„MEDYCZNA WOKANDA” / „MEDICAL DOCKET”

Lista B MNiSzW – 20 pkt

Ocena ICV (Index Copernicus Value) –  53.49

Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, CEEOL, IndexCopernicus.

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Medyczna Wokanda”, wydawane jest od 2010 r. przez Naczelną Izbę Lekarską. W latach 1999–2003 ukazywał się „Biuletyn Informacyjny Sądów Lekarskich i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej”. Inicjatorem wydawania tego pisma naukowego był Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej prof. Krzysztof Linke, wsparty przez dr. hab. Romualda Krajewskiego, ówczesnego Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego. Czasopismo, zarejestrowane i wydawane było jako półrocznik i zajmowano się – zgodnie z nazwą – problematyką lekarskiej odpowiedzialności zawodowej. Do współpracy udało się pozyskać wielu cenionych i uznanych autorów pośród prawników i lekarzy, a skład samej rady naukowej musiał budzić uznanie. Niestety ze względu na kłopoty finansowe, po ukazaniu się 9 numerów pismo przestało być wydawane. Pomysł redagowania czasopisma naukowego poświęconego tej problematyce nie umarł i powrócił w odmienionej postaci jako „Medyczna Wokanda”. Dzięki pomocy wielu osób, z ówczesnym Prezesem NRL drem Konstantym Radziwiłłem na czele, Prezydium NRL przyjęło uchwałę nr 2/09/P-V z dnia 9 stycznia 2009 r. o wydawaniu tego rocznika. Obowiązki wydawcy wzięła na siebie Naczelna Izba Lekarska, co dodało pismu splendoru i zapewniło prawdziwie ogólnopolski charakter.

Celem pisma, jest prezentowanie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką deontologii zawodowej oraz odpowiedzialności prawnej lekarzy, zwłaszcza zawodowej. Obok artykułów i analiz, aktualnych komentarzy do Kodeksu etyki lekarskiej, prezentowane są najważniejsze orzeczenia sądów lekarskich oraz sądów powszechnych dotyczące spraw medycznych, statystyki obrazujące jak działa „lekarski wymiar sprawiedliwości”, a także recenzje najciekawszych publikacji dotyczących interesującej nas problematyki.

Autorami prezentowanych publikacji są lekarze, farmaceuci, prawnicy, etycy, politolodzy, a nawet językoznawcy z wielu uznanych krajowych ośrodków naukowych. Co istotne, są to zarówno teoretycy jak i praktycy medycyny i prawa. Klamrą spinającą wszystkie teksty jest problematyka dotycząca ważkich i aktualnych problemów etyki i prawa medycznego oraz biopolityki.

Czasopismo do 2017 r. wydawane jako rocznik, a od 2018 jako półrocznik, dzięki dokonanym zmianom został wpisany na listę czasopism punktowanych w części "B" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskał początkowo 3 punkty, a od roku 2021, po pozytywnej decyzji Ministra Edukacji i Nauki, 20 punktów. Periodyk spełnia wysokie wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Stąd z jednej strony "umiędzynarodowienie" rady naukowej pisma oraz streszczeń wszystkich artykułów w języku angielskim, a z drugiej stosowanie szeregu standardów wymaganych od renomowanych czasopism naukowych takich jak nowy system recenzowania zamieszczanych tekstów (podwójne anonimowe recenzje), wprowadzenie instytucji redaktorów tematycznych i językowych. Redakcja dokłada wszelkich starań w zapobieganiu nadużyciom w procesie publikowania, w szczególności przestrzegania wytycznych zawartych w dokumentach takich jak Code of Conduct for Journal Editors, https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

MEDYCZNA WOKANDA” / „MEDICAL DOCKET”

RADA PROGRAMOWA / ADVISORY COMMITTEE:

Prof. JUDr Jan Filip (Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy),

Prof. Giancarlo Antonio Ferro (Ricercatore di Diritto costituzionale Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Catania),

Prof. dr hab. n. prawn. Marian Filar (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń),

Prof. Dimitry Fiodaravitch Khvoryk (Head of the Department of Dermatology and Venerology, Grodno State Medical University),

Dr n. prawn. Attina Krajewska (School of Law College of Social Science and International Relations University of Exeter),

Prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski (Przewodniczący Rady Programowej),

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski (kierownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie),

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja (Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej),

Dr n. med. Jacek Miarka (Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego),

Prof. JUDr Stanislav Mrâz (Uniwersytet Mateja Bela Banska Bystrzyca, Słowacja),

Prof. C. J. J. Mulder, MDPhD (Department of Gastroenterology and Hepatology University Medical Center, Amsterdam),

Prof. dr hab. n. prawn. Lech Paprzycki (Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Warszawa),

Prof. dr n. prawn. Thomas Schomerus (Leuphana Universitat),

Prof. dr n. prawn. А. Слинько (Woroneski Uniwersytet Państwowy),

Prof. n. med. Viktor Aleksandrovich Snezhitskiy (Rector, Grodno State Medical University),

Prof. Katerina Tosheska (Department of Medical and Experimental Biochemistry, Medical Faculty, University Ss Cyril and Methodus, Skopje, Republic of Macedonia),

Prof. dr hab. n. prawn. Eleonora Zielińska (Uniwersytet Warszawski),

Prof. Besh Lesya Vasylivna (Head of the Department of Pediatrics №2 in Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Chief of Lviv City Children’s Allergic Centrum in Lviv City Children’s Clinical)

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD:

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF

prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Sowiński (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań)

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

prof. zw. dr hab. n. prawn. Jacek Sobczak (Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Warszawa),

lek. Artur de Rosier – Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (członek redakcji / member of the editorial board)

r. pr. Michał Linke (członek redakcji / member of the editorial board)

SEKRETARZ REDAKCJI / ASSISTANT EDITOR

prof. UAM dr hab. n. społ. Jędrzej Skrzypczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wielkopolska Izba Lekarska)

ZASTĘPCY SEKRETARZA REDAKCJI / DEPUTY ASSISTANT EDITORS

dr n. prawn. i n. społ. Bartosz Hordecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

dr n. praw. Magdalena Zamroczyńska (Wydział Finansowy i Bankowości, Instytut Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu)

mgr Anna Wilińska-Zelek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

REDAKTORZY TEMATYCZNI / THEMATIC EDITORS:

prof. nadzw. dr hab. n. prawn. Joanna Haberko (prawo medyczne),

dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak (międzynarodowe systemy ochrony zdrowia),

dr n. prawn. i n. społ. Bartosz Hordecki (filozofia, etyka i deontologia zawodowa),

dr n. med. Krzysztof Kordel (medyczne samorządy zawodowe, odpowiedzialność zawodowa lekarzy, medycyna sądowa),

dr n. med. Tomasz Maksymiuk (zdrowie publiczne),

lek. Grzegorz Wrona (system ochrony zdrowia)

REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTIC EDITOR:

dr n. przyr. Agnieszka Wiesiołowska (Uniwersytet Medyczny, Poznań)

REDAKTORZY JĘZYKOWI / LINGUISTIC EDITORS:

mgr Anna Hordecka (język polski, absolwentka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),dr n. prawn. i n. społ. Ksenia Kakareko (język rosyjski, Uniwersytet Warszawski)

Adres redakcji / Editorial Office: Okręgowy Sąd Lekarski Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,
ul. Nowowiejskiego 51, 61-734 Poznań, tel. +48783 993 413, tel./fax 61 855 45 11
adres mailowy: medyczna.wokanda@hipokrates.org, adres strony internetowej: http://www.wil.org.pl/

Czasopismo recenzowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
This scientific journal is peer-reviewed in accordance with the Ministry of Science and Higher Education guidelines.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
The Editorial Office does not return unsolicited material and reserves the privilege to adjust the format of the article.

WYDAWCA / PUBLISHER:
Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764Warszawa, tel. 22 559 13 00
Nakład: 300 egz.
ISSN 2081-4143
Prenumeratę instytucjonalną można zamawiać w oddziałach firmy Kolporter S.A. na terenie całego kraju. Informacje pod numerem infolinii 0801-205-555 lub na stronie internetowej http://dp.kolporter.com.pl/

Skład komputerowy – „MRS”, 60-408 Poznań, ul. P. Zołotowa 23, tel. 61 843 09 39Druk i oprawa – PERFEKT Gaul i Wspólnicy sp.j., 60-321 Poznań, ul. Świerzawska 1, tel. +4861861 11 81–83