O samorządzie lekarskim

Jednostkami lekarskiego samorządu zawodowego są Naczelna Izba Lekarska oraz okręgowe izby lekarskie.
Każdy lekarz i lekarza dentysta, który posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce, jest członkiem izby z mocy ustawy.
Obecnie funkcjonują 23 izby okręgowe oraz Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie, która posiada status prawny izby okręgowej, ale działa na terenie całego kraju.

Najwięcej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód zarejestrowanych jest w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie - ponad 28 tysięcy, a najmniej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim - ponad tysiąc.

Naczelna Izba Lekarska oraz izby okręgowe posiadają osobowość prawną i są niezależnymi jednostkami samorządu lekarskiego, które podlegają jedynie przepisom prawa.

Naczelna Izba Lekarska reprezentuje samorząd lekarzy i lekarzy dentystów na szczeblu państwowym, a rady okręgowe na szczeblu władz regionalnych.

Najwyższym organem Naczelnej Izby Lekarskiej jest Krajowy Zjazd Lekarzy, natomiast okręgowych izb lekarskich – okręgowe zjazdy lekarzy.
W okresie między krajowymi zjazdami lekarzy działalnością Naczelnej Izby Lekarskiej kieruje Naczelna Rada Lekarska, a okręgowych izbach lekarskich – okręgowe rady lekarskie.

Delegaci na okręgowe zjazdy lekarzy wybierani są w rejonach wyborczych, do których należą wszyscy polscy lekarze i lekarze dentyści. Zjazdy okręgowe wybierają prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, członków sądów lekarskich oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
Podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy wybierany jest Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy, członkowie Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, i Krajowej Komisji Wyborczej.
We wspólnym samorządzie lekarze i lekarze dentyści mają równe prawa.
Lekarze dentyści  posiadają swoją reprezentację na wszystkich szczeblach organizacyjnych izb okręgowych, a ich liczba w organach samorządowych izb okręgowych jest proporcjonalna do liczby lekarzy, również w Naczelnej Radzie Lekarskiej. Lekarz dentysta może być wybrany na stanowisko prezesa rady lekarskiej. Co najmniej jeden z wiceprezesów rady lekarskiej i co najmniej jeden z wiceprzewodniczących w innych organach musi być lekarzem dentystą.

Za sprawy związane szczególnie z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty oraz z funkcjonowaniem systemu opieki stomatologicznej odpowiadają komisje stomatologiczne okręgowych rad lekarskich oraz Naczelnej Rady Lekarskiej, która także zajmuje się współpracą międzynarodową w dziedzinie stomatologii.
Kadencja organów izb wynosi 4 lata. Obecna kadencja jest ósmą od momentu reaktywacji izb lekarskich w Polsce w 1989 roku.

 

Okręgowe Izby Lekarskie

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku (50)

Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej (51)

Bydgoska Izba Lekarska (52)

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku (53)

Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim (54)

Śląska Izba Lekarska (55)

Świętokrzyska Izba Lekarska (56)

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie (57)

Lubelska Izba Lekarska (58)

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi (59)

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska (60)

Okręgowa Izba Lekarska w Opolu (61)

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku (62)

Wielkopolska Izba Lekarska (63)

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie (64)

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie (65)

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie (66)

Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu (67)

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie (68)

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu (69)

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie (72)

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze (70)

Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie (74)

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie (75)