logo: NIL
 • Do czego służy mechanizm ostrzegania działający w ramach Systemu IMI?

  System IMI (Internal Market Information System) to serwis internetowy, opracowany przez Komisję Europejską w celu umożliwienia wymiany informacji właściwym organom zaangażowanym we wdrażanie przepisów unijnych.

  Mechanizm ostrzegania to narzędzie, które w ramach Systemu IMI pozwala na uzyskanie informacji o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec którego organy lub sądy krajowe wydały zakaz lub ograniczenie, nawet tymczasowo, prowadzenia na terytorium tego państwa członkowskiego działalności.

  Większa mobilność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów powoduje, że coraz więcej osób posiada prawo wykonywania zawodu na terenie kilku państw członkowskich Unii Europejskiej. Zjawisko to ma istotne znaczenie również z punktu widzenia odpowiedzialności zawodowej – stąd znacząca rola Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach mechanizmu ostrzegania. Dotychczas, odpowiedzialność zawodowa miała przede wszystkim charakter krajowy – odnosiła się do czynów popełnionych na terytorium Polski. Obecnie polski samorząd zawodowy coraz częściej ma do czynienia z sytuacjami, w których lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Polsce, zostaje ukarany przez zagraniczny organ – najczęściej spotykane są przypadki ukarania lekarza przez brytyjski organ Medical Practitioners Tribunal Service, Danii, Szwecji za popełnione tam przewinienia zawodowe.

  Dzięki mechanizmowi ostrzegania organy polskiego samorządu mogą dowiedzieć się o takich przypadkach.

 • Najważniejsze fakty i dane

  Z mechanizmu ostrzegania w ramach Systemu IMI mogą korzystać państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein):

  Austria
  Belgia
  Bułgaria
  Chorwacja
  Cypr
  Czechy
  Dania
  Estonia
  Finlandia
  Francja
  Grecja
  Hiszpania
  Irlandia
  Litwa
  Luksemburg
  Łotwa
  Malta
  Niderlandy
  Niemcy
  Polska
  Portugalia
  Rumunia
  Słowacja
  Słowenia
  Szwecja
  Węgry
  Włochy
  Islandia
  Liechtenstein
  Norwegia

  oraz Wielka Brytania z pewnością do końca 2020 r. (więcej na temat statusu Wielkiej Brytanii: https://nil.org.pl/aktualnosci/4359-pismo-general-medical-council-zwiazane-z-wystapieniem-uk-z-ue)

  • Przyjęte w 2012 r. rozporządzenie w sprawie IMI określa zakres funkcjonowania systemu, zadania jego poszczególnych uczestników i zasady przetwarzania danych osobowych (rozporządzenie w zakładce dokumenty).
  • Podstawą do wprowadzenia mechanizmu ostrzegania stanowi art. 56 a „mechanizm ostrzegania” DYREKTYWY 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa w zakładce dokumenty)

 • Rodzaje wymiany informacji w Systemie IMI w ramach mechanizmu ostrzegania

  Zgodnie z art. 113 a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich:

  Okręgowe rady lekarskie informują, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec których:

  1) rada lekarska podjęła uchwałę o:
  a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
  b) ograniczeniu w wykonywaniu zawodu,

  2) sąd lekarski wydał orzeczenie o:
  a) ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,
  b) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
  c) pozbawieniu prawa wykonywania zawodu,

  3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu,

  4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował zawieszenie w wykonywaniu zawodu
  – w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się albo wykonalności uchwały, orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego.

  2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

  1) imię (imiona) i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty oraz datę jego urodzenia;

  2) tytuł zawodowy;

  3) informacje o organie, który nałożył sankcję, o której mowa w ust.

  4) zakres i okres obowiązywania ograniczeń, o których mowa w ust.

  5) okres obowiązywania zawieszenia albo zakazu, o których mowa w ust.

  6) informację o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu.

  Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, o tożsamości lekarza lub lekarza dentysty, którzy w postępowaniu o uznanie kwalifikacji posłużyli się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych, w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie.

  Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, za pośrednictwem systemu IMI, o wygaśnięciu sankcji, o których mowa w ust. 1, oraz o wszelkich decyzjach wpływających na zmianę terminu ich wygaśnięcia.

  Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie zawiadamiają na piśmie lekarza lub lekarza dentystę, których dotyczą ostrzeżenia, o których mowa w ust. 1 lub 3, o ich przekazaniu za pośrednictwem systemu IMI właściwym organom pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o możliwości złożenia wniosku o ich sprostowanie albo usunięcie.

  W wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, okręgowa rada lekarska niezwłocznie:

  1) dokonuje sprostowania w systemie IMI informacji objętej wnioskiem i zawiadamia lekarza lub lekarza dentystę o sposobie jej sprostowania albo

  2) usuwa informację objętą wnioskiem z systemu IMI i zawiadamia o tym lekarza lub lekarza dentystę, albo

  3) odmawia sprostowania albo usunięcia z systemu IMI informacji objętej wnioskiem i zawiadamia o tym lekarza lub lekarza dentystę.

  Informacje przekazane w trybie ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane w systemie IMI wyłącznie przez okres obowiązywania sankcji, o których mowa w ust. 1. Ostrzeżenia usuwa się z systemu IMI w terminie 3 dni od dnia wykonania albo uchylenia uchwały, orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego, o których mowa w ust. 1.

  Z drugiej strony, okręgowe rady lekarskie są beneficjentem informacji przekazywanych przez właściwe organy pozostałych państw członkowskich o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec którego organy lub sądy krajowe wydały zakaz lub ograniczenie, nawet tymczasowo, prowadzenia na terytorium tego państwa członkowskiego działalności.

 • Zalety mechanizmu ostrzegania w Systemie IMI

  Mechanizm ostrzegania wychodzi naprzeciw potrzebom zapewnienia swobodnego przepływu informacji o ukaraniu lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych państwach członkowskich. Dzięki mechanizmowi ostrzegania przepływ tych informacji zachodzi przy pełnej ochronie danych osobowych. Dodatkowo, mechanizm ostrzegania pozwala na ochronę polskich pacjentów.

 • Dokumenty