logo: NIL

Narodowy Fundusz Zdrowia w piśmie z dnia 20 maja 2020 r. informuje, że wartość produktów rozliczeniowych z załącznika nr 1 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 60/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

  • 99.05.0001 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

oraz

  • 99.05.0002 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu odczynników)

uległa zmianie, zgodnie z poleceniem wydanym przez Ministra Zdrowia.

Jest to odpowiedź na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 kwietnia 2020 r. ws. ww. zarządzenia.

W piśmie poinformowano również o trwającym obecnie procesie zawierania umów pomiędzy laboratoriami, które wyraziły zgodę na ich zawarcie, a oddziałami wojewódzkimi Funduszu na wykonywanie testów diagnostycznych RT- PCR w kierunku SARS-CoV-2.

NFZ wskazuje, że analiza kosztów dotyczących wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 na zlecenie Ministra Zdrowia z 3 kwietnia 2020 r., na podstawie art. 31 n pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przygotowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wartość przedmiotowych produktów rozliczeniowych jest spójna z wynikami Agencji, która swoje wyniki przedstawiła po dokonaniu szczegółowej analizy zasobów i kosztów ponoszonych przez podmioty w trakcie wykonywania badań. Według NFZ obecna wartość wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 gwarantuje spójność i jednolitość finansowania wobec wszystkich laboratoriów, które te badania zobowiązały się wykonywać. Stanowi gwarancję równego traktowania tych podmiotów.

Ww. działania, w tym koszty wykonania testów, finansowane są ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

NFZ podkreśla, że decyzje o skierowaniu osoby na badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 pozostają w kompetencjach lekarzy zlecających badanie, uwzględniających przesłanki kliniczne oraz aktualne wytyczne i rekomendacje dotyczące sytuacji, w których wykonanie testu na obecność genomu wirusa SARS-CoV-2 uznaje się za zasadne.

Dodane: 2020-05-21, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj