Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów

Naczelna Izba Lekarska realizuje wspólnie z Centrum Edukacyjnym FUTURE projekt pt. „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

     UE POWER                     UE EFS

„Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych). Proponowane szkolenia będą szkoleniami o tematyce medycznej opartymi o Evidence Based Medicine.

W ramach projektu przewidziano realizację 1440 godzin szkoleń z zakresu nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych w onkologii i geriatrii. Jednocześnie projekt nie obejmuje obowiązkowych kursów i szkoleń przewidzianych prawem krajowym nie związanych bezpośrednio z ww. zakresem tematycznym.

Głównym celem projektu jest podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych), poprzez udział w nowoczesnych szkoleniach fizjoterapeutycznych obejmujących zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Grupy docelowe

Projekt adresowany jest do 800 osób wykonujących zawód fizjoterapeuty, zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ), które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w obszarach poza obowiązkowymi szkoleniami i kursami przewidzianymi prawem krajowym.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci. Nie stwierdzono barier w dostępie do szkoleń z uwagi na płeć.

Kryteria naboru na szkolenia formalne (obligatoryjne do spełnienia):

  • Kandydat wykonuje czynności zawodowe fizjoterapeuty
  • Kandydat jest zatrudniony w publicznym systemie opieki zdrowotnej, tj. posiada umowę o pracę/ umowę cywilno-prawną z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ.

Zasady naboru Uczestników ww. szkoleń znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu (poniżej).

Moduły szkoleniowe

Program wszystkich szkoleń zostanie sformułowany w języku efektów kształcenia, na zakończenie każdego z komponentów przeprowadzona zostanie walidacja kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie (egzamin praktyczny i teoretyczny). 

  1. Fizjoterapia po mastektomii. Psychoonkologia (organizator Naczelna Izba Lekarska) -  PROGRAM KURSU

(5 dni szkoleniowych*7h dla każdej z grup )    SZKOLENIA REALIZOWANE W FORMULE ONLINE

       2. Innowacyjne techniki fizjoterapeutyczne w geriatrii. Psychogeriatria  (SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ Centrum Edukacyjne FUTURE - ODDZIELNA REKRUTACJA)  KONTAKT: ce_future@wp.pl

Organizacja kursu Fizjoterapia po mastektomii. Psychonkologia

Kurs prowadzony jest on-line za pomocą narzędzia GoToMeeting. Każdy zarejestrowany uczestnik (szczegóły rejestracji w regulaminie poniżej) otrzymuje link do pokoju wirtualnego wraz z hasłem dostępu, które będzie obowiązywać przez cały czas trwania kursu. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do platformy e-learningowej typu moodle - każdy ma swoje indywidualne konto na platformie, do którego otrzyma pierwszego dnia szkolenia dostęp w postaci maila z linkiem aktywacyjnym). Na platformie moodle znajdują się testy wiedzy - przed (tzw. pre-test) i po zrealizowanym kursie (tzw. post-test). Mają one jedynie sprawdzić wzrost Państwa wiedzy po zrealizowanym kursie - wyłącznie do celów statystycznych projektu, w ramach którego realizowane są te szkolenia. Zaliczenie testu końcowego (post-testu) następuję po udzieleniu min. 70% poprawnych odpowiedzi na pytania testowe (jednokrotnego wyboru). Po zaliczeniu testu na platformie generuje się certyfikat ukończenia szkolenia.

Na platformie znajdują sie także wszystkie materiały edukacyjne prezentowane podczas kursu on-line.

SZANOWNI PAŃSTWO ! OD 12 LISTOPADA 2020 R. PROWADZIMY JUŻ TYLKO ZAPISY NA LISTĘ REZEWRWOWĄ!!!

ZAPISZ SIĘ TUTAJ  - fizjoterapeuci@hipokrates.org

KAŻDY UCZESTNIK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE W JEDNYM - WYBRANYM MODULE SZKOLENIOWYM !

Szczegółowe informacje i zasady naboru Uczestników ww. szkoleń znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu poniżej.