Europejska Organizacja Regionalna Światowej Federacji Dentystycznej

ERO FDI jest międzynarodową organizacją lekarsko-dentystyczną działającą w strukturach Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) skupiającą główne krajowe organizacje stomatologiczne z Europy należące do FDI (chodzi o państwa z Europy wg definicji WHO, tj. z uwzględnieniem wszystkich byłych republik ZSRR oraz Izraela). Obecnie do ERO FDI należą, jako regularni członkowie, organizacje z 37 państw.

Naczelna Izba Lekarska jest członkiem ERO FDI, tworząc wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Polski Komitet Narodowy.

Sesje Plenarne ERO FDI odbywają się dwa razy do roku – wiosną na terytorium jednego z państw europejskich, a jesienią w ramach Światowego Parlamentu Dentystycznego FDI. W 2003 roku gospodarzem wiosennej Sesji Plenarnej ERO FDI była Polska.

Liczba delegatów z poszczególnych państw jest regulowana proporcjonalnie do liczby czynnych zawodowo lekarzy dentystów w danym państwie – Polskiemu Komitetowi Narodowemu przysługuje możliwość delegowania 6 osób.

Podczas Sesji Plenarnych przyjmowane są rezolucje i stanowiska dotyczące spraw istotnych dla stomatologii, które są pomocne organizacjom członkowskim w ich działalności na poziomie krajowym. Szczególną uwagę ERO FDI poświęca kwestii zapewnienia, aby zawód lekarza dentysty był wolnym zawodem w pełnym tego znaczeniu. Większość pracy wykonują poszczególne grupy robocze, które zbierają i analizują dane oraz przygotowują projekty rezolucji.

Jedną z najdłużej działających grup roboczych ERO FDI jest Grupa Robocza ds. wolnej praktyki lekarsko-dentystycznej w Europie („Liberal Dental Practice in Europe”), zajmująca się kluczowymi kwestiami dot. zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty. Grupa opracowała szereg istotnych rezolucji ERO FDI, podkreślających wolny charakter zawodu oraz konieczność zapewnienia lekarzom dentystom niezależności w wykonywaniu zawodu i podejmowaniu decyzji co do metod leczenia. Jednym z założycieli tej Grupy, od dawna uczestniczącym w jej pracach, jest dr Kazimierz Bryndal.

W latach 2010 – 2013 funkcję Sekretarza Generalnego ERO FDI pełniła dr Anna Lella, ówczesna Wiceprezes NRL. W roku 2013 dr Lella została wybrana na stanowisko Prezesa-Elekta ERO FDI.Wcześniej, w latach 2007 – 2009 przewodniczyła pracom Grupy Roboczej ds. Równości, która zajmowała się analizą i porównaniem organizacji systemów ochrony zdrowia jamy ustnej w poszczególnych państwach oraz zasad i warunków wykonywania zawodu przez lekarzy dentystów, a w 2009 roku z jej inicjatywy powstała Grupa Robocza ds. Relacji między lekarzami praktykami a uniwersytetami.

Strona internetowa ERO FDI - www.erodental.org