• Do czego służy mechanizm ostrzegania działający w ramach Systemu IMI?

  System IMI (Internal Market Information System) to serwis internetowy, opracowany przez Komisję Europejską w celu umożliwienia wymiany informacji właściwym organom zaangażowanym we wdrażanie przepisów unijnych.

  Mechanizm ostrzegania to narzędzie, które w ramach Systemu IMI pozwala na uzyskanie informacji o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec którego organy lub sądy krajowe wydały zakaz lub ograniczenie, nawet tymczasowo, prowadzenia na terytorium tego państwa członkowskiego działalności.

  Większa mobilność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów powoduje, że coraz więcej osób posiada prawo wykonywania zawodu na terenie kilku państw członkowskich Unii Europejskiej. Zjawisko to ma istotne znaczenie również z punktu widzenia odpowiedzialności zawodowej – stąd znacząca rola Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach mechanizmu ostrzegania. Dotychczas, odpowiedzialność zawodowa miała przede wszystkim charakter krajowy – odnosiła się do czynów popełnionych na terytorium Polski. Obecnie polski samorząd zawodowy coraz częściej ma do czynienia z sytuacjami, w których lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Polsce, zostaje ukarany przez zagraniczny organ – najczęściej spotykane są przypadki ukarania lekarza przez brytyjski organ Medical Practitioners Tribunal Service, Danii, Szwecji za popełnione tam przewinienia zawodowe.

  Dzięki mechanizmowi ostrzegania organy polskiego samorządu mogą dowiedzieć się o takich przypadkach.

 • Najważniejsze fakty i dane

  Z mechanizmu ostrzegania w ramach Systemu IMI mogą korzystać państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein):

  Austria
  Belgia
  Bułgaria
  Chorwacja
  Cypr
  Czechy
  Dania
  Estonia
  Finlandia
  Francja
  Grecja
  Hiszpania
  Irlandia
  Litwa
  Luksemburg
  Łotwa
  Malta
  Niderlandy
  Niemcy
  Polska
  Portugalia
  Rumunia
  Słowacja
  Słowenia
  Szwecja
  Węgry
  Włochy
  Islandia
  Liechtenstein
  Norwegia

  • Wielka Brytania była użytkownikiem Systemu IMI do końca 2020 r.

  • Przyjęte w 2012 r. rozporządzenie w sprawie IMI określa zakres funkcjonowania systemu, zadania jego poszczególnych uczestników i zasady przetwarzania danych osobowych (rozporządzenie w zakładce dokumenty).

  • Podstawą do wprowadzenia mechanizmu ostrzegania stanowi art. 56 a „mechanizm ostrzegania” DYREKTYWY 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa w zakładce dokumenty)

 • Rodzaje wymiany informacji w Systemie IMI w ramach mechanizmu ostrzegania

  Zgodnie z art. 113 a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich:

  Okręgowe rady lekarskie informują, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec których:

  1) rada lekarska podjęła uchwałę o:
  a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
  b) ograniczeniu w wykonywaniu zawodu,

  2) sąd lekarski wydał orzeczenie o:
  a) ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,
  b) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
  c) pozbawieniu prawa wykonywania zawodu,

  3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu,

  4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował zawieszenie w wykonywaniu zawodu
  – w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się albo wykonalności uchwały, orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego.

  2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

  1) imię (imiona) i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty oraz datę jego urodzenia;

  2) tytuł zawodowy;

  3) informacje o organie, który nałożył sankcję, o której mowa w ust.

  4) zakres i okres obowiązywania ograniczeń, o których mowa w ust.

  5) okres obowiązywania zawieszenia albo zakazu, o których mowa w ust.

  6) informację o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu.

  Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, o tożsamości lekarza lub lekarza dentysty, którzy w postępowaniu o uznanie kwalifikacji posłużyli się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych, w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie.

  Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, za pośrednictwem systemu IMI, o wygaśnięciu sankcji, o których mowa w ust. 1, oraz o wszelkich decyzjach wpływających na zmianę terminu ich wygaśnięcia.

  Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie zawiadamiają na piśmie lekarza lub lekarza dentystę, których dotyczą ostrzeżenia, o których mowa w ust. 1 lub 3, o ich przekazaniu za pośrednictwem systemu IMI właściwym organom pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o możliwości złożenia wniosku o ich sprostowanie albo usunięcie.

  W wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, okręgowa rada lekarska niezwłocznie:

  1) dokonuje sprostowania w systemie IMI informacji objętej wnioskiem i zawiadamia lekarza lub lekarza dentystę o sposobie jej sprostowania albo

  2) usuwa informację objętą wnioskiem z systemu IMI i zawiadamia o tym lekarza lub lekarza dentystę, albo

  3) odmawia sprostowania albo usunięcia z systemu IMI informacji objętej wnioskiem i zawiadamia o tym lekarza lub lekarza dentystę.

  Informacje przekazane w trybie ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane w systemie IMI wyłącznie przez okres obowiązywania sankcji, o których mowa w ust. 1. Ostrzeżenia usuwa się z systemu IMI w terminie 3 dni od dnia wykonania albo uchylenia uchwały, orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego, o których mowa w ust. 1.

  Z drugiej strony, okręgowe rady lekarskie są beneficjentem informacji przekazywanych przez właściwe organy pozostałych państw członkowskich o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec którego organy lub sądy krajowe wydały zakaz lub ograniczenie, nawet tymczasowo, prowadzenia na terytorium tego państwa członkowskiego działalności.

 • Zalety mechanizmu ostrzegania w Systemie IMI

  Mechanizm ostrzegania wychodzi naprzeciw potrzebom zapewnienia swobodnego przepływu informacji o ukaraniu lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych państwach członkowskich. Dzięki mechanizmowi ostrzegania przepływ tych informacji zachodzi przy pełnej ochronie danych osobowych. Dodatkowo, mechanizm ostrzegania pozwala na ochronę polskich pacjentów.

 • Dokumenty

OSTATNIA AKTUALIZACJA 19.05.2023 R.