Europejska Unia Lekarzy Specjalistów

UEMS jest stowarzyszeniem największych krajowych organizacji reprezentujących lekarzy specjalistów w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obecnie w UEMS reprezentowanych jest 30 państw). Ponadto status członków stowarzyszonych posiadają organizacje z państw kandydujących do Unii Europejskiej, a także z Izraela, Armenii, Gruzji.

UEMS prowadzi działalność we wszystkich obszarach rozwoju zawodowego lekarzy, czyli kształcenia specjalizacyjnego i europejskich egzaminów specjalizacyjnych, doskonalenia zawodowego i zapewnienia jakości wykonywania zawodu przez lekarzy specjalistów.

UEMS działa poprzez 37 sekcji specjalistycznych i komisji egzaminacyjnych (European Boards), które określają programy i standardy kształcenia lekarzy specjalistów, wymagania dla ośrodków prowadzących szkolenie, a także organizują wysoko cenione europejskie egzaminy specjalizacyjne.

W strukturze UEMS działa Europejska Komisja Akredytacji Doskonalenia Zawodowego (EACCME), która prowadzi akredytację zdarzeń edukacyjnych oraz szkoleń udostępnianych w internecie i zapewnia wymienność punktów edukacyjnych w UE, USA i Kanadzie.

UEMS popiera swobodny przepływ lekarzy specjalistów i pacjentów pomiędzy krajami UE, zwracając uwagę na potrzebę zapewnienia w całej UE odpowiedniej jakości kształcenia i usług zdrowotnych.

Wiceprezes NRL, dr Romuald Krajewski, w 2011 r. został wybrany na stanowisko Prezesa UEMS, które objął z dniem 1 stycznia 2012 r. wcześniej, w latach 2009 – 2011, dr Krajewski był Wiceprezesem UEMS.

Jako członek UEMS Naczelna Izba Lekarska jest m. in. uprawniona do kierowania swych przedstawicieli do poszczególnych sekcji specjalistycznych istniejących w ramach UEMS. Przedstawiciele NRL w sekcjach specjalistycznych uzgadniani są z odpowiednimi towarzystwami naukowymi.

Strona internetowa UEMS – http://www.uems.eu