„Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Projekt rozpoczyna się 1 kwietnia br. i trwać będzie do 31 marca 2019 roku.

Głównym jego celem jest podniesienie kwalifikacji wyżej wymienionych osób poprzez szkolenia w zakresie zarządzania placówkami medycznymi, a tym samym dostosowanie ich działalności do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych. Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia, przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych usług przez podmioty medyczne, oraz zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia.

Szkolenia z zakresu komunikacji między poszczególnymi pracownikami (personelem lekarskim, pielęgniarskim i pomocniczym) sprzyjać będą budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjenta oraz pozwolą zapobiegać w dużym stopniu wystąpieniu zdarzeń niepożądanych, czyli takich zdarzeń natury medycznej, które wywołują negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego.

  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Na realizację projektu, Lider- Fundacja My Pacjenci, we wrześniu 2016r. zawarła umowę nr POWR.05.02.00-00-0008/16 z Ministerstwem Zdrowia.

Głównym celem projektu jest rozwijanie społecznej idei odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez wypracowanie w ramach powołanego partnerstwa trwałych i transparentnych mechanizmów konsultacji społecznych.

W ramach projektu, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia poddane ma być pod konsultacje społeczne, 10 aktów prawnych najistotniejszych dla pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych. Wynikiem konsultacji każdorazowo będzie opracowana przez partnerów projektu Razem dla Zdrowia rekomendacja zmian, które będą służyły lepszemu dostosowaniu systemu opieki zdrowotnej do potrzeb pacjentów, lekarzy, pielęgniarek oraz aptekarzy.

Projekt realizowany będzie do września 2018r.

Z wnioskami płynącymi z dotychczas przeprowadzonych badań ankietowych i wywiadów pogłębionych można się zapoznać na stronie internetowej projektu Razem dla Zdrowia.

Zachęcamy również do zapoznania się z broszurą informacyjną (BROSZURA).