Wszelkie zawiadomienia o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez lekarza/lekarzy powinno się- zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich -  kierować do właściwego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej, której dany lekarz jest członkiem. Przynależność lekarza do izby lekarskiej można sprawdzić na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej w zakładce „znajdź lekarza”. 

     W celu potwierdzenia wiarygodności, skarga powinna być przesłana drogą pocztową i powinna zawierać:

- imię i nazwisko lekarza, którego skarga dotyczy bądź nazwę instytucji, w której zdarzenie miało miejsce

- imię i nazwisko osoby pokrzywdzonej

- nr PESEL pacjenta

- datę zdarzenia

- dokładny opis zdarzenia

- wyszczególnienie zarzutów kierowanych pod  adresem lekarza bądź placówki leczniczej

- własnoręczny podpis osoby wnoszącej skargę

- adres do korespondencji

      Brak powyższych danych może skutkować pozostawieniem korespondencji bez biegu.