Dotychczasowy system powinien zostać zastąpiony znacznie bardziej efektywnym i sprawniejszym systemem naprawiania szkód w ochronie zdrowia. Proponuje się stworzenie opartych na idei no-fault, trzech filarów wpływających na bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych:

1. funduszu kompensacyjnego zdarzeń medycznych

Przewiduje się wprowadzenie systemu rekompensat bez orzekania o winie, mającego na celu ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazanie wysokości świadczenia. Świadczenie będzie wypłacane szybciej i sprawniej niż w postępowaniach przed komisjami wojewódzkimi lub w postępowaniach sądowych, na poziomie akceptowalnym społecznie.

2. systemu rejestracji zdarzeń niepożądanych

Przyczyni się to do stałego podnoszenia poziomu wiedzy o przyczynach i skutkach niepowodzeń w leczeniu oraz zwiększy możliwość uniknięcia takich zdarzeń w przyszłości.

3. zmian zasad odpowiedzialności personelu medycznego

Zostaną wprowadzone zmiany w obszarze odpowiedzialności personelu medycznego, tak aby w razie niepowodzenia leczniczego nie był pociągnięty do odpowiedzialności karnej za nieumyślnie spowodowany błąd.