Naczelna Izba Lekarska aktywnie współpracuje z organizacjami lekarskimi i lekarsko-dentystycznymi w innych państwach, zwłaszcza sąsiadujących z Polską.

Najdłużej prowadzona jest współpraca z izbami lekarskim i lekarsko-dentystycznymi z Niemiec oraz Austrii:

- Niemiecką Federalną Izbą Lekarską (Bundesärztekammer);

- Niemiecką Federalną Izbą Lekarsko-Dentystyczną (Bundeszahnärztekammer);

- Austriacką Izbą Lekarską (Österreichische Ärztekammer).

NIL związana jest z powyższymi izbami dwustronnymi umowami określającymi cele i zasady współpracy. Umowy zakładają m.in. regularne informowanie się stron o polityce i działaniach obu izb oraz organizowanych przez siebie konferencjach, sympozjach i spotkaniach, wymianę doświadczeń, regularne spotkania przedstawicieli izb.

Przedstawiciele NIL są regularnie zapraszani do udziału w charakterze gości w Zjeździe Lekarzy Niemieckich (Deutscher Ärztetag) oraz w Zjeździe Niemieckich Lekarzy Dentystów (Deutscher Zahnärztetag) natomiast przedstawiciele Niemieckiej Federalnej Izby Lekarskiej i Izby Lekarsko-Dentystycznej są zapraszani na Krajowe Zjazdy Lekarzy i inne uroczystości.

NIL jest także stroną dwustronnych umów o współpracy ze Słowacką Izbą Lekarsko-Dentystyczną, Gruzińskim  Stowarzyszeniem Lekarzy specjalistów oraz Porozumienia o Wzajemnym Uznawaniu Szkoleń w ramach Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Lekarzy zawartego z Czeską Izbą Lekarską i Słowacką Izbą Lekarską.

Przedstawiciele NIL byli zapraszani w charakterze gości na zjazdy krajowe organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych innych krajów – m.in. Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Rumunii. Na zaproszenie Czeskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej przedstawiciel NIL co roku uczestniczy w Praskich Dniach Dentystycznych oraz organizowanych w ich ramach warsztatach dotyczących bieżących spraw związanych z zawodem lekarza dentysty.

Obchody 20-lecia reaktywowania izb lekarskich w Polsce w maju 2009 r. uświetnione zostały obecnością wielu gości zagranicznych, m.in. Prezesa CPME, Prezesa UEMS, Sekretarza Ogólnenego WMA, Prezesa i Prezesa Elekta ERO/FDI, byłą Prezydent FDI oraz przedstawicieli izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych z Niemiec i Czech. Goście zagraniczni brali także udział w X Krajowym Zjeździe Lekarzy (2010 r.) oraz w Nadzwyczajnym XI Krajowego Zjazdu Lekarzy (2012 r.).

Dział Współpracy Międzynarodowej utrzymuje i nawiązuje kontakty w biurami wielu organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych w innych państwach.

Inne sfery działalności

Przedstawiciele NIL biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach mających znaczenie dla samorządu lekarskiego.

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r., w związku z przejęciem przez samorząd lekarski roli instytucji właściwych w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji w zawodach lekarza i lekarza dentysty, NIL ściśle współpracuje z okręgowymi radami lekarskimi oraz z właściwymi urzędami w innych państwach członkowskich w zakresie wymiany informacji, przede wszystkim dotyczących kontaktów z pracownikami podobnych urzędów w innych państwach i w Komisji Europejskiej oraz kwestii legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej w zakresie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych.

W związku z faktem, że po przystąpieniu Polski do UE zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty regulowane są również, pośrednio lub bezpośrednio, przez ustawodawstwo wspólnotowe, NIL zajmuje się bieżącą analizą procesów legislacyjnych na poziomie UE.

NIL na bieżąco udziela różnego rodzaju podmiotom zagranicznym informacji nt. polskiego systemu ochrony zdrowia oraz zasad wykonywania zawodów medycznych w Polsce.

Załączniki