logo: NIL

W poniedziałek 2 marca 2020 r. Sejm RP procedował nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na sejmowej Komisji Zdrowia.

Z inicjatywy Naczelnej Izby Lekarskiej, w trakcie prac nad projektem ustawy w Komisji Zdrowia, zostały zgłoszone poprawki mające na celu umożliwienie wszystkim podmiotom wykonującym działalność leczniczą zakupu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych z hurtowni farmaceutycznych. Brzmienie projektowanego przepisu art. 85a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, uniemożliwiało dokonywanie zakupu bezpośrednio w hurtowni farmaceutycznej produktów i wyrobów medycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania praktyk zawodowych. Prawo to zostało ograniczone wyłącznie do zakładów leczniczych podmiotów leczniczych.

Analogicznie do powyższego zaproponowano zmianę treści projektowanego art. 46d ust. 2 oraz art. 46e ust.1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dzięki której możliwe byłoby wydanie przez ministra zdrowia polecenia wydania produktów, środków lub wyrobów z Agencji Rezerw Materiałowych wszystkim podmiotom wykonującym działalność leczniczą a nie jak zaprojektowano wyłącznie podmiotom leczniczym prowadzącym szpitale. Zgłoszone poprawki zostały jednak odrzucone przez Komisję.  

Podczas prac w komisji opozycja zgłaszała wiele zastrzeżeń dotyczących zapisów ustawy. Komisja Zdrowia przyjęła kilkanaście poprawek zgłoszonych przez koalicję rządzącą oraz niektóre zgłoszone przez opozycję. Następnie w godzinach wieczornych odbyło się drugie czytanie oraz głosowanie nad ustawą. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Przyjęta przez Sejm, w dniu 2 marca 2020 r., ustawa zakłada m.in.:

 • pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Ustawa przewiduje też możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • możliwość ustalenia przez ministra zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego maksymalnych cen na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
 • w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań;
 • premier może - na wniosek ministra zdrowia - nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
 • w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa uwzględniając wysokość oraz rodzaj koniecznego wsparcia i bieżące wykonanie wydatków w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa;
 • zmiany dotyczące wykorzystania wiedzy i kwalifikacji posiadanych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w zakresie szerszym niż ten, wynikający z pełnionych obowiązków w ramach posiadanej specjalności wojskowej i wojskowego przeszkolenia;
 • że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu;
 • wprowadza także przepisy zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko;
 • możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Następnym etapem procedowania nad ustawą będą prace w Senacie RP.

Dodane: 2020-03-03, przez: Alicja

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj