Uchwała Nr 1

 

z dnia 25 lutego 2012 r.

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

 

§ 1.

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy na podstawie art. 191 ust. 2 pkt 4 Konstytucji RP w zw. z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 i z 2011r. Nr 112, poz. 654) kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, że przepisy  § 29 – 31  załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), które przewidują możliwość umieszczania w umowach podpisywanych przez NFZ ze świadczeniodawcami – kar umownych w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz w razie wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych – są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Niezgodność ta wynika z faktu, że treść tych przepisów przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego rozporządzenie wraz z załącznikiem zostało wydane.

§ 2.

Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do sporządzenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i reprezentowania Naczelnej Izby Lekarskiej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, w sprawie wniosku, o którym mowa w § 1, z prawem udzielenia pełnomocnictwa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 2

z dnia 25 lutego 2012 r.

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

 

§ 1.

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie, że przepisy rozdziału 13a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta są niezgodne z art. 175 Konstytucji RP.

 

§ 2.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25 lutego 2012 r.

w sprawie art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

§1

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do niezwłocznego przedłożenia przedstawicielom władz państwowych, a w szczególności Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Zdrowia, postulatu niezwłocznego podjęcia  inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmian w przepisach art 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiana miałaby polegać na ustanowieniu Prezesa  Urzędu Zamówień Publicznych organem odwoławczym od decyzji rozstrzygającej odwołanie oferenta od wyniku postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 2.

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską, aby w przypadku bezczynności  lub braku reakcji władz państwowych na przedłożony postulat, o którym mowa w §1, skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności :

- przepisu art.154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie będącym przedmiotem postulatu, o którym mowa w § 1,  z Konstytucją RP,

- zarządzeń i instrukcji  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydawanych na potrzeby postępowań konkursowych z ustawą o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie opisanym w wystąpieniu Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Zdrowia w piśmie NRL/KS/13/11 z dnia 18 marca 2011 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25 lutego 2012 r.

w sprawie udzielenia rekomendacji lekarzom i lekarzom dentystom

§ 1.

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy rekomenduje lekarzom niezawieranie umów na wystawianie recept refundowanych w przypadku nieuzgodnienia satysfakcjonującego samorząd lekarski wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych.

§ 2.

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy rekomenduje lekarzom zamieszczanie adnotacji „Refundacja leku do decyzji NFZ” na receptach od dnia 1 lipca 2012 r., w przypadku utrzymania pozasądowej procedury karania świadczeniodawców za uchybienia formalne popełniane przez lekarzy przy wystawianiu recept refundowanych.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25 lutego 2012 r.

w sprawie zobowiązania Naczelnej Rady Lekarskiej do podjęcia działań

§ 1

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy na podstawie art. 35 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań w kierunku uwzględnienia w przepisach Narodowego Funduszu Zdrowia konieczności szkolenia lekarzy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych   

Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2

a) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) okręgowy rzecznik - okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

9) Naczelny Rzecznik - Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;”,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) zastępca rzecznika - zastępcę okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;”,

c) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29) komisja wyborcza - okręgową komisję wyborczą lub Krajową Komisję Wyborczą.”;

 1. w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Warunkiem uzyskania mandatu, funkcji, stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska, z wyjątkiem funkcji, o których mowa w art. 32 i 46 ustawy oraz § 26 uchwały, jest uzyskanie przez kandydata liczby głosów nie mniejszej niż 5% ogólnej liczby członków zgromadzenia wyborczego, jednak nie mniej niż 3 głosy.”;

 1. w § 4:
 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mandat delegata na zjazd wygasa z chwilą rozpoczęcia okręgowego sprawozdawczo-wyborczego zjazdu lekarzy lub Krajowego Zjazdu Lekarzy.”,

 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Mandat członka organu, na stanowisko funkcyjne lub na inne stanowisko w tym organie, wygasa z chwilą rozpoczęcia pierwszego zebrania tego organu następnej kadencji.”,

 1. po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Mandat członka Naczelnej Rady Lekarskiej sprawowany z racji pełnienia funkcji prezesa okręgowej rady lekarskiej wygasa z chwilą wyboru jego następcy.”;

 1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Komisja wyborcza stwierdza w drodze uchwały wygaśnięcie mandatu oraz pozbawienie funkcji, o których mowa w art. 15 ustawy.

 1. W przypadku zawieszenia mandatu rzecznika, członka sądu lekarskiego lub funkcji zastępcy rzecznika z przyczyn, o których mowa w art. 15 ust. 5 i 7 ustawy, okoliczność zawieszenia mandatu członka sądu i rzecznika stwierdza właściwy sąd lekarski, a w przypadku funkcji zastępcy rzecznika - właściwy rzecznik.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu lub wygaśnięcia funkcji zastępcy rzecznika z przyczyn, o których mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 6 ustawy, funkcję uzyskuje kandydat na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 ustawy.
 3. W przypadku wyboru członka organu, rzecznika, zastępcy rzecznika, do innego organu izby lekarskiej, na rzecznika lub na funkcję zastępcy rzecznika osoba ta jest zobowiązana do zrzeczenia się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów jednego ze sprawowanych mandatów lub funkcji, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.   Zobowiązanie do zrzeczenia się mandatu, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy posiadanego mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy, Krajowy Zjazd Lekarzy oraz mandatu członka okręgowej rady lekarskiej, w przypadku uzyskania mandatu członka Naczelnej Rady Lekarskiej.

6.   Wybór osoby posiadającej stanowisko funkcyjne lub inne stanowisko w organie na inne stanowisko funkcyjne lub inne stanowisko w tym organie, skutkuje wygaśnięciem uprzednio posiadanego stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska w tym organie.”;

 1. w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) liczba wybranych osób na stanowiska funkcyjne i inne stanowiska nie jest większa niż określona uchwałą organu lub niniejszym regulaminem;”;

 1. w § 9:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisje wyborcze są właściwe w sprawach przygotowania iprzeprowadzania procedury wyborów, nadzorowania i ogłaszania wyników wyborów:

 1. organów i do organów izb lekarskich,

2)     na stanowiska funkcyjne i inne stanowiska w  organach izb lekarskich,

3)     zastępców rzecznika,

4)     komisji wyborczych

oraz przeprowadzania procedury odwoływania tych organów i ich członków, z wymienionych stanowisk i funkcji pełnionych w tych organach oraz ogłaszania wyników głosowania w trybie odwołania.”,

 1. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku wygaśnięcia mandatu, o którym mowa w ust. 5, na wniosek przewodniczącego komisji wyborczej zjazd dokonuje wyborów uzupełniających członków komisji.”;

 1. w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Krajowa Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, a w szczególności:

   1)   wydaje wytyczne i udziela wyjaśnień oraz informacji o przepisach prawa wyborczego w  samorządzie lekarzy;

2) może przeprowadzać kontrolę dotyczącą działań organizacyjnych okręgowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ogłaszaniem wyników wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy i do organów i w organach okręgowych izb lekarskich, zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;

3) uchyla uchwały okręgowych komisji wyborczych dotyczące działań organizacyjnych określonych w pkt 2, podjęte z naruszeniem regulaminu wyborów lub przepisów ustawy i przekazuje sprawy do ponownego rozpoznania.”;

 1. w § 11:
  1. uchyla się ust. 2,
  2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Okręgowa rada lekarska dokonuje wyboru co najmniej dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków prezydium. Okręgowa rada lekarska może również dokonać wyboru zastępcy sekretarza. Prezes okręgowej rady lekarskiej, wiceprezesi, sekretarz, zastępca sekretarza w przypadku jego wyboru, skarbnik oraz inni członkowie rady przez nią wybrani, tworzą prezydium okręgowej rady lekarskiej.”;

 1. w  § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Okręgowy zjazd lekarzy ustala liczbę mandatów dla przedstawicieli delegatur w składzie organów okręgowej izby lekarskiej oraz może ustalić tę liczbę dla określonych obszarów działania izby lub określonych rejonów wyborczych, proporcjonalną do liczebności ich członków w składzie izby, odrębnie dla lekarzy i lekarzy dentystów. Głosujący dokonuje wyboru odrębnie spośród kandydatów lekarzy i lekarzy dentystów pochodzących z poszczególnych delegatur, określonych obszarów działania izby lub określonych rejonów wyborczych.”;

 1. w § 13:
 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okręgowa rada lekarska, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, każdorazowo na okres kadencji, ustala w drodze uchwały:

 1. podział izby na rejony wyborcze,
 2. liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata,
 3. minimalną i maksymalną liczbę członków rejonu wyborczego

- uwzględniając zasady określone w ust. 3 i § 14 ust. 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Okręgowa komisja wyborcza umieszcza na liście w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona członków rejonu wyborczego. Wzór listy członków rejonu wyborczego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Rejony wyborcze mogą obejmować przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju lub grupy lekarzy.”,

d ) uchyla się ust. 9,

e ) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Okręgowa komisja wyborcza publikuje listy członków rejonów wyborczych w biuletynie informacji publicznej (BIP) oraz udostępnia informacje w tym zakresie w siedzibie  okręgowej izby lekarskiej.”,

f ) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Okręgowa komisja wyborcza odmawia umieszczenia na liście innego rejonu wyborczego lekarza, o którym mowa w ust. 11, jeżeli na skutekskreślenia go z listy rejonu wyborczego, w którym był wpisany, rejon nie spełniałby wymogu minimalnej liczby członków.”;

 1. w § 14:
 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgromadzenie wyborcze w rejonie wyborczym dokonuje spośród swoich członków wyboru delegatów na zjazd w stosunku jeden delegat na 15-100 lekarzy, przy czym określona liczba jest ustalana przez okręgową radę lekarską jednolicie dla wszystkich rejonów wyborczych.”,

 1. ust.3 otrzymuje brzmienie:
 2.  
 3. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Okręgowy sprawozdawczo-wyborczy zjazd lekarzy ustala ogólną liczbę członków organów i zastępców rzecznika, uwzględniając zasady określone w § 11 i 12 ust. 1 i 3, jednak w liczbie nie mniejszej niż:

1)        w przypadku okręgowej rady lekarskiej - 13 osób, w tym 3 lekarzy dentystów;

2)        w przypadku zastępców okręgowego rzecznika - 8 zastępców, w tym 2 lekarzy dentystów;

3)        w przypadku okręgowego sądu lekarskiego - 7 osób, w tym 2 lekarzy dentystów;

4)        w przypadku okręgowej komisji rewizyjnej - 5 osób, w tym 1 lekarz dentysta.”;

 1. w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy następuje w stosunku jeden delegat na 400 członków okręgowej izby lekarskiej.”;

 1. w § 17:
  1.  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 kandydata zgłasza podczas zgromadzenia wyborczego członek tego zgromadzenia, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 6 i 7 ustawy.”,

 1. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zgłoszenie może dotyczyć kandydata nieobecnego na zgromadzeniu z wyjątkiem kandydata na  prezesa i Prezesa, okręgowego rzecznika i Naczelnego Rzecznika.”,

 1. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sąd lekarski ustępującej kadencji jest uprawniony do wskazania, w drodze uchwały, kandydatów do tego organu następnej kadencji, nie będących delegatami na zjazd, w liczbie nie przekraczającej połowy składu ustępującego organu.”,

 1. ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wskazany kandydat, o którym mowa w ust. 7 i 8, obowiązany jest pisemnie oświadczyć, że wyraża zgodę na kandydowanie oraz złożyć oświadczenie o niekaralności. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

 1. ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Kandydaci na stanowiska prezesa i Prezesa, okręgowego rzecznika i Naczelnego Rzecznika są zobowiązani do przedstawienia przebiegu swojej pracy zawodowej i społecznej oraz programu działalności.”;

 1. w § 20:
 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Lista kandydatów na delegatów w wyborach, o których mowa w ust. 3, powinna być ponownie ustalona i może uwzględniać nowych kandydatów, zgłoszonych zgodnie z § 17 ust. 2.”,

 1. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych wyborów lub w wyniku kolejnej tury wyborów został spełniony wymóg, o którym mowa w ust. 3, w rejonie wyborczym w którym nie dokonano wyboru okręgowa komisja wyborcza przeprowadza ponowne wybory przed okręgowym zjazdem sprawozdawczo-wyborczym, wyłącznie na pisemny wniosek co najmniej 20% ogólnej liczby członków tego rejonu, złożony w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wyborów przed zjazdem, zgodnie z przepisami uchwały, pod warunkiem równoczesnego zgłoszenia co najmniej jednego kandydata.”;

 1. w § 21 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie w rejonie wyborczym organizuje okręgowa komisja wyborcza ustalając dzień, miejsce lub miejsca oraz okres głosowania obejmujący 1-12 godzin, a także termin przekazywania głosów w drodze korespondencyjnej.

 1. Okręgowa komisja wyborcza przeprowadza głosowanie, o którym mowa w ust. 1 przy pomocy powołanej przez nią komisji skrutacyjnej rejonu wyborczego w składzie: przewodniczący - przedstawiciel komisji wyborczej niebędący członkiem danego rejonu oraz co najmniej dwóch członków nie będących kandydatami w tym rejonie, wskazanych przez okręgową komisję wyborczą.”;
 2.  w § 23:
 3. w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnienie tajności głosowania przeprowadzanego w rejonie wyborczym;”,

- w pkt 6:

 • lit. i otrzymuje brzmienie:

„ i) liczbę głosów ważnych, w tym liczbę głosów wstrzymujących się;”,

 • uchyla się lit. j,
 • w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wrzucenie do urny głosów przekazanych w drodze korespondencyjnej;”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podpisanie protokołu z przeprowadzonego głosowania w rejonie wyborczym;”,

 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania w rejonie wyborczym stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.”;

 1. w § 24:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

 1.  

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów kwalifikujących ich do ostatniego lub ostatnich miejsc mandatowych, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów, z zastrzeżeniem § 22.”;

 1. w § 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli w drugiej turze głosowania kandydat nie zostanie wybrany, przeprowadza się nowe wybory. Przepis ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio.”;

 1.  w § 26:
 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyboru zastępców rzecznika oraz na inne stanowiska funkcyjne i inne stanowiska w organie, dokonuje się bezwzględną większością głosów.”,

 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w wyniku ponownego głosowania kandydat nie zostanie wybrany, przeprowadza się nowe wybory na to stanowisko lub funkcję.”;

 1.  w § 28:
 2.  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgromadzenie wyborcze, z wyjątkiem członków rejonu wyborczego głosujących w trybie wyboru delegata, wybiera komisję skrutacyjną, w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, powierzając jej przeprowadzenie głosowania.”,

 1. w ust. 3 pkt 5:

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) liczbę głosów ważnych w tym liczbę głosów wstrzymujących się,”,

- uchyla się lit. g;

 1. w § 29:
 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Protokół z przeprowadzonego głosowania  w rejonie wyborczym wraz z dokumentacją przeprowadzonych wyborów należy bezzwłocznie przekazać do okręgowej komisji wyborczej.”,

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręgowa komisja wyborcza spośród swoich członków wyznacza zespół, który na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, sprawdza prawidłowość przeprowadzenia wyborów.”;

 1. w § 30:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory na zjeździe, zebraniu organu izby lekarskiej lub zgromadzeniu rzecznika i jego zastępców przeprowadza i potwierdza ich wyniki komisja wyborcza, wyłoniona w drodze uchwały odpowiednio przez okręgową komisję wyborczą lub Krajową Komisję Wyborczą spośród jej członków - każdorazowo dla przeprowadzenia tych wyborów.”,

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyniki wyborów, o których mowa w ust. 1, ogłasza przewodniczący komisji wyborczej, na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego przyjętego przez komisję. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej przeprowadzającej te wybory.”,

 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Protokół zgromadzenia wyborczego, o którym mowa w ust. 2, sporządza sekretarz komisji wyborczej. Wzór protokołu stanowi odpowiednio załącznik nr 10, 10a - 10n do regulaminu."

 1. w § 31 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Naczelny Sąd Lekarski rozstrzyga protesty przeciwko ważności wyborów, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 3 ustawy.

 1. Protest wnosi się za pośrednictwem komisji wyborczej, która ogłosiła wyniki wyborów, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.”;
 2. w § 32:
 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uprawnienie do złożenia wniosku o odwołanie przysługuje:

 1. członkowi zgromadzenia wyborczego, które dokonało wyboru, w stosunku do wybranego przez nie członka tego zgromadzenia;
 2. okręgowej radzie lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej lub członkom okręgowej izby lekarskiej w liczbie 1/3 ogólnej liczby członków izby w odniesieniu do członków organów i organów okręgowej izby lekarskiej, zastępców okręgowego rzecznika, w trybie określonym w art. 23 ust. 2 i 3 ustawy;

3)      Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 okręgowych rad lekarskich w odniesieniu do członków organów i organów Naczelnej Izby Lekarskiej lub Prezesa albo Naczelnego Rzecznika, zastępców Naczelnego Rzecznika, w trybie określonym w art. 37 ust. 4 i 5 ustawy;

4)      właściwej komisji wyborczej w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4, w odniesieniu do osoby łączącej mandaty lub funkcje po upływie terminu na zrzeczenie się jednego z tych mandatów lub funkcji.”,

 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się do właściwej komisji wyborczej w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem lub uchwałą organu i załączoną listą osób, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.”,

c)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na wniosek właściwej komisji wyborczej organ izby lekarskiej lub zjazd albo zgromadzenie rzecznika i jego zastępców, na najbliższym posiedzeniu lub zjeździe zwołanym przez przewodniczącego organu lub rzecznika w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku zjazdu - przez prezesa lub Prezesa, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia wniosku - przeprowadza postępowanie określone w § 33.”,

d)    ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku, kiedy na zwołanym zgromadzeniu wyborczym wniosek nie może być rozpatrzony z powodu niedostatecznej liczby członków zgromadzenia wyborczego postępowanie w sprawie odwołania uznaje się za zakończone.”;

 1. w § 33:
 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie w sprawie odwołania organu, członka organu, zastępcy rzecznika lub osoby z zajmowanego stanowiska funkcyjnego lub innego stanowiska jest tajne i odbywa się po wysłuchaniu uprawnionego wnioskodawcy oraz umożliwieniu odniesienia się do wniosku przez osoby lub przedstawiciela organu, których wniosek dotyczy.”,

 1. uchyla się ust. 2,
 2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do zebrania organu lub zjazdu zwołanego w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie stosuje się odpowiednio przepisy § 27 i § 28 oraz § 30 ust. 1, 2, 4 i 5.”;

 1. uchyla się ust. 4;
 2. w § 37:
 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zebranie rejonu wyborczego zwołane w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie delegata przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona w drodze uchwały przez okręgową komisję wyborczą.”,

 1. w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań komisji wyborczej należy prowadzenie zebrania w trybie odwołania, a  w szczególności:”,

- uchyla się pkt 5 i 6,

c) w ust 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań sekretarza komisji wyborczej należy sporządzenie protokółu zebrania rejonu wyborczego zawierającego:”;

 1.  tytuł załącznika nr 6 do Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. otrzymuje brzmienie:

„Protokół z przeprowadzonego głosowania w rejonie wyborczym”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25 lutego 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania wizytacji praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty oraz sposobu wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne

Na podstawie art. 38 pkt 9a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich(Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.        W celu oceny wykonywania zawodu przez lekarza lub lekarza dentystę wykonującego zawód w ramach praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), zgodnie z zasadami etyki lekarskiej, przepisami dotyczącymi zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym wykonywania przez lekarza lub lekarza dentystę działalności leczniczej, właściwa okręgowa rada lekarska prowadząca rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, może przeprowadzić wizytację.

2.        Wizytacja przeprowadzana jest przez zespół wizytacyjny, zwany dalej „zespołem”, powołany przez okręgową radę lekarską w drodze uchwały.

3.        Zasady wynagradzania członków zespołu wizytacyjnego określa okręgowa rada lekarska.

§ 2.

Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, o której mowa w § 1 ust. 2:

1)         w przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o wykonywaniu zawodu przez lekarza lub lekarza dentystę w ramach praktyki zawodowej niezgodnie z wymogami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w szczególności w sytuacji stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta;

2)         na wniosek właściwego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

3)         na wniosek właściwego sądu lekarskiego;

4)         na wniosek właściwego konsultanta wojewódzkiego lub krajowego

§ 3.

1.         Zespół powoływany jest odrębnie do każdej przeprowadzanej wizytacji.

2.         W skład zespołu powołuje się nie mniej niż 2 lekarzy lub 2 lekarzy dentystów, z których co najmniej jeden powinien posiadać specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty we właściwej dziedzinie medycyny lub w dziedzinie pokrewnej.

3.         Okręgowa rada lekarska może powołać w skład zespołu właściwego konsultanta  wojewódzkiego lub wskazanego przez niego przedstawiciela.

4.         Do lekarzy i lekarzy dentystów przeprowadzających wizytację stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.[1] )) dotyczące wyłączenia pracownika.

5.         Prezes okręgowej rady lekarskiej wystawia zespołowi upoważnienie do przeprowadzenia wizytacji. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4.

1. Okręgowa rada lekarska zawiadamia lekarza, lekarza dentystę o zamiarze przeprowadzenia wizytacji.

2. Wizytacja dokonywana jest bezzwłocznie, bez zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

1)         wizytacja ma być przeprowadzona po uzyskaniu informacji o zagrożeniu życia i zdrowia pacjenta;

2)         doręczanie pism na adres do korespondencji wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą było bezskuteczne lub utrudnione.

3.         Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia wizytacji zawiera:

1)           oznaczenie okręgowej rady lekarskiej;

2)           datę i miejsce wystawienia;

3)           oznaczenie lekarza lub lekarza dentysty, którego dotyczy wizytacja;

4)           podpis prezesa okręgowej rady lekarskiej.

§ 5.

1.         Wizytację wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia lekarzowi lub lekarzowi dentyście zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia wizytacji. Jeżeli wizytacja nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, przeprowadzenie wizytacji wymaga ponownego zawiadomienia.

2.         Na wniosek lekarza lub lekarza dentysty wizytacja może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

3.         W odniesieniu do doręczeń, o których mowa w uchwale stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdział 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 6.

1.         Czynności wizytacyjne mogą być wykonywane po okazaniu lekarzowi lub lekarzowi dentyście dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” osoby przeprowadzającej wizytację oraz upoważnienia do przeprowadzenia wizytacji.

2.         Czynności wizytacyjne dokonuje się w obecności wizytowanego lekarza lub lekarza dentysty.

3.         Wizytację przeprowadza się w miejscu wykonywania działalności leczniczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności leczniczej przez wizytowanego, a w przypadku lekarza lub lekarza dentysty wykonującego praktykę zawodową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - w porozumieniu z kierownikiem przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego i kierownikiem jednostki lub komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

4.         Poszczególne czynności wizytacyjne, na wniosek wizytowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie okręgowej rady lekarskiej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie wizytacji.

§ 7.

Po przeprowadzeniu czynności wizytacyjnych zespół sporządza i przekazuje okręgowej radzie lekarskiej wystąpienie powizytacyjne, o którym mowa w art. 52b ust.4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 oraz Nr 291, poz. 1707).Wzór wystąpienia powizytacyjnego stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania

rzeczników odpowiedzialności zawodowej

Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. f ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 10 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 8

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25.02.2012 r.

Regulamin

wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin określa wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) rzeczniku bez bliższego określenia - rozumie się przez to Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, lub ich zastępców;

2) Naczelnym Rzeczniku - rozumie się przez to Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

3) rzeczniku okręgowym - rozumie się przez to okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).

§ 3.

Siedzibą Naczelnego Rzecznika jest siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej, a rzeczników okręgowych - siedziby właściwych okręgowych izb lekarskich.

§ 4.

1.   Rzecznicy ustalają terminy dyżurów nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w oznaczonych godzinach, celem umożliwienia kontaktu petentów z w/w.

2.   Dni i godziny dyżurów winny być podane do wiadomości publicznej w stosowny sposób.

§ 5.

Rzecznik odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonanie czynności, za ich treść i formę oraz za rzetelność informacji udzielanych pisemnie lub ustnie.

§ 6.

Zastępca rzecznika wykonuje polecenia rzecznika w imieniu i na rzecz którego działa.

§ 7.

Każdy dokument sporządzony przez rzecznika powinien zawierać jego imię, nazwisko, tytuł funkcyjny, ewentualnie stopień i tytuł naukowy, datę, miejsce sporządzenia oraz jego podpis.

§ 8.

W przypadku zaistnienia konieczności przekazania sprawy do innego rzecznika, przed przekazaniem należy dokonać, jeśli zachodzi potrzeba, czynności nie cierpiących zwłoki, a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji medycznej.

§ 9.

W razie stwierdzenia, że rzecznik nie jest podmiotem właściwym do rozpoznania pisma, rzecznik przekazuje sprawę lub pismo właściwemu organowi lub organizacji. O przekazaniu sprawy lub pisma zawiadamia się zainteresowanych.

§ 10.

Rzecznik okręgowy:

1)     zapoznaje się z wpływającymi pismami oraz wskazuje w jaki sposób mają być załatwione; odpowiada na pisma wpływające do biura rzecznika okręgowego i podpisuje pisma wychodzące;

2)     rozdziela pracę między swoich zastępców, a w szczególności przydziela im wpływające sprawy. Rzecznik okręgowy może ustalićstały sposób rozdziału spraw między zastępców;

3)     nadzoruje pracę swych zastępców;

4)     organizuje narady w celach szkoleniowych i organizacyjnych, dba o merytoryczne przygotowanie swych zastępców do prowadzenia spraw w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;

5)     wszczyna i prowadzi postępowania zgodnie z właściwością;

6)     powołuje biegłego, określa zakres opinii oraz termin jej wydania;

7)     zarządzawypłatę należności świadkom, biegłym, tłumaczom, rzecznikom;

8)     wyraża zgodę na udostępnienie do wglądu akt, wydania odpisów z akt oraz kserokopii;

9)     nadzoruje organizację i pracę biura rzecznika okręgowego, czuwa nad sprawnością i terminowością pracy tego biura;

10)  sporządza i przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania;

11)  przygotowuje roczny preliminarz budżetowy dla rzecznika okręgowego i jego biura;

12) informuje Naczelnego Rzecznika o zagadnieniach jakie jego zdaniem winny być poruszone na naradach rzeczników;

13)  wykonuje inne czynności związane z pełnieniem swej funkcji.

§ 11.

Naczelny Rzecznik:

1) zapoznaje się z wpływającymi pismami i wskazuje w jaki sposób mają być załatwione;

2) przydziela wpływające sprawy swym Zastępcom, przydziela im zadania w zakresie współpracy z rzecznikami okręgowymi, organizuje narady i konferencje;

3) dba o merytoryczne przygotowanie swych Zastępców do prowadzenia spraw w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;

4) w razie potrzeby udziela wyjaśnień, wskazówek i zaleceń w zakresie wszczynania, prowadzenia i sposobu zakończenia postępowań wyjaśniających, prowadzonych przez okręgowych rzeczników oraz wnoszenia środków odwoławczych, w ramach nadzoru nad działalnością rzeczników okręgowych w rozumieniu art. 45 ustawy;

5) czuwa nad właściwym i terminowym tokiem postępowań prowadzonych przez swych Zastępców;

6) w przypadkach przewidzianych w ustawie, ze względu na dobro lub okoliczności sprawy, może przekazać prowadzenie postępowania innemu rzecznikowi okręgowemu;

7) prowadzi postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;

8) nadzoruje organizację i pracę biura Naczelnego Rzecznika, czuwa nad sprawnością i terminowością pracy biura;

9) powołuje biegłego lub specjalistę, określa zakres wydawanej opinii oraz termin jej wydania;

10)  zarządza wypłatę należności świadkom, biegłym, tłumaczom, rzecznikom;

11)  sporządza okresowe analizy informacji uzyskanych od rzeczników okręgowych zawartych w przesłanych mu sprawozdaniach, a następnie przedstawia je na naradach rzeczników;

12)  sporządza roczne statystyki i informacje merytoryczne, które przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej;

13)  sporządza okresowe sprawozdania finansowe na potrzeby rozliczeń finansowych z ministrem właściwym do spraw zdrowia, o których mowa w art. 115 ust. 1 ustawy;

14)  sporządza roczne sprawozdania finansowe oraz przedstawia roczny preliminarz budżetowy dla Naczelnego Rzecznika i jego biura;

15)  wykonuje inne czynności związane z pełnieniem swej funkcji.

§12.

Rzecznik podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu na zasadach określonych odpowiednio w art.40-43 oraz art.48 kpk.

Rozdział 2

Nadzór Naczelnego Rzecznika nad działalnością rzeczników okręgowych

§ 13.

1.     Naczelny Rzecznik sprawuje nadzór naddziałalnością rzeczników.

2.     Naczelny Rzecznik działa osobiście lub przez swych Zastępców.

3.     Nadzór realizowany jest w celu ujednolicenia sposobu prowadzenia postępowania wyjaśniającego, udziału w postępowaniu sądowym, polityki odwoławczej. W toku czynności nadzorczych zwraca się uwagę na organizację pracy, prawidłowość wykonywanych czynności, ich terminowość, poziom przygotowanych dokumentów, jakość wystąpień przed sądami, analizuje dane dotyczące ruchu spraw i wykonywanych czynności.

4.     Naczelny Rzecznik w ramach nadzoru zaznajamia się z działalnością rzeczników, może przeglądać akta sprawy, analizuje dane statystyczne, wyjaśnia kwestie budzące wątpliwości, zwraca uwagę na występujące nieprawidłowości, udziela, w razie potrzeby, wskazówek i zaleceń.

§ 14.

1.     W uzasadnionych przypadkach, Naczelny Rzecznik obejmuje nadzorem postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika okręgowego.

2.     Na żądanie Naczelnego Rzecznika rzecznik okręgowy informuje go o toku załatwienia spraw, a w przypadku  spraw objętych nadzorem udostępnia lub przekazuje mu akta postępowania.

3.     W przypadkach przewidzianych w ustawie, ze względu na wagę lub zawiłość sprawy, Naczelny Rzecznik może przejąć do osobistego prowadzenia postępowanie wyjaśniające.

§ 15.

1.  Rzecznik okręgowy przedkłada Naczelnemu Rzecznikowi co sześć miesięcy sprawozdanie ze swej działalności.Powinno być ono przesłane do końca miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Powinno ono zawierać dane o odmowach wszczęcia postępowania, o wszczętych i prowadzonych postępowaniach wyjaśniających, o umorzeniach postępowania - całkowitych i częściowych, złożonych wnioskach o ukaranie, udziale rzeczników w postępowaniu sądowym, wniesionych zażaleniach na postanowienia rzeczników oraz wniesionych środkach odwoławczych od orzeczeń sądu lekarskiego. Sprawozdania winny zawierać część opisową, relacjonującą osiągnięcia w pracy, a także niepowodzenia, trudności i wynikłe wątpliwości.

2.  Rzecznik okręgowy powinien informować Naczelnego Rzecznika o poważniejszych sprawach, a zwłaszcza tych, w których skutki działań lekarzy są wyjątkowo niepokojące oraz o sprawach, które wywołały szersze zainteresowanie opinii publicznej.

§ 16.

Rzecznicy, analizując dane dotyczące liczebności i charakteru przewinień zawodowych, mogą oceniać ich przyczyny. Rzecznicy okręgowi powinni o swych spostrzeżeniach, refleksjach oraz ewentualnych propozycjach dotyczących profilaktyki informować Naczelnego Rzecznika.

§ 17.

Ujawnione w toku postępowania wyjaśniającego fakty i okoliczności świadczące o istotnym naruszeniu przepisów prawa, poważnych nieprawidłowościach w działalności urzędów, instytucji lub organizacji społecznych, tolerowaniu nadużyć, niedbalstwa, istnienia wadliwej struktury organizacyjnej rzecznik podaje do wiadomości właściwej jednostki organizacyjnej,a w razie braku jej reakcji komunikuje jednostce nadrzędnej. Odpis wystąpienia rzecznik przesyła do wiadomości Naczelnemu Rzecznikowi.

§ 18.

Rzecznicy okręgowi oraz Naczelny Rzecznik zwołują narady w razie zaistnienia takiej potrzeby. Przedmiot i tematy narad stanowić mogą w szczególności:

 1. praca rzeczników w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających, postępowań wyjaśniających oraz wnoszenia przez nich środków odwoławczych;
 2. przygotowanie do wystąpienia przed sądem lekarskim;
 3. wykładnie przepisów prawa, kwestii związanych z oceną prawidłowości czynności leczniczych, etyki lekarskiej;
 4. zagadnienia organizacji pracy rzeczników i biura rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 5. wielokierunkowa analiza skarg w zależności m.in. od specjalizacji i rodzaju przewinienia zawodowego oraz wykorzystanie zebranego materiału np. w szkoleniach specjalizacyjnych.

Rozdział 3

Biuro rzecznika

§ 19.

1.     Biuro rzecznika jest częścią biura okręgowej izby lekarskiej albo biura Naczelnej Izby Lekarskiej.

2.     Biuro rzecznika prowadzi akta i księgi biurowe, wykonuje polecenia rzecznika. Do obowiązków biura rzecznika należy:

1)   przyjmowanie pism, ich rejestracja oraz przedstawianie pism rzecznikowi w razie potrzeby z odpowiednią notatką,chyba że chodzi o pismo, które należy do zakresu działania biura rzecznika;

2)   przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji ustnych z zachowaniem tajemnicy służbowej;

3)     sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma bez nieuzasadnionej zwłoki;

4)     za zgodą rzecznika udostępnianie akt do wglądu osobom uprawnionym, wydawanie odpisów dokumentów, uwierzytelnianie wydanych odpisów;

5)     sporządzanie i wysyłanie wezwań i zawiadomień, sprawdzanie, czy zostały one doręczone. W przypadku braku dowodu doręczenia lub stwierdzenia, że adresat nie otrzymał pisma (przesyłki), przedstawienie sprawy rzecznikowi;

6)     obliczanie należności świadków, biegłych, specjalistów, tłumaczy, kosztów ponoszonych przez rzeczników;

7)     sporządzanie okresowych zestawień statystycznych;

8)     prowadzenie repertorium, skorowidza, zakładanie akt dla każdej sprawy;

9)     tworzenie i prowadzenie komputerowej bazy danych;

10)  monitorowanie, w miarę możliwości, doniesień medialnych pod kątem lekarskiej odpowiedzialności zawodowej i przedstawianie rzecznikowi wyników tego monitoringu;

11)  opracowanie projektów preliminarzy budżetowych w zakresie działalności rzecznika jako organu samorządu lekarskiego;

12)  wykonywanie innych czynności zleconych przez rzecznika.

3.     Akta każdej sprawy zawierają karty numerowane i kartę przeglądową akt.

§ 20.

Za pokwitowaniem odbioru doręcza się: wezwania, prośby o dokumentację, postanowienia, dokumentację medyczną, akta spraw i inną wymagającą tego korespondencję. Odbierający potwierdza odbiór czytelnym podpisem, zawierającym imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu, na którym doręczający potwierdza swym podpisem sposób doręczenia. Pisma doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika biura rzecznika.

§ 21.

Pisma przeznaczone dla osoby, której dotyczą czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające, jak też adresowane do obwinionego sporządza się i doręcza w ten sposób, aby ich treść niebyła dostępna dla osób niepowołanych.

§ 22.

W zawiadomieniach i wezwaniach należy podać w jakiej sprawie i w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić wzywana osoba, zaznaczyć, czy jej stawiennictwo jest obowiązkowe. Jeżeli od dnia doręczenia pisma biegnie termin wykonania czynności procesowej, należy pouczyć o tym adresata.

§ 23.

Wezwania i powiadomienia powinny być wysyłane z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, tak aby dotarły na czas do adresata i aby zwrotne poświadczenie odbioru znalazło się w sekretariacie w odpowiednim terminie.

§ 24.

W wypadku, gdy zawiadomienie, wezwanie lub inne pismo przeznaczone jest dla osoby pozbawionej wolności, przesyła się je za pośrednictwem administracji zakładu karnego lub aresztu.

§ 25.

Wypisy, zaświadczenia, odpisy itp. wydane na podstawie akt oznacza się znakiem akt oraz datąwydania. O wydaniu z akt dokumentów, wypisów, odpisów, zaświadczeń itp. należy w odpowiednim miejscu akt uczynić adnotacje. Do akt dołącza się pokwitowanie odbioru lub adnotację o wysłaniu pisma.

§ 26.

Protokolantem rzecznika jest pracownik biura rzecznika. W razie dokonywania czynności pozasiedzibą rzecznika przeprowadzający czynność może sam protokołować. Protokolant ulega wyłączeniu od czynności z tych samych powodów co rzecznik.

§ 27.

Jeżeli osoba mająca podpisać protokół nie może lub nie chce złożyć podpisu, należy w protokole zaznaczyć przyczynę braku podpisu.

§ 28.

W razie złożenia do akt przedmiotu lub dokumentu należy sporządzić protokół, określając w nim złożony przedmiot lub dokument i wskazując przez kogo został on złożony. Gdyby rzecznik uznał, że złożenie do akt sprawy przedmiotu lub dokumentu jest zbędne, należy opisać go w protokole, wskazując dlaczego nie został on przyjęty.

§ 29.

Przedmioty złożone w związku z postępowaniem załącza się do akt, a w razie potrzeby umieszcza się we wszytej do akt kopercie, na której zaznacza się jej zawartość, datę przyjęcia przedmiotu, nazwisko osoby lub nazwę organu, który złożył przedmiot. Jeżeli rozmiar przedmiotu jest taki, że nie może być dołączony do akt, przechowuje się go odrębnie w biurze rzecznika.

§ 30.

Na polecenie rzecznika można w toku postępowania wyjaśniającego wydać stronie lub innej osobie złożony przez nią w sprawie dokument po złożeniu do akt jego uwierzytelnionego odpisu lub kserokopii.

§ 31.

Na polecenie rzecznika biuro rzecznika wydaje lub przesyła akta biegłemu.

§ 32.

W razie przerwania przez rzecznika czynności ze względu na późną porę, zmęczenie lub z innej przyczyny należy ogłosić późniejszy termin przeprowadzenia przerwanej czynności, określić osoby, które mają obowiązek stawienia się, chyba że niezwłoczne wyznaczenie terminu nie jest możliwe. Osoby, które nie brały udziału w czynności, są powiadamiane na piśmie przez biuro rzecznika o nowym terminie.

§ 33.

1.  Ustala się następujące symbole dla rodzaju spraw podlegających rozpoznaniu przez okręgowego rzecznika:

1)  RO – sprawy rozpatrywane przez OROZ

2)  L.dz. – wszystkie sprawy wpływające do OROZ

2.  Ustala się następujące symbole dla rodzaju spraw podlegających rozpoznaniu przez Naczelnego Rzecznika:

1). SK-NIL - sprawy rozpatrywane przez NROZ

2) L.dz. -wszystkie sprawy wpływające do NROZ

§.34.

1.   Dla każdej sprawy z chwilą wpisania jej do rejestru zakłada się odrębne akta opatrzone sygnaturą.

2.   Akta należy prowadzić chronologicznie. Karty akt powinny być ponumerowane i trwale połączone.

3.   W przypadku przekroczenia 200 stron akt zakłada się kolejny tom.

4.   Dokumenty procesowe nie mogą być przechowywane poza aktami.

§ 35.

1.     Dla spraw połączonych do wspólnego rozpoznania, prowadzi się jedną teczkę z aktami, pod sygnaturą wyznaczoną przez sąd w postanowieniu o połączeniu spraw.

2.     W przypadku wyłączenia ze sprawy jej części do odrębnego postępowania, dla sprawy wyłączonej zakłada się odrębną teczkę i wpisuje się do rejestru pod nową sygnaturą.

§.36.

1.     O wydaniu poszczególnych dokumentów z akt sprawy decyduje okręgowy lub Naczelny Rzecznik.

2.     O wydaniu z akt sprawy dokumentów należy w odpowiednim miejscu uczynić adnotację, podając imię i nazwisko uprawnionego odbiorcy.

3.     O fakcie wydania określonego dokumentu z akt sprawy, zamieszcza się w miejsce wydanego dokumentu, informację o dacie wydania i danych osobowych osoby, której dokument ten został wydany, wraz z pokwitowaniem otrzymania tego dokumentu przez tę osobę.

 

Rozdział 4

Czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające

§ 37.

Rzecznik po powzięciu wiadomości o dopuszczeniu się przez lekarza przewinienia zawodowego bada czy nie zachodzi upływ terminów nie pozwalający na wszczęcie postępowania oraz czy nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 63 ustawy.

§ 38.

Czynności sprawdzające prowadzi się w takim zakresie, w jakim jest to wskazane w art.55 ust.2 ustawy.

§ 39.

Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia zawodowego, rzecznik wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i przeprowadza postępowanie wyjaśniające sam lub wyznacza zastępcę do przeprowadzenia postępowania. Natomiast jeżeli zarzut niezostanie uwiarygodniony, rzecznik wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

§ 40.

Jeżeli czyn stanowiący przewinienie zawodowe zawiera znamiona przestępstwa ściganego z urzędu, rzecznik powiadamia o tym właściwe organy ścigania, co nie stoi na przeszkodzie kontynuowaniu postępowania wyjaśniającego.

§ 41.

Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego powinno zawierać oznaczenie osoby rzecznika, który je wydał, daty i miejsca czynności, oznaczenie czynu, który jest przedmiotem postępowania, osoby pokrzywdzonej, kwalifikacji prawnej przewinienia zawodowego, uzasadnienie wszczęcia postępowania, podpis rzecznika.

§ 42.

Jednym postępowaniem wyjaśniającym powinny być objęte wszystkie zarzucane przewinienia pozostające ze sobą w związku, przy tym jeżeli jest to celowe dla uproszczenia lub przyspieszenia postępowania, można wyłączyć do odrębnego postępowania materiały dotyczące niektórych osób lub czynów.

§ 43.

Celowe może być sporządzenie planu postępowania wyjaśniającego, w którym wskazuje się kogo i na jakie okoliczności należy przesłuchać, o jakie dokumenty się zwrócić, jakie badania i ekspertyzy winny być przeprowadzone, ze wskazaniem terminów tych czynności.

§ 44.

1.   W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik przeprowadza i gromadzidowody.

2.   W razie potrzeby dokonania czynności w okręgu innej izby lub innej miejscowości w okręgu tej samej izby, konieczne jest zastosowanie przepisów ustawy.

3.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2, we wniosku o przeprowadzenie dowodu rzecznik powinien dokładnie określić jakie czynności mają być wykonane, oznaczyć fakty podlegające wyjaśnieniu przez poszczególne osoby, przytoczyć okoliczności, na które należy zwrócić szczególną uwagę, wskazać adresy osób, które mają być przesłuchane. Do wniosku można dołączyć odpis akt sprawy lub w razie konieczności same akta. Jeżeli czynność ma być dokonana w określonym czasie należy czynić wysiłki, aby terminu dotrzymać. Jeżeli okaże się to niemożliwe, należy powiadomić rzecznika, który zwrócił się o dokonanie czynności, informując go o przewidywanym terminie jej dokonania.

§ 45.

W razie zawieszenia postępowania wyjaśniającego należy zabezpieczyć wszystkie dowody istotne dla sprawy.

§ 46.

W razie potrzeby rzecznik zwraca się do właściwego organu o przeprowadzenie czynności kontrolnych, określając ich przedmiot i zakres.

§ 47.

1.     Dla wyjaśnienia kwestii wymagających wiadomości specjalnych rzecznik może zasięgnąć opiniiinstytutu,zakładu,instytucji, powołać biegłego lub specjalistę.

2.     Rzecznik powinien wskazać zagadnienie lub przedmiot, w stosunku do którego zasięga opinii, względnie określić materiał przekazany do ekspertyzy.

§48

1.     Jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, rzecznik może zarządzić przesłuchiwanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić.

2.     Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, rzecznik zasięga opinii biegłego lub biegłych.

§49.

O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego rzecznik wydaje postanowienie, w którym należy wskazać:

1)         imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych, a w wypadku opinii instytucji, w razie potrzeby, specjalność i kwalifikacje osób, które powinny wziąć udział w przeprowadzeniu ekspertyzy;

2)         przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformułowaniem, w miarę potrzeby, pytań szczegółowych;

3)         termin dostarczenia opinii rzecznikowi.

§ 50.

1.     Nie może być biegłym:

1)     osoba najbliższa dla obwinionego lekarza;

2)     osoba pozostająca z obwinionym lekarzem w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie jej od wydania opinii;

3)     osoba, do której odnoszą się przyczyny wyłączenia, wymienione w art. 40 § 1 pkt 1, 3 i 5 kpk;

4)     osoba powołana w sprawie w charakterze świadka lub która była świadkiem czynu będącego przedmiotem wniosku o ukaranie obwinionego lekarza.

2.     Jeżeli ujawnią się przyczyny wyłączenia biegłego, o których mowa w ust. 1, wydana przez niego opinia nie stanowi dowodu, a na miejsce biegłego wyłączonego, powołuje się innego biegłego.

3.     Jeżeli ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego albo inne ważne powody, powołuje się innego biegłego.

§ 51.

1.    Rzecznik powinien przekazać biegłemu cały dostępny mu materiał zebrany w trakcie postępowania, niezbędny do wydania opinii.

2.    Rzecznik powinien dbać o terminowe sporządzenie opinii biegłego, a w razie przekroczenia terminu, podjąć działania przewidziane w ramach postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

§ 52.

Po otrzymaniu opinii czy ekspertyzy rzecznik zapoznaje się z nią, bada czy została przygotowana prawidłowo i wyczerpująco. Jeżeli uzna to za niezbędne, może zwrócić się do tej osoby o dodatkowe wyjaśnienia, a także zwrócić się do innego biegłego o wydanie opinii.

§ 53.

Przed przesłuchaniem każdej osoby sprawdza się jej dane osobowe na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 54.

1. W zależności od wyników postępowania wyjaśniającego, może być ono umorzone w całości lub w części.

2. Częściowe umorzenie dotyczy poszczególnych zarzutów przedstawionych w postępowaniu lub określonych zdarzeń objętych tym postępowaniem.

§ 55.

W razie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub umorzenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez zastępcę rzecznika, projekt takiego postanowienia powinien być bez zwłoki przedstawiony właściwemu rzecznikowi, który powinien podjąć decyzję w przedmiocie jego zatwierdzenia nie później niż w ciągu 7 dni od przedłożenia mu projektu postanowienia.

§ 56.

W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik wydaje postanowienia i zarządzenia w formie pisemnej. Rzecznik może wydać zarządzenie ustne tylko wówczas, gdy chodzi o czynność niecierpiącą zwłoki. O wydaniu takiego zarządzenia czyni wzmiankę w aktach postępowania wyjaśniającego.

§.57.

Świadkowi przesłuchiwanemu należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem, dla którego został wezwany, a dopiero następnie można zadawać mu pytania zmierzające do uzupełnienia jego zeznania lub kontroli wypowiedzi.

 

Rozdział 5

Wniosek o ukaranie, udział w postępowaniu sądowym, środki odwoławcze

§ 58.

Udział rzecznika w rozprawie jest obowiązkowy. W postępowaniu przed sądem rzecznik powinien brać aktywny udział, zgłaszać w miarę potrzeby wnioski dowodowe, przesłuchiwać świadków i biegłych, przedstawiać ocenę materiałów zebranych w sprawie, wnioskować wymiar kary. W przypadku, gdy ocenia on rozstrzygnięcie sądu jako niesłuszne,rzecznik powinien je zaskarżyć.

§ 59.

Rzecznik składa odpowiednie wnioski w sprawach wymagających rozstrzygnięć i wypowiada się w sprawie wniosków składanych przez inne strony.

§ 60.

Udział w sprawie powinien brać, jeżeli to możliwe, rzecznik, który prowadził w danej sprawie postępowanie wyjaśniające. Jeżeli rozprawa została przerwana powinien w niej uczestniczyć, w miarę możliwości, ten sam rzecznik.

§ 61.

Jeżeli rzecznik prowadzący sprawę nie może być obecny na posiedzeniu powinien on zapewnić obecność innego rzecznika.

§ 62.

W sprawach najpoważniejszych, zawiłych lub wywołujących duże zainteresowanie społeczne zastępca rzecznika biorący udział w rozprawie obowiązany jest omówić z właściwym rzecznikiem istotne zagadnienia dotyczące wystąpienia w sprawie i ustosunkowania się do wniosków zgłaszanych przez inne strony, a w każdej sprawie kwestię zasadności wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu lekarskiego.

§ 63.

Zabierając głos po zamknięciu przewodu sądowego, rzecznik powinien przedstawić istotne okoliczności sprawy, omówić i ocenić zebrane dowody, a także wskazać okoliczności mające wpływ na rodzaj i wymiar kary oraz złożyć uzasadniony wniosek o wymiar kary.

§ 64.

Przy powołaniu się na dowód z zeznań, wyjaśnień, opinii biegłego należy powołać numer karty akt, a przy powołaniu się na dowód z dokumentu odpowiednio go określić.

§ 65.

Rzecznik może złożyć pisemne ustosunkowanie się do odwołania złożonego przez inną stronę.

§ 66.

1.   Gruyzję o cofnięciu wniesionego przez siebie środka odwoławczego podejmuje rzecznik.

2.   Cofnięcie odwołania złożonego przez rzecznika na korzyść obwinionego może nastąpić w razie wyrażenia zgody przez obwinionego.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich

Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. g ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 11 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Przewodniczący składu orzekającego czuwa, aby w toku postępowania jego uczestnicy nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości przepisów postępowania i w tym celu udziela im niezbędnych informacji i wyjaśnień.”;

 

2)   w § 9:

 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku ponownego rozpoznawania sprawy, po jej uchyleniu przez sąd II instancji, do składu orzekającego nie wyznacza się członków sądu, którzy poprzednio brali w niej udział.”,

 1. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zażalenia na postanowienia rzecznika sąd rozpatruje na posiedzeniu jawnym w składzie trzyosobowym. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje biegu posiedzenia.”;

3) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po otrzymaniu wniosku o ukaranie przewodniczący sądu kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie i wydaje stosowne zarządzenia przygotowujące rozprawę, chyba, że uzna, iż zachodzą podstawy do umorzenia postępowania lub jego zawieszenia albo że należy uzupełnić postępowanie wyjaśniające; w takim przypadku wydaje zrządzenie o skierowaniu sprawy na posiedzenie jawne, podając uzasadnienie takiej decyzji. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje biegu posiedzenia.”,

 1. w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Na posiedzeniu jawnym sąd wydaje postanowienie:”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Postanowienie sądu o przekazaniu sprawy rzecznikowi w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego powinno wskazywać w jakim kierunku ma nastąpić uzupełnienie postępowania wyjaśniającego.”;

 1.  w § 13 uchyla się ust. 2 i 3;
 2. w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pisemna informacja o karalności obwinionego lekarza powinna być dołączona do akt sprawy przed terminem rozprawy. W przypadku nie otrzymania tego dokumentu, informacja o karalności obwinionego lekarza może być uzyskana faxem lub pocztą elektroniczną.”;

 1.  w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomiędzy terminem doręczenia obwinionemu lekarzowi wniosku o ukaranie a terminem rozprawy powinno upłynąć co najmniej 7 dni. Sąd odracza rozprawę na wniosek obwinionego lub jego obrońcy w przypadku niedochowania tego terminu.”;

 1.  w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli obwiniony lekarz, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawie, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału, a jeżeli nie stawił się również obrońca – wydać orzeczenie zaoczne.”;

8)         w § 20:

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przewodniczący składu orzekającego umożliwia stronom, ich obrońcom albo pełnomocnikom swobodne wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu.”;

 1. uchyla się ust. 5;
 2. po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Pokrzywdzony, jeżeli ma zeznawać w charakterze świadka, powinien być przesłuchany w pierwszej kolejności przed innymi świadkami.”;

9)         w § 22 ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, jej obrońcy lub pełnomocnika, w przypadku gdy usprawiedliwiwszy swe niestawiennictwo strona, jej obrońca lub pełnomocnik wnosi jednocześnie o odroczenie rozprawy;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) niestawiennictwa strony, jej obrońcy lub pełnomocnika, któremu zawiadomienie o rozprawie nie zostało doręczone lub brak jest dowodu doręczenia tego zawiadomienia;”;

 

10)              w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek rzecznika w przedmiocie tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza sąd rozpoznaje na posiedzeniu.”;

 

11)              w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po odczytaniu wniosku o ukaranie przewodniczący składu orzekającego poucza obwinionego lekarza o prawie składania wyjaśnień, odmowy wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, po czym pyta go, czy zrozumiał treść zarzutu, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy chce złożyć wyjaśnienia i jakie.”;

 

12)              w § 27 ust. 5 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.”;

 

13)              § 31 i § 32 otrzymują brzmienie:

„§ 31. Jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, skład orzekający może zarządzić przesłuchiwanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić.

§ 32. 1.Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, skład orzekający zasięga opinii biegłego lub biegłych.

2.      O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego skład orzekający wydaje postanowienie, w którym należy wskazać:

1)     imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych, a w wypadku opinii instytucji, w razie potrzeby, specjalność i kwalifikacje osób, które powinny wziąć udział w przeprowadzeniu ekspertyzy;

2)     przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformułowaniem, w miarę potrzeby, pytań szczegółowych;

3)     termin dostarczenia opinii sądowi.”;

 

14)       § 36 otrzymuje brzmienie:

㤠36

 1. Wolno odczytywać na rozprawie wszelkie protokoły przesłuchania świadków oraz inne dokumenty, gdy bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne, a wszystkie obecne na rozprawie strony wyrażają na to zgodę.
 2. Jeżeli obwiniony odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia odmiennie niż poprzednio albo oświadcza, że pewnych okoliczności nie pamięta, wolno na rozprawie odczytywać tylko w odpowiednim zakresie protokoły jego wyjaśnień złożonych poprzednio w charakterze obwinionego w tej lub innej sprawie w postępowaniu wyjaśniającym lub przed sądem lekarskim.
 3. Po odczytaniu protokołu przewodniczący zwraca się do obwinionego o wypowiedzenie się co do jego treści i o wyjaśnienie zachodzących sprzeczności.
 4. Protokoły oraz inne dokumenty, o których mowa w ust. 1 mogą być za zgodą stron ujawniane bez odczytywania.”;

15) w § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący składu orzekającego może z ważnych powodów zarządzić przerwę w rozprawie na okres nie dłuższy niż 21 dni.”;

 

16) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem jest tajny. W naradzie i głosowaniu uczestniczą jedynie członkowie składu orzekającego. Protokolant rozprawy może być obecny przy naradzie, chyba że przewodniczący składu orzekającego uzna jego obecność za zbędną.”;

 

17) w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sąd z urzędu uzasadnia na piśmie orzeczenia i postanowienia.”;

 

17) w § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Orzeczenia i postanowienia okręgowego sądu lekarskiego uprawomocniają się z upływem terminów przewidzianych do złożenia przez uprawnionego środka odwoławczego. Orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego są prawomocne z dniem ogłoszenia.”;

 

18) w § 53 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Właściwa okręgowa izba lekarska po przeprowadzeniu egzekucji kosztów postępowania przekazuje na rachunek bankowy Naczelnej Izby Lekarskiej kwotę należną jej tytułem zasądzonych kosztów postępowania odwoławczego.”;

 

19) w § 54:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a) Postanowienia sądu wydane po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie rzecznika w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania lub jego umorzenia są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Przewodniczący sądu I instancji przesyła stronom zarządzenie, o którym mowa w ust. 3.

5. Od zarządzenia przewodniczącego sądu I instancji o odmowie przyjęcia środka odwoławczego przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia.”.

 

20) w § 66:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Oryginały akt sprawy po sporządzeniu uzasadnienia przekazuje się niezwłocznie do właściwego sądu I instancji.”.

 

§ 2

Do spraw wszczętych i niezakończonych prawomocnie przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodane: 2012-02-27, przez: Administrator

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj