Światowa Federacja Dentystyczna

 

FDI jest największą organizacją lekarsko-dentystyczną na świecie, zrzeszającą ponad 200 krajowych organizacji stomatologicznych. Założona została w Paryżu w 1900 roku pod francuską nazwą Federation Dentaire Internationale, od której pochodzi do dzisiaj stosowany skrót FDI.

W FDI Naczelna Izba Lekarska tworzy wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Polski Komitet Narodowy, stanowiący wspólną reprezentację polskich stomatologów w strukturach FDI.

Umowa w sprawie utworzenia Polskiego Komitetu Krajowego określa wzajemne relacje i liczbę delegatów proporcjonalną do liczby członków (łącznie 6 delegatów, z tego 4 z prawem do głosowania).

NIL jest uprawniona do delegowania 4 przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne FDI (trzech z prawem do głosowania), które odbywa się 1 raz do roku w ramach corocznego Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI, a PTS 2 przedstawicieli, w tym 1 z prawem do głosowania.

Cele FDI, określone w znowelizowanej w 2008 roku Konstytucji FDI, skupiają się na kreowaniu i uzgadnianiu wspólnej polityki w zakresie zdrowia jamy ustnej, stałego doskonalenia programów edukacyjnych i prezentowaniu wspólnego stanowiska w sprawach o zasięgu światowym, jak również wspieraniu aktywności organizacji członkowskich w działaniach prozdrowotnych.

W 2007 roku zgromadzenie Ogólne FDI ustanowiło dzień 12 września Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej, który po raz pierwszy był obchodzony w 2008 r. zdając sobie sprawę, że zdrowie jamy ustnej jest obszarem zdrowia zaniedbywanym zarówno przez pacjentów jak i przez systemy ochrony zdrowia, działania podejmowane przez środowisko stomatologiczne w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej – zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na poziomie krajowym – mają na celu promocję ochrony zdrowia jamy ustnej, wzmożenie świadomości nt. znaczenia zdrowia jamy ustnej i jego wpływu na ogólny stan zdrowia człowieka.

Działania FDI przyczyniły się do przyjęcia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w roku 2007 rezolucji nr WHA 60.17 „Zdrowie jamy ustnej: plan działania w zakresie promocji i zintegrowanego zapobiegania chorobom”, która wskazuje, że zdrowie jamy ustnej jest wyznacznikiem zdrowia ogólnego i jakości życia człowieka oraz że leczenie schorzeń jamy ustnej jest czwartym najbardziej kosztownym problemem leczniczym. Rezolucja określa plan działania dotyczący poprawy zdrowia jamy ustnej na świecie i nakłania państwa członkowskie WHO, aby zdrowie jamy ustnej zostało włączone do polityki zintegrowanego zapobiegania i leczenia chorób.

Najważniejszym wydarzeniem organizowanym corocznie przez FDI jest Światowy Parlament Stomatologiczny (FDI World Dental Parliament). W jego ramach odbywają się m.in. 2 sesje Zgromadzenia Ogólnego FDI, Sesje Otwarte, spotkania Stałych Komitetów FDI, spotkanie tzw. Krajowych Oficerów Łącznikowych (National Liaison Officers), posiedzenie Zarządu i Sesja Plenarna Europejskiej Regionalnej Organizacji (ERO FDI), jak również posiedzenia Grup Roboczych ERO FDI.

Towarzyszący Parlamentowi Coroczny Światowy Kongres Dentystyczny FDI (FDI Annual World Dental Congress) obejmuje konferencje naukowe połączone z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych.

W skład struktury organizacyjnej FDI wchodzi 5 organizacji regionalnych – z Afryki, Azji, Europy, Ameryki Łacińskiej oraz Ameryki Północnej.

Hasłem określającym podstawowe cele FDI jest „Prowadzić świat do optymalnego zdrowia jamy ustnej” (Leading the world to optimal oral health).

Strona internetowa FDI – www.fdiworldental.org