• Zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej tzw. podstawowych kwalifikacji do wykonywania zawodu

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI LEKARZA, KTÓRY ZŁOŻYŁ LEKARSKI EGZAMIN PAŃSTWOWY

  Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu po odbyciu kształcenia spełniającego wymagania określone w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE.

  Oznacza to, że w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE kwalifikacje te podlegają automatycznemu uznaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

  Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który spełnia następujące warunki:

  1. ukończył w Polsce studia i uzyskał tytuł lekarza,
  2. odbył w Polsce staż podyplomowy lekarza albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce,
  3. złożył z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy (jako warunek uzyskania prawa wykonywania zawodu).

   

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI LEKARZA, KTÓRY NIE SKŁADAŁ LEKARSKIEGO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

  Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu po odbyciu kształcenia spełniającego wymagania określone w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE. Zaświadczenie potwierdza także, że kwalifikacje lekarza są traktowane jako równorzędne z kwalifikacjami lekarza, który oprócz dyplomu ukończenia w Polsce studiów posiada świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

  Oznacza to, że w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE kwalifikacje te podlegają automatycznemu uznaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

  Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który spełnia następujące warunki:

  1. ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte w roku akademickim 1956/1957 lub później, i uzyskał tytuł lekarza,
  2. odbył w Polsce staż podyplomowy lekarza zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania stażu albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce,
  3. nie był zobowiązany do składania Lekarskiego Egzaminu Państwowego jako warunku uzyskania prawa wykonywania zawodu (zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty warunku złożenia z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu kończącego staż podyplomowy lekarza nie stosuje się do osób, które ukończyły staż podyplomowy przed dniem 1 października 2004 r.)

   

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE PRZEZ LEKARZA STUDIÓW MEDYCZNYCH ZGODNYCH Z ART. 24 DYREKTYWY 2005/36/WE

  Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz uzyskał w Polsce dyplom z tytułem lekarza po odbyciu studiów spełniających wymagania określone w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE.

  Tego rodzaju zaświadczenie jest najczęściej wykorzystywane przez lekarzy, którzy zamierzają uzyskać w innym niż Polska państwie członkowskim UE uprawnienia w celu odbycia w tym państwie stażu podyplomowego. Zaświadczenie to nie potwierdza natomiast, że lekarz uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu podlegające automatycznemu uznaniu na podstawie przepisów Dyrektywy 2005/36/WE.

  Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który spełnia następujące warunki:

   

  1. ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte w roku akademickim 1956/1957 lub później, i uzyskał tytuł lekarza,
  2. nie odbył lub nie ukończył odbywanego w Polsce stażu podyplomowego lekarza albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który nie został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce, albo - w przypadku osób kończących staż podyplomowy po dniu 30 września 2004 r. - nie złożył z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

   

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO TZW. PRAWA NABYTE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA

  UWAGA:

  W odniesieniu do lekarzy, którzy ukończyli studia w Polsce, zaświadczenie to wydaje się jedynie tym lekarzom, którzy rozpoczęli w Polsce studia przed rokiem akademickim 1956/1957.

   

  Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał w Polsce zawód lekarza przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia (tzw. zaświadczenie 3 z 5).

  Oznacza to, że w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, którzy ukończyli w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE studia nie spełniające wymogów określonych w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE, kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza podlegają automatycznemu uznaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE na podstawie tzw. praw nabytych.

  Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który łącznie następujące warunki:

  1. ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte przed rokiem akademickim 1956/1957, i uzyskał tytuł lekarza,
  2. odbył w Polsce staż podyplomowy lekarza zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania stażu albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce,
  3. wykonywał w Polsce zawód faktycznie i zgodnie z prawem przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia

  albo

  1. uzyskał w innym niż Polska państwie członkowskim UE kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza po odbyciu kształcenia nie spełniającego wymogów określonych w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE,
  2. wykonywał w Polsce zawód faktycznie i zgodnie z prawem przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia.
 • Zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji w zakresie specjalizacji lekarskich

  WYKAZ SPECJALNOŚCI WYMIENIONYCH W DYREKTYWIE W ODNIESIENIU DO POLSKI

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE PRZEZ LEKARZA SPECJALIZACJI WYMIENIONEJ W PRZEPISACH UNII EUROPEJSKIEJ W ODNIESIENIU DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz uzyskał w Polsce kwalifikacje lekarza specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, która jest wymieniona w Dyrektywie 2005/36/WE w odniesieniu do Polski, po odbyciu kształcenia spełniającego wymagania określone w art. 25 Dyrektywy 2005/36/WE, a posiadany dyplom jest dokumentem wymienionym w Dyrektywie w odniesieniu do Polski.
  Oznacza to, że w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE kwalifikacje te podlegają automatycznemu uznaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE, w którym istnieje odpowiednia specjalizacja wymieniona w Dyrektywie 2005/36/WE.

  Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który spełnia następujące warunki:

   

  1. uzyskał w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza po odbyciu kształcenia spełniającego wymogi określone w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE, tj.:
   • w przypadku Polski:
    • ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte w roku akademickim 1956/1957 lub później, i uzyskał tytuł lekarza,
    • odbył staż podyplomowy lekarza zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania stażu albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce,
    • złożył z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy - w odniesieniu do lekarza, kończącego staż podyplomowy po dniu 30 września 2004 r.
   • w przypadku innego niż Polska państwa członkowskiego UE - uzyskał w tym państwie kwalifikacje potwierdzone dokumentami wymienionymi w odniesieniu do tego państwa w Dyrektywie 2005/36/WE;
  2. odbył w Polsce szkolenie specjalizacyjne i uzyskał tytuł specjalisty w jednej z dziedzin medycyny wymienionych w Dyrektywie 2005/36/WE w odniesieniu do Polski - jeżeli nazwa uzyskanej specjalizacji nie różni się od nazwy specjalizacji wymienionej w odniesieniu do Polski w Dyrektywie 2005/36/WE, a posiadany dyplom jest dyplomem wydanym przez Centrum Egzaminów Medycznych.

   

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE PRZEZ LEKARZA SPECJALIZACJI RÓWNORZĘDNEJ ZE SPECJALIZACJĄ WYMIENIONĄ W PRZEPISACH UNII EUROPEJSKIEJ W ODNIESIENIU DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz uzyskał w Polsce kwalifikacje lekarza specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, która jest wymieniona w Dyrektywie 2005/36/WE w odniesieniu do Polski, po odbyciu kształcenia spełniającego wymagania określone w art. 25 Dyrektywy 2005/36/WE. Zaświadczenie potwierdza także, że posiadane przez lekarza kwalifikacje specjalisty są w Polsce traktowane jako równorzędne z kwalifikacjami specjalisty, potwierdzanymi dokumentem wymienionym w Dyrektywie 2005/36/WE (czyli dyplomem specjalisty wydawanym przez Centrum Egzaminów Medycznych).

  Oznacza to, że w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE kwalifikacje te podlegają automatycznemu uznaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE, w którym istnieje odpowiednia specjalizacja wymieniona w Dyrektywie 2005/36/WE.

  Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który spełnia następujące warunki:

  1. uzyskał w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza po odbyciu kształcenia spełniającego wymogi określone w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE, tj.:
   • w przypadku Polski:
    • ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte w roku akademickim 1956/1957 lub później, i uzyskał tytuł lekarza,
    • odbył staż podyplomowy lekarza zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania stażu albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce,
    • złożył z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy - w odniesieniu do lekarza, kończącego staż podyplomowy po dniu 30 września 2004 r.
   • w przypadku innego niż Polska państwa członkowskiego UE - uzyskał w tym państwie kwalifikacje potwierdzone dokumentami wymienionymi w odniesieniu do tego państwa w Dyrektywie 2005/36/WE.
  2. odbył w Polsce szkolenie specjalizacyjne zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania specjalizacji i uzyskał tytuł specjalisty albo specjalisty drugiego stopnia w jednej z dziedzin medycyny wymienionych w Dyrektywie 2005/36/WE w odniesieniu do Polski - jeżeli nazwa uzyskanej specjalizacji różni się od nazwy odpowiedniej specjalizacji wymienionej w odniesieniu do Polski w Dyrektywie 2005/36/WE lub jeżeli posiadany dyplom nie jest dyplomem wydanym przez Centrum Egzaminów Medycznych.

   

  UWAGA:
  Specjalizacje pierwszego stopnia nie podlegają uznaniu na podstawie przepisów Dyrektywy 2005/36/WE.
  W świetle tych przepisów specjalizację pierwszego stopnia uznaje się za część kształcenia specjalizacyjnego prowadzącego do uzyskania tytułu lekarza specjalisty. Automatycznemu uznaniu na podstawie przepisów Dyrektywy 2005/36/WE podlegają jedynie kwalifikacje specjalisty w wymienionych w Dyrektywie 2005/36/WE dziedzinach medycyny potwierdzone dyplomem uzyskania tytułu specjalisty lub specjalisty drugiego stopnia.

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO TZW. PRAWA NABYTE W ZAKRESIE POSIADANEJ PRZEZ LEKARZA SPECJALIZACJI

  UWAGA:
  W odniesieniu do lekarza specjalisty, który ukończył studia lekarskie w Polsce, zaświadczenie to wydaje się jedynie takiemu lekarzowi, który rozpoczął w Polsce studia przed rokiem akademickim 1956/1957.

  Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał w Polsce zawód jako lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny, która jest wymieniona w Dyrektywie 2005/36/WE w odniesieniu do Polski, przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia (tzw. zaświadczenie 3 z 5).

  Oznacza to, że w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, którzy ukończyli w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE studia nie spełniające wymogów określonych w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE, a następnie uzyskali w Polsce lub w innym państwie członkowskim tytuł specjalisty w danej dziedzinie, kwalifikacje w zakresie tej specjalizacji podlegają automatycznemu uznaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE na podstawie tzw. praw nabytych.

  Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który spełnia następujące warunki:

  1. kończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte przed rokiem akademickim 1956/1957, i uzyskał tytuł lekarza,
  2. odbył w Polsce staż podyplomowy lekarza zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania stażu albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce,
  3. odbył w Polsce szkolenie specjalizacyjne zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania specjalizacji i uzyskał tytuł specjalisty albo specjalisty drugiego stopnia w jednej z dziedzin wymienionych w Dyrektywie 2005/36/WE w odniesieniu do Polski lub odbył w innym niż Polska państwie członkowskim UE szkolenie specjalizacyjne i uzyskał tytuł specjalisty, który został uznany w Polsce,
  4. wykonywał w Polsce zawód jako lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny faktycznie i zgodnie z prawem przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia

  albo

  1. uzyskał w innym niż Polska państwie członkowskim UE kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza po odbyciu kształcenia nie spełniającego wymogów określonych w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE,
  2. odbył w Polsce szkolenie specjalizacyjne zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania specjalizacji i uzyskał tytuł specjalisty albo specjalisty drugiego stopnia w jednej z dziedzin wymienionych w Dyrektywie 2005/36/WE w odniesieniu do Polski lub odbył w innym niż Polska państwie członkowskim UE szkolenie specjalizacyjne i uzyskał tytuł specjalisty, który został uznany w Polsce,
  3. wykonywał w Polsce zawód jako lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny faktycznie i zgodnie z prawem przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia.

   

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE CZĘŚCI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO PRZEZ LEKARZA W POLSCE

  Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz odbył szkolenie specjalizacyjne na terytorium Polski, zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania specjalizacji, oraz wskazuje okres i zakres odbytego szkolenia.

  Zaświadczenie to może być pomocne lekarzowi, który zamierza się ubiegać, na podstawie art. 10 lit. d Dyrektywy 2005/36/WE, o uznanie w innym niż Polska państwie członkowskim UE polskiego tytułu specjalisty lub o uznanie szkolenia specjalizacyjnego odbytego w Polsce i zaliczenie go w celu kontynuowania szkolenia w tym państwie.

  Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który:

  • odbywał w Polsce szkolenie specjalizacyjne, lecz nie ukończył pełnego szkolenia i nie uzyskał tytułu specjalisty (dot. to także lekarzy, którzy posiadają specjalizację I stopnia, ale nie uzyskali tytułu specjalisty II stopnia w danej dziedzinie medycyny)

  albo

   odbył w Polsce szkolenie specjalizacyjne i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie, która nie jest wymieniona w Dyrektywie 2005/36/WE i w związku z tym nie podlega automatycznemu uznaniu.