thumbnail

 Stenogram z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

W dniach 24-25 lutego 2012 roku odbył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy, podczas którego podjęto następujące dokumenty:

 

APELE(kliknij aby wyświetlić):

APEL Nr 1.
do Ministra Zdrowia
APEL Nr 2
do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
APEL Nr 3
do Ministra Zdrowia
APEL Nr 4
do Naczelnej Rady Lekarskiej
 

UCHWAŁY(kliknij aby wyświetlić): 

UCHWAŁA Nr 1
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
UCHWAŁA Nr 2
w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
UCHWAŁA Nr 3
w sprawie art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
UCHWAŁA Nr 4
w sprawie udzielenia rekomendacji lekarzom i lekarzom dentystom
UCHWAŁA Nr 5
w sprawie zobowiązania Naczelnej Rady Lekarskiej do podjęcia działań
UCHWAŁA Nr 6
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
UCHWAŁA Nr 7
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania wizytacji praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty oraz sposobu wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne
UCHWAŁA Nr 8
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania
rzeczników odpowiedzialności zawodowej
UCHWAŁA Nr 9
w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich
 

STANOWISKA(kliknij aby wyświetlić):

STANOWISKO Nr 1
w sprawie reformy kształcenia przeddyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów  i stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów                   
STANOWISKO nr 2
STANOWISKO Nr 3
w sprawie sprzeciwu przeciwko oparciu systemu refundacji leków na wskazaniach rejestracyjnych
STANOWISKO Nr 4
w sprawie biurokratycznych ograniczeń wykonywania zawodów lekarza
i lekarza dentysty
STANOWISKO Nr 5
w sprawie ustawicznego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
STANOWISKO Nr 6
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
STANOWISKO Nr 7
w sprawie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
STANOWISKO Nr 8
w sprawie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów
STANOWISKO Nr 9
w sprawie uzyskiwania przez lekarzy kwalifikacji i kompetencji zawodowych, obejmujących część zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku dziedzin medycyny lub będących umiejętnością udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, zwanych dalej „umiejętnościami”.