z ustawy o izbach lekarskich:

Art.  43.  [Naczelna Komisja Rewizyjna]

1.  Naczelna Komisja Rewizyjna dokonuje spośród członków Komisji wyboru Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego, z których co najmniej jeden jest lekarzem dentystą.
2.  Naczelna Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Naczelnej Izby Lekarskiej;
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Lekarzy;
3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych;
4) przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej;
5) przedstawia Krajowemu Zjazdowi Lekarzy opinię dotyczącą sprawozdań Naczelnej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu w okresie kadencji i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Dokumenty | Archiwum | Skład w VIII kadencji  | Skład w VII kadencji | Skład w VI kadencji