Zgodnie z treścią art. 35 ust. Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Krajowy Zjazd Lekarzy jest jednym z organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

W Krajowym Zjeździe Lekarzy uczestniczą delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz z głosem doradczym - niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Lekarskiej. Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb lekarskich ustala Naczelna Rada Lekarska na podstawie regulaminu wyborów. Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska co 4 lata. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska:

 1. z własnej inicjatywy;
 2. na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
 3. na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad lekarskich.

Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy powinien być zwołany w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Krajowy Zjazd Lekarzy w szczególności:

 1. ustanawia zasady etyki lekarskiej;
 2. uchwala program działalności samorządu lekarzy;
 3. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej;
 4. rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej;
 5. uchwala regulaminy:
  1. wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania członków tych organów,
  2. Naczelnej Rady Lekarskiej,
  3. Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
  4. okręgowej komisji wyborczej,
  5. Krajowej Komisji Wyborczej,
  6. wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
  7. wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich;
 6. ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej;
 7. dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru Prezesa i członków Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Krajowej Komisji Wyborczej;
 8. dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący Naczelny Sąd Lekarski wyboru członków Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wyboru zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 9. ustala zasady podziału składki członkowskiej;
 10. określa wykaz funkcji w Naczelnej Izbie Lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.