Stały Komitet Lekarzy Europejskich

Europejska organizacja lekarska o charakterze stowarzyszenia non-profit działająca na podstawie prawa belgijskiego, zrzeszająca krajowe, najbardziej reprezentatywne dla zawodu organizacje lekarskie z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Ponadto w charakterze członków stowarzyszonych i obserwatorów w skład CPME wchodzą organizacje lekarskie z Albanii, Andory, Chorwacji, Izraela, Serbii i Turcji. 

CPME ma na celu promowanie najwyższych standardów kształcenia medycznego i praktyki lekarskiej w celu osiągnięcia najwyższej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów w Europie. CPME jest również zaangażowany w promowanie zdrowia publicznego, relacji między pacjentami i lekarzami oraz swobodnego przepływu lekarzy w Unii Europejskiej. CPME ściśle współpracuje ze specjalistycznymi europejskimi organizacjami medycznymi.

CPME współpracuje na bieżąco z instytucjami Unii Europejskiej, oferując pomoc w postaci fachowej wiedzy na tematy związane z medycyną i zawodem lekarza. Siedziba CPME znajduje się w Brukseli.

Najważniejszymi sprawami, którymi w ostatnich latach zajmował się CPME, były kwestie związane z legislacją unijną, w szczególności pracami nad dyrektywą dot. usług na Rynku Wewnętrznym, dyrektywą w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, nowelizacją dyrektywy w sprawie organizacji czasu pracy, która reguluje m.in. kwestie dyżurów lekarskich, oraz nowelizacją dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Naczelna Izba Lekarska początkowo posiadała w CPME status obserwatora, od roku 2000 była członkiem stowarzyszonym, a od 2004 r., po przystąpieniu Polski do UE, posiada pełne członkostwo w CPME, co w znacznym stopniu zwiększyło znaczenie NIL w tej organizacji oraz jej wpływ na podejmowane działania.

Dotychczas dwukrotnie odbyło się w Polsce posiedzenie ogólne CPME. Miało to miejsce w Warszawie w marcu 2007 r. i w listopadzie 2011 r.

W roku 2009 ówczesny Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Konstanty Radziwiłł, został wybrany na stanowisko Prezesa CPME, które sprawował do końca 2012 roku. Wcześniej, w latach 2008 – 2009, dr Radziwiłł był Wiceprezesem CPME.

Strona internetowa CPME - www.cpme.eu