Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 8 października 2021 r. przyjęło:

  • APEL do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o podniesienie stawki akcyzy na tradycyjne papierosy
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych
  • STANOWISKO w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzanie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę

 

Apel Nr 10/21/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 8 października 2021 r.

do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

o podniesienie stawki akcyzy na tradycyjne papierosy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponawia swój apel do decydentów w Ministerstwach Zdrowia oraz Finansów o podniesienie stawki akcyzy na tradycyjne papierosy. Ze względu na kalendarium prac nad budżetem państwa na 2022 rok, a także kończącymi się pracami Forum Akcyzowego, Prezydium NRL przypomina o swoim Apelu Nr 3/21/P-VIII z dnia 25 lutego 2021 r. o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia palenia tytoniu, zwłaszcza wśród młodzieży. Ten zgubny nałóg rocznie zabija około 80. tysięcy ludzi w Polsce, tyle samo osób straciło dotychczas życie z powodu pandemii SARS-CoV-2.

Epidemia palenia papierosów trwa od lat, zwłaszcza wśród młodzieży, i mimo wielu ostrzeżeń oraz prób ograniczenia jej zasięgu wyniki są zastraszające. Zgodnie z badaniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny ponad 53% nieletnich swoje doświadczenia z nikotyną zaczyna od zwykłego papierosa, a szeroki dostęp do tych najtańszych tylko problem pogłębia.

Ostatnio bardzo niepokojące sygnały płyną także ze wspomnianego Forum Akcyzowego organizowanego przez Resort Finansów. Samorząd lekarski obawia się, że agresywne działania koncernów tytoniowych mogą doprowadzić do pozostawienia akcyzy na papierosy na niezmienionym poziomie. Należy przypomnieć, że ostatnia istotna podwyżka tego podatku o 40% miała miejsce w 2009 roku i pozwoliła zasilić budżet państwa kwotą rzędu 2,6 mld zł. Z doniesień medialnych wynika, że podobna kwota jest możliwa do uzyskania także aktualnie, poprzez podniesienie stawki akcyzy.

Należy zauważyć, że boleśnie doświadczona przez pandemię służba zdrowia ma ogromne potrzeby. Brakuje środków na szeroki zakres profilaktyki, która wsparta wysokimi stawkami akcyzy na tradycyjne papierosy mogłaby tę śmiertelną epidemię zahamować. Co więcej, rząd w walce z pandemią koronawirusa częściej niż kiedykolwiek podnosił temat profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza w wymiarze szczepień. To bardzo dobry czas by tę dyskusję rozszerzyć o tematy związane ze zwalczaniem palenia papierosów. To także idealny moment by w publicznej debacie szeroko poruszyć kwestię zagrożeń dla kolejnych pokoleń Polaków, tradycyjne, tanie papierosy są w tej sferze jednym z największych problemów. 

 

STANOWISKO Nr 105/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem  rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych o którym poinformowała Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 09 września 2021 r., znak: PR.LE.023.13. 2021, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 106/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację, o którym poinformowano w piśmie z dnia 27 września 2021 r., znak: PLR.0210.2.2021.2.ŁK, nie zgłasza uwag do projektu.

 

STANOWISKO Nr 107/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzanie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzanie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę, o którym poinformował Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 17 września 2021 r., znak: PLR.4504.816.2020.1.MSO, negatywnie ocenia przedmiotowy projekt w zakresie, w jakim dotyczy on zmiany – podwyższenia wysokości opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dotychczasowej kwoty 101.574 złotych do kwoty 140.364 złotych.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523) w trakcie rozpatrywania wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, który nie ma odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, Minister Zdrowia przekazuje wniosek Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie neguje znacznego nakładu pracy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podczas przygotowania analizy weryfikacyjnej polegającej m.in. na weryfikacji piśmiennictwa naukowego i wyników badań naukowych oraz analiz ekonomicznych, zasięganiu opinii ekspertów czy weryfikacji poprawności obliczeń stanowiących podstawę oszacowań. Nie ma jednak powodu, aby wysokość opłaty za wydanie analizy weryfikacyjnej – opiewającej już dziś na kwotę 100 tys. złotych - zwiększała się jednorazowo aż o 40%, szczególnie w sytuacji kiedy zgłaszane przez środowisko lekarskie postulaty zwiększenia wyceny świadczeń zdrowotnych nie są realizowane.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia wskazało, że „Obecna wysokość opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji została ustalona ponad 7 lat temu i nie odpowiada ona obecnym realiom ekonomicznym, a przede wszystkim nie pokrywa w pełni ponoszonych przez Agencję kosztów związanych z jej przygotowaniem”. Samorząd lekarski podkreśla, że ta uwaga odnosi się w równym stopniu do wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, których wycena dokonana przed wieloma laty nie odpowiada obecnym realiom ekonomicznym i nie pokrywa kosztów udzielenia świadczenia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Dodane: 2021-10-09, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj