logo: NIL

Krajowa Komisja Wyborcza jest kolegialnym ciałem Naczelnej Izby Lekarskiej odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzanie wyborów do organów i w organach Naczelnej Izby Lekarskiej, ogłaszanie wyników tych wyborów oraz przeprowadzanie procedury odwoływania organu lub członka organu Naczelnej Izby Lekarskiej.

Członków Krajowej Komisji  Wyborczej wybiera, na okres kadencji, Krajowy Zjazd Lekarzy, w liczbie ustalonej przez ten zjazd, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Szczegółowe zadania Krajowej Komisji Wyborczej określa Regulamin wyborów oraz Regulamin Krajowej Komisji Wyborczej, których obowiązująca treść dostępna jest w zakładce „Aktualne regulaminy”.