• Informacje w języku polskim

  Informacje ogólne

  Co do zasady zaświadczenia wynikające z przepisów dyrektywy 2005/35/WE związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii (np. zaświadczenia o zgodności kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Polsce z wymogami tej dyrektywy, zaświadczenia o niekaralności zawodowej), których mogą wymagać właściwe urzędy w tych państwach, wydaje lekarzowi dentyście w Polsce okręgowa rada lekarska tej okręgowej izby lekarskiej, której lekarz jest albo był w przeszłości członkiem – innymi słowy okręgowe rady lekarskie wydają zaświadczenie lekarzom i lekarzom dentystom, którzy posiadają w Polsce prawo wykonywania zawodu albo posiadali je w przeszłości.

  Naczelna Rada Lekarska, organ Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL), wydaje zaświadczenia związane z systemem uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów regulowanym przepisami dyrektywy 2005/36/WE w sytuacji, gdy posiadacz polskiego dyplomu lekarza lub lekarza dentysty nie jest związany z żadną okręgową izba lekarską (tj. w przypadku absolwenta polskiej uczelni, który nie występował w Polsce o przyznanie prawa wykonywania zawodu i nigdy go nie posiadał, a zatem nie jest i nigdy był członkiem izby lekarskiej).

  Tego rodzaju zaświadczenia stanowią dodatkowe informacje dla właściwych organów innych państw członkowskich UE (a także państw EOG i Szwajcarii), które mogą – w razie potrzeby – towarzyszyć dokumentowi potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji, czyli polskiemu dyplomowi z tytułem lekarza albo lekarza dentysty, świadectwu złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu LEK albo LDEK, dokumentu potwierdzającego ukończenie stażu podyplomowego.

  Zaświadczenie jest wydawane na podstawie dyplomu ukończenia studiów - wyjątkowo, jeżeli termin wydania dyplomu przez uczelnię jest odległy, można przedstawić zaświadczenie z uczelni, z którego jednoznacznie wynika, że dana osoba w określonym dniu ukończyła studia i które wskazuje, z jakim numerem osoba ta otrzyma dyplom ukończenia studiów.

  Jeśli wymagane dokumenty są wysyłane pocztą elektroniczną, należy je przesłać jako załączniki (pdf lub jpg) do wiadomości e-mail, a nie jako pliki do pobrania z innej strony internetowej.

  Zaświadczenia są wysyłane pocztą (list polecony) w formie papierowej na wskazany adres pocztowy. Można je także odebrać osobiście w biurze NIL w Warszawie. Okres oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi ok. 5 dni roboczych od chwili dostarczenia kompletnej dokumentacji.

  Zaświadczenia wystawiane są w języku polskim - tłumaczenie na odpowiedni język obcy należy sporządzić we własnym zakresie.

  Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę (od 1 stycznia 2024 wynosi ona 127,26 zł), którą należy wnieść przelewem na rachunek bankowy NIL:

  ODBIORCA: Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

  BANK: Pekao SA

  SWIFT, BIC: PKOPPLPW

  MIĘDZYNARODOWY NUMER RACHUNKU (IBAN): PL 47 1240 1109 1111 0000 0516 2660

  TYTUŁEM: opłata za zaświadczenie „unijne" – imię i nazwisko osoby, dla której zaświadczenie jest wydawane 

  Adres pocztowy NIL:
  Naczelna Izba Lekarska
  ul. Jana III Sobieskiego 110
  00-764 Warszawa

  Lekarze (absolwenci studiów lekarskich)

  Lekarze dentyści (absolwenci studiów lekarsko-dentystycznych)

  OSTATNIA AKTUALIZACJA 29.12.2023 R.

 • Information in English

  General Information

  As a rule, certificates based on the provisions of Directive 2005/35/EC related to the procedure of recognition of professional qualifications in other Member States of the European Union, European Economic Area and Switzerland (e.g. certificates of conformity of professional qualifications obtained in Poland with the requirements of this Directive, certificates of good standing), which may be required by the competent authorities in these countries, are issued to a medical doctor or dentist in Poland by the regional medical council (okręgowa rada lekarska) of the regional chamber of physicians and dentists (okręgowa izba lekarska) of which the doctor or dentist is a member (or was a member in the past) – in other words, regional medical councils issue certificates to doctors and dentists who hold the right to practice in Poland or who held it in the past.

  The Supreme Medical Council (Naczelna Rada Lekarska), body of the Polish Supreme Chamber of Physicians and Dentists (Naczelna Izba Lekarska), issues certificates related to the system of recognition of professional qualifications of medical doctors and dentists as regulated by the Directive 2005/36/EC in cases where the doctor or dentist who holds a Polish medical or dental diploma is not tied with any of the regional chambers of physicians and dentists (i.e. has not applied for the right to practice the profession in Poland and therefore is not and never was a member of the chamber).

  Such certificates serve as additional information for competent authorities of other EU Member States (as well as EEA States and Switzerland) which may – if needed – accompany the evidence of formal qualifications, i.e. the Polish diploma with the degree of “lekarz” or “lekarz dentysta”, certificate confirming positive result of LEK or LDEK exam, evidence of completion of postgraduate internship.

  The certificates are issued based on the diploma – in exceptional cases, when the date of issuing the proper diploma is remote, it is possible to apply for the certificate based on a confirmation (zaświadczenie) issued by the university which clearly indicates that the given person completed studies and will receive a diploma with the given number.

  If the required documents are sent by email, they should be sent as attachments (pdf or jpg) to the email message – not as files to be downloaded from another website.

  The certificate is sent in paper form by post as registered mail. Scanned copies are not sent.

  The original certificate may also be collected personally at the Supreme Chamber’s office in Warsaw.

  To issue the certificate, it takes at least 5 working days after receipt of complete documentation.

  The certificate is issued in Polish – translation into the appropriate language and in the required form should be arranged by the person receiving the certificate.

  The payment of the fee (since 1 January 2024 – 127,26 PLN) should be made in advance by bank transfer to the Supreme Chamber’s bank account.

  BENEFICIARY: Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

  BANK: Pekao S.A.

  SWIFT, BIC: PKOPPLPW

  IBAN: PL 47 1240 1109 1111 0000 0516 2660

  DESCRIPTION: EU certificate – name of the person.

  Postal address of the Polish Supreme Chamber of Physicians and Dentists:
  Naczelna Izba Lekarska
  ul. Jana III Sobieskiego 110
  00-764 Warszawa

  Medical doctors (graduates of medical studies)

  Dentists (graduates of dental studies)