zjazdy lekarzy powołują analogicznie : okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców.

 

dr n. med. Zbigniew Kuzyszyn
Naczelny Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
IX Kadencji

Naczelny Rzecznik jest jedynym jednoosobowym organem NIL . Zgodnie z art.45 ust.2 ustawy o izbach lekarskich zastępcy NROZ działają "w imieniu i na rzecz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej."

 

Aktualności: