Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie w Polsce kwalifikacji zawodowych lekarza dentysty zgodnych z wymogami określonymi w dyrektywie 2005/36/WE.

Lekarz dentysta absolwent polskiej uczelni, który nie występował w Polsce o przyznanie prawa wykonywania zawodu i nie jest członkiem okręgowej izby lekarskiej, a który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin LDEK oraz odbył staż podyplomowy za granicą lub szkolenie praktyczne, które Minister Zdrowia uznał za równoważny ze stażem odbywanym w Polsce, może wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej o zaświadczenie potwierdzające, że odbył w Polsce kształcenie spełniające wymogi określone w art. 34 dyrektywy 2005/36/WE i że uzyskał w Polsce kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu lekarza dentysty (które na podstawie przepisów dyrektywy 2005/36/WE podlegają automatycznemu uznaniu w innych państwach członkowskich UE).

Zaświadczenie to przekazuje dodatkowe informacje organom właściwym w innych państwach członkowskich UE w celu uznania w innym państwie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Polsce.

Zaświadczenie wydawane jest tym absolwentom kierunku lekarsko-dentystycznego, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2003/2004 lub później.

W celu uzyskania takiego zaświadczenia należy przedłożyć w NIL:

- wypełniony i podpisany wniosek:

 • można go przesłać pocztą, złożyć osobiście lub przesłać elektronicznie w formie skanu;

dyplom lekarza dentysty (w polskiej wersji językowej) oraz suplement do dyplomu (w języku polskim lub angielskim):

 • dokumenty te należy przedstawić (osobiście bądź pocztą) w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo polską placówkę dyplomatyczną – dokumenty złożone w oryginale są zwracane wnioskodawcy;
 • możliwe jest także przedstawienie ich w formie zwykłej kopii (tj. kserokopii bądź skanu przesłanego mailem), pod warunkiem otrzymania przez NIL odrębnego potwierdzenia autentyczności z uczelni (uczelnia może przesłać takie potwierdzenia pocztą zwykłą bądź elektroniczną – najczęściej otrzymujemy to mailem bezpośrednio z dziekanatu) – w takim przypadku lekarz dentysta powinien samodzielnie wystąpić do uczelni z prośbą o wysłanie takiego potwierdzenia;

świadectwo złożenia egzaminu LDEK oraz decyzję Ministra Zdrowia w sprawie uznania stażu podyplomowego:

 • dokumenty te należy przedstawić (osobiście bądź pocztą) w oryginale (dokumenty złożone w oryginale są zwracane wnioskodawcy); lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo polską placówkę dyplomatyczną;
 • możliwe jest także przedstawienie ich w formie zwykłej kopii (tj. kserokopii bądź skanu przesłanego mailem), pod warunkiem otrzymania przez NIL odrębnego potwierdzenia autentyczności z odpowiednio CEM i MZ – w takim przypadku lekarz dentysta powinien samodzielnie wystąpić do danej instytucji z prośbą o wysłanie takiego potwierdzenia; 
 • potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 127,26 zł.

Zaświadczenie potwierdzające zgodność odbytych w Polsce studiów lekarsko-dentystycznych z wymaganiami określonymi w art. 34 dyrektywy 2005/36/WE.

Lekarzowi dentyście absolwentowi polskiej uczelni, który nie odbył stażu podyplomowego lub nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu LDEK, Naczelna Rada Lekarska może wydać zaświadczenie, które odnosi się do ukończonego w Polsce kształcenia przeddyplomowego i poświadcza, że odbyte w Polsce studia na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzące do uzyskania dyplomu z tytułem lekarza dentysty spełniały wymogi określone art. 34 dyrektywy 2005/36/WE oraz że uzyskany dyplom z tytułem lekarza dentysty jest dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia lekarsko-dentystycznego wymienionym dla Polski w pkt. 5.3.2 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE.

Zaświadczenie wydawane jest tym absolwentom kierunku lekarsko-dentystycznego, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2003/2004 lub później.

Tego rodzaju zaświadczenie najczęściej jest wykorzystywane przez lekarzy dentystów, którzy zamierzają uzyskać w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej uprawnienia w celu odbycia w tym państwie stażu podyplomowego – zaświadczenie takie nie potwierdza, że lekarz dentysta uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu podlegające automatycznemu uznaniu na podstawie przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zaświadczenie to odnosi się jedynie do ukończonych studiów - poświadcza, że odbyte w Polsce studia prowadzące do uzyskania dyplomu z tytułem lekarza dentysty spełniały wymogi określone art. 34 dyrektywy 2005/36/WE. Zaświadczenie to nie potwierdza natomiast, że lekarz dentysta, absolwent polskiej uczelni uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu takie, jakie uzyskały osoby posiadające wszystkie dokumenty wymienione w odniesieniu do Polski w pkt. 5.3.2. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE (tj. kwalifikacje pozwalające ubiegać się o „pełne” prawo wykonywania zawodu w Polsce).

Zgodnie z polskimi przepisami posiadacz dyplomu z tytułem lekarza dentysty w celu nabycia pełnych kwalifikacji umożliwiających uzyskanie prawa wykonywania zawodu w Polsce jest dodatkowo zobowiązany do odbycia stażu podyplomowego (staż odbyty za granicą musi zostać uznany przez Ministra Zdrowia za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce) oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu LDEK. 

Świadectwo złożenia egzaminu LDEK oraz zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego są wymienione w  pkt. 5.3.2. załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE jako świadectwa towarzyszące polskiemu dyplomowi lekarza dentysty.

Możliwe jest w tej sytuacji, że w celu uznania kwalifikacji zawodowych i przyznania absolwentowi polskiej uczelni pełnych uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentysty w innym niż Polska państwie członkowskim UE (lub państwie EOG bądź Szwajcarii) właściwy urząd tego państwa będzie wymagał spełnienia tych dodatkowych wymogów nawet, jeżeli tego rodzaju wymogi nie obowiązują lekarzy dentystów będących absolwentami miejscowych uczelni.

W celu uzyskania takiego zaświadczenia należy przedłożyć w NIL:

- wypełniony i podpisany wniosek:

 • można go przesłać pocztą, złożyć osobiście lub przesłać elektronicznie w formie skanu;

dyplom lekarza dentysty (w polskiej wersji językowej) oraz suplement do dyplomu (w języku polskim lub angielskim):

 • dokumenty te należy przedstawić (osobiście bądź pocztą) w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo polską placówkę dyplomatyczną – dokumenty złożone w oryginale są zwracane wnioskodawcy;
 • możliwe jest także przedstawienie ich w formie zwykłej kopii (tj. kserokopii bądź skanu przesłanego mailem), pod warunkiem otrzymania przez NIL odrębnego potwierdzenia autentyczności z uczelni (uczelnia może przesłać takie potwierdzenia pocztą zwykłą bądź elektroniczną – najczęściej otrzymujemy to mailem bezpośrednio z dziekanatu) – w takim przypadku lekarz dentysta powinien samodzielnie wystąpić do uczelni z prośbą o wysłanie takiego potwierdzenia;

·       potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 127,26 zł.

Zaświadczenie dotyczące postawy etycznej lekarza dentysty (Zaświadczenie o nieposiadaniu prawa wykonywania zawodu w Polsce).

W przypadku posiadacza polskiego dyplomu lekarza dentysty, który nie posiada w Polsce o uprawnień zawodowych (prawa wykonywania zawodu) i nie występował o ich przyznanie, Naczelna Rada Lekarska może wydać na wniosek absolwenta zaświadczenie, które potwierdza, że dana osoba nie występowała w Polsce o prawo wykonywania zawodu i nie posiada go oraz że NIL nie posiada informacji dotyczących danej osoby, które mogłyby mieć negatywny wpływ na ocenę jej postawy etycznej niezbędnej do wykonywania w Polsce zawodu lekarza dentysty.

Zaświadczenie dot. postawy etycznej, zwane potocznie Certficate of Good Standing, jest zaświadczeniem potwierdzającym, że dana osoba spełnia wymagania związane z dobrym charakterem/dobrą reputacją, które w większości krajów muszą być spełnione, aby móc wykonywać zawód lekarza dentysty (w uproszczeniu zaświadczenie ma potwierdzać że dana osoba nie była karana). W przypadku absolwentów studiów lekarsko-dentystycznych w Polsce, którzy nie ubiegali się o przyznanie i nie posiadają prawa wykonywania zawodu w Polsce, jest to de facto zaświadczenie o braku rejestracji potwierdzające, że absolwent nie posiada prawa wykonywania zawodu w Polsce i nie występował o to.

W celu uzyskania takiego zaświadczenia należy przedłożyć w NIL:

- wypełniony i podpisany wniosek:

 • można go przesłać pocztą, złożyć osobiście lub przesłać elektronicznie w formie skanu;

dyplom lekarza dentysty (w polskiej wersji językowej) oraz suplement do dyplomu (w języku polskim lub angielskim):

 • dokumenty te należy przedstawić (osobiście bądź pocztą) w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo polską placówkę dyplomatyczną – dokumenty złożone w oryginale są zwracane wnioskodawcy;
 • możliwe jest także przedstawienie ich w formie zwykłej kopii (tj. kserokopii bądź skanu przesłanego mailem), pod warunkiem otrzymania przez NIL odrębnego potwierdzenia autentyczności z uczelni (uczelnia może przesłać takie potwierdzenia pocztą zwykłą bądź elektroniczną – najczęściej otrzymujemy to mailem bezpośrednio z dziekanatu) – w takim przypadku lekarz dentysta powinien samodzielnie wystąpić do uczelni z prośbą o wysłanie takiego potwierdzenia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 127,26 zł.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 29.12.2023 R.