Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej (CRL) został zbudowany i jest utrzymywany ze składek członków samorządu i nie jest rejestrem państwowym. Samorząd lekarski zdecydował o udostępnieniu Rejestru w internecie dla określonych celów, którymi są możliwości sprawdzenia danych o lekarzu przez zainteresowanego pacjenta oraz sprawdzeniu lekarza przez innego lekarza w celach związanych z procesem leczenia pacjenta.

Naczelna Izba Lekarska informuje, że korzystanie z danych CRL podlega kontroli. Korzystanie z danych CRL do innych celów niż wyżej podane i dozwolone może spowodować zablokowanie dostępu do serwisu.

Korzystanie z danych CRL przez podmioty i organizacje odbywa się na postawie indywidualnej umowy na dostęp do Rejestru i na zasadach odpłatności.

Oferowane są następujące opcje dostępu do danych Centralnego Rejestru Lekarzy RP w celach innych niż podane wyżej:

  1. Dostęp do danych Rejestru z określonego adresu IP przez stronę www (bez zabezpieczenia graficznego)
  2. Uzyskanie z CRL odpowiedzi (w ruchu automatycznym) dotyczącej poprawności przesłanych danych o lekarzu, lekarzu dentyście

Przy zawieraniu umowy rozważany będzie dostęp do danych zarówno w kontekście pożytku społecznego jak i komercyjnym.

W celu zainicjowania kontaktu w sprawie dostępu do danych rejestrowych należy skierować na ręce Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, pismo informujące o intencji zawarcia umowy na dostęp do rejestru z podaniem uzasadnienia.