Rada Europejskich Lekarzy Dentystów

CED jest organizacją reprezentującą zawód lekarza dentysty w Unii Europejskiej, zrzeszającą główne krajowe organizacje lekarsko-dentystyczne z 32 państw europejskich (państwa członkowskie UE, państwa kandydujące do UE, państwa EOG oraz Szwajcaria), w ten sposób reprezentując w sumie 334 000 lekarzy dentystów.

CED powstała z inicjatywy organizacji stomatologicznych z 6 państw w 1961 r. pod nazwą Komitet Łącznikowy ds. Stomatologii jako organ doradczy dla Komisji Europejskiej w dziedzinie stomatologii. Jednym z pierwszych osiągnięć organizacji było uzgodnienie stanowiska w sprawie ekwiwalentności dyplomów i kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów – zagadnienie tak istotne do dnia dzisiejszego. Przez kolejne lata działalność Komitetu Łącznikowego ds. Stomatologii stopniowo obejmowała wszystkie ważne sprawy – głównie w zakresie legislacyjnym – wiążące się z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty i stanem zdrowia jamy ustnej w Europie. Rozwój organizacji doprowadził do zmiany statutu, przyjęcia obecnej nazwy oraz do utworzenia w Brukseli własnego, odrębnego biura.

NIL jest pełnoprawnym członkiem CED od 2006 roku, wcześniej miała w organizacji charakter obserwatora.

Podstawowym celem CED jest promowanie wysokich standardów ochrony zdrowia jamy ustnej oraz skutecznej, uwzględniającej bezpieczeństwo pacjenta, praktyki zawodowej w Europie wykonywanej przez właściwie wykwalifikowanych lekarzy dentystów.

CED jest organizacją w pełni autonomiczną, niezależną od instytucji UE, rządów krajowych oraz przemysłu. CED, reprezentowana przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie stomatologii i zdrowia publicznego, jest postrzegana przez instytucje UE jako ważny podmiot w dziedzinie zdrowia, którego głos jest brany pod uwagę.

W ramach swej działalności CED poświęca główną uwagę kwestiom legislacji unijnej. W ostatnich latach dotyczyło to w szczególności prac nad dyrektywą dot. usług na Rynku Wewnętrznym, dyrektywy dot. transgranicznych świadczeń zdrowotnych, dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Ponadto CED szczegółowo zajmuje się m. in. problematyką związaną ze współpracą lekarzy dentystów z zawodami pomocniczymi, ze stosowaniem amalgamatu dentystycznego, z zasadami stosowania produktów do wybielania zębów, z kontrolą zakażeń i gospodarką odpadami.

W ramach CED funkcjonuje kilka Grup Roboczych i Zespołów, zajmujących się określonymi obszarami lub konkretnymi sprawami, dla których zostały powołane. W skład Grup i Zespołów wchodzą przedstawiciele organizacji członkowskich CED. W Grupie Roboczej ds. kontroli zakażeń NIL reprezentuje dr Anna Śpiałek, członek Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej NRL, która aktywnie bierze udział w pracach grupy, wykorzystując w praktyczny sposób rezultaty jej działalności – m.in. w formie artykułów w „Gazecie Lekarskiej” dot. tematyki kontroli zakażeń i prezentacji podczas posiedzeń KS NRL.

Dr Anna Lella była w przeszłości przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Przystąpienia do UE na etapie piątego rozszerzenia Unii część II.

Stanowiska i uchwały CED odgrywają istotną rolę w kształtowaniu europejskiej stomatologii i warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty. Przygotowywaniem projektów uchwał, stanowisk i innych dokumentów CED zajmują się zwykle zespoły, w skład których wchodzą nie tylko lekarze, ale również prawnicy oraz inne osoby współpracujące i doradzające organizacji.

Na zlecenie CED wydany został obszerny materiał „EU Manual of Dental Practice” stanowiący wartościowe kompendium wiedzy nt. stomatologii w poszczególnych państwach, w tym Polski. Był on później kilkakrotnie aktualizowany, m.in. na podstawie danych przekazywanych przez samorząd lekarski.
EU Manual of Dental Practice jest dostępny (w formie zbiorczej lub odrębnie rozdziały dot. poszczególnych państwa) online pod adresem:http://www.eudental.eu/library/eu-manual.html
Prawa autorskie do tego opracowania należą do CED. Bez pisemnego zezwolenia za strony CED nie można korzystać z opracowania w innym zakresie niż użytek własny.

Strona internetowa CED – http://www.eudental.eu 

Załączniki