W ocenie Ministra Zdrowia zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz/lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu (np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem) jest niezasadne, gdyż w tym czasie nie nabywa umiejętności praktycznych w wykonywaniu zawodu, a co za tym idzie nie realizuje celu stażu podyplomowego.

Jest to odpowiedź na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zasad zaliczenia stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, w którym postulowano, aby koordynatorzy stażu mogli zaliczać staże cząstkowe osobom, których harmonogram stażu podyplomowego uległ zmianie z powodu rozszerzania się epidemii COVID-19, a Okręgowe Rady Lekarskie powinny potwierdzać ich zaliczenie.

W piśmie z dnia 19 maja 2020 r., Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki MZ wyjaśnia, że ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziła zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie regulacji dotyczących stażu podyplomowego.

W art. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodano ust. 8a–8d w brzmieniu:

„8a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez:

1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo

2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę na podstawie, której odbywa staż podyplomowy, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.

8b. Zadania, o których mowa w ust. 8a, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.

8c. Na wniosek lekarza stażysty minister właściwy do spraw zdrowia może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny ze realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie ust. 8a.

Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki poinformowało, że obecnie procedowana jest zmiana ww. art. 15 ust. 8c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegająca na przyznaniu właściwym miejscowo Okręgowym Radom Lekarskim uprawnienia do uznawania okresu, w którym lekarz stażysta nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli wykonywał w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie ust. 8a. Zmiana ta jest m.in. odpowiedzią na postulat wyrażony w stanowisku PNRL z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

W piśmie zaznaczono również, że wprowadzona zmiana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów umożliwia lekarzom/lekarzom dentystom rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, w którym braliby udział, gdyby nie utrudnienia związane z epidemią,

W § 7 rozporządzenia dodano ust. 6a i 6b o treści:

6a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po terminie wskazanym w ust. 6, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli:

1) jednostka akredytowana, do której lekarz ma być skierowany, poinformowała wojewodę, że ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii nie może aktualnie przyjąć danego lekarza w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, albo

2) ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie uzyskał prawa wykonywania zawodu w terminie, o którym mowa w ust. 6, w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego.

6b. Lekarz, o którym mowa w ust. 6a pkt 2, informuje wojewodę o braku możliwości rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Powyższe rozwiązanie ma zapewnić lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie ukończą stażu podyplomowego w terminie, możliwość rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po zakończeniu przedłużonego stażu podyplomowego, jednocześnie nie pozbawiając ich odpowiedniego przygotowania praktycznego niezbędnego do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Dodane: 2020-05-21, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj