Naczelna Izba Lekarska prowadzi:

Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

Centralny Rejestr Felczerów

Centralny Rejestr Felczerów Naczelna Izba Lekarska prowadzi na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.
Felczerem jest osoba, która nie ukończyła wyższych studiów medycznych, lecz zdobyła odpowiednie kwalifikacji na poziomie średnim. W Polsce od wielu lat nie kształci się nowych felczerów, jednakże osoby, które w przeszłości wykształciły się w tym zawodzie, mogą go dalej wykonywać.
W Polsce jest 285 felczerów czynnych zawodowo i 727 nie wykonujących zawodu.

Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

Informacji dotyczących karalności lekarza udziela się – na żądanie – sądom i prokuratorom, organom samorządu lekarskiego oraz zainteresowanemu lekarzowi. 

Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe

Rejestr ten jest prowadzony przez okręgowe izby lekarskie oraz Naczelną Izbę Lekarską. Każde zdarzenie edukacyjne powinno zostać przez organizatora kształcenia zgłoszone do właściwej izby lekarskiej, która po udzieleniu akredytacji wpisuje podmiot do Rejestru.
O miejscu wpisu decyduje adres siedziby organizatora kształcenia.