ustawy:
o izbach lekarskich o zawodach lekarza i lekarza dentysty
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Kodeks postępowania karnego
o działalności leczniczej  

 

uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy:
 1. Kodeks Etyki Lekarskiej
 2. Regulaminy wewnętrznego urzędowania: 
ROZPORZĄDZENIA:

Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich

Przewodnik po postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
Informacje dotyczące przebiegu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej , w szczególności dotyczące:
 • zasady złożenia skargi (w tym wymagania formalne i właściwość Rzeczników);
 • etapy postępowania oraz prawa i obowiązki poszczególnych stron postępowania;
 • nadzór nad przewlekłością postępowania wyjaśniającego – uprawnienia NROZ i Naczelnego Sądu Lekarskiego;
 • charakterystyka postępowania przez sądem I instancji;
 • katalog kar wraz z informacją o zatarciu;
 • postępowanie odwoławcze i możliwie rozstrzygnięcia sądu II instancji;
 • nadzwyczajne środki zaskarżenia:
  • kasacja;
  • skarga kasatoryjna;