Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu 8 kwietnia 2022 r. przyjęła:

  • STANOWISKO w sprawie sytuacji w publicznej opiece stomatologicznej
  • STANOWISKO w sprawie przyjęcia prac Zespołu ekspertów do spraw terapii komórkowych i komórek macierzystych
  • STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw

 

STANOWISKO Nr 7/22/VIII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie sytuacji w publicznej opiece stomatologicznej

Naczelna Rada Lekarska, w ślad za licznymi stanowiskami i apelami Prezydium NRL czuje się w obowiązku podkreślić niezwykle trudną sytuację, z jaką mamy do czynienia w opiece stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych. Obecny wzrost kosztów prowadzenia działalności leczniczej pogłębił tylko dramatyczny poziom braku rentowności kontraktów stomatologicznych. W obliczu obecnych wyzwań, jakimi są pogorszająca się sytuacja finansowa wielu rodzin, jak też objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uchodźców znaczenie sprawnej opieki stomatologicznej wzrasta niepomiernie.

Zaznaczyć należy, że efektem wielomiesięcznych prac są gotowe do wdrożenia Opracowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące: 1) świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych oraz 2) wyceny wymiany wypełnienia amalgamatowego i świadczeń opracowania i wypełniania ubytków, które również mogą być wdrożone po niezbędnych modyfikacjach.

Niezwłocznej interwencji wymaga również nierentowna i niewydolna przez to opieka ortodontyczna, jak też utrudniony dostęp do stomatologicznych zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

Narodowy Fundusz Zdrowia rezygnuje z postępowań konkursowych i propozycjami kolejnych aneksów stara się zapewnić formalne pokrycie potrzeb opieki stomatologicznej. Należy wyraźnie podkreślić, że takie zabezpieczenie jest wyjątkowo iluzoryczne. Jeśli świadczeniodawcy nie odmawiają podpisywania tych aneksów, to jedynie z uwagi na perspektywę zmian w wycenach i skorzystają z przysługującego im prawa wypowiedzenia umowy, jeśli perspektywa ich wdrożenia będzie się oddalać. Toteż z liczby tak przedłużonych umów nie należy wyciągać żadnych wniosków, co do stopnia zabezpieczenia  wzrastających potrzeb zdrowotnych w opiece stomatologicznej.

 

STANOWISKO Nr 8/22/VIII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia prac Zespołu ekspertów do spraw terapii komórkowych i komórek macierzystych

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z rezultatami prac Zespołu ekspertów do spraw terapii komórkowych i komórek macierzystych, powołanego uchwałą Nr 63/21/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ekspertów do spraw terapii komórkowych i komórek macierzystych, zmienioną Uchwałą nr 71/21/P-VIII Prezydium NRL z dnia 28 maja 2021 r. oraz Uchwałą nr 86/21/P-VIII Prezydium NRL z dnia 9 lipca 2021 r., przyjmuje i aprobuje przedstawione przez Zespół stanowisko w sprawie komercyjnego oferowania zabiegów z wykorzystaniem komórek określanych jako macierzyste, w tym przeprowadzanych w ramach medycznych eksperymentów leczniczych, które stanowi załącznik do niniejszego stanowiska.

Naczelna Rada Lekarska w szczególności rekomenduje realizację przedstawionych w stanowisku Zespołu wniosków i propozycji. Ponadto Naczelna Rada Lekarska widzi potrzebę dalszej dyskusji z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk nad zagadnieniem stosowania terapii z wykorzystaniem komórek określanych jako macierzyste, w tym w ramach medycznych eksperymentów leczniczych, a także wypracowania rozwiązań prawnych uszczegóławiających i doprecyzowujących istniejące normy prawne regulujące ten obszar.

 

STANOWISKO Nr 9/22/VIII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw, o którym poinformował Pan Piotr Bromber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 11 marca 2022 r., znak: RKP.0210.1.2021.IG, zgłasza następującą uwagę.

Zakres regulacji w projektowanej ustawie wprowadzającej zmiany w ustawie o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz w kilku innych ustawach należy rozszerzyć o przepisy, które określałyby sposób realizowania zadań nałożonych na CMKP w zakresie organizowania i realizowania elementów kształcenia podyplomowego w zawodach wskazanych w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz koordynowania i kontrolowania zadań w tym zakresie realizowanych przez inne podmioty, w porozumieniu z właściwymi samorządami zawodowymi zawodów medycznych.

Jednym z ustawowych zadań samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów jest opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych. Wszelkie działania w zakresie kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych powinny więc być podejmowane zarówno w porozumieniu z samorządem lekarskim, jak i właściwymi samorządami innych zawodów medycznych. Wykonywanie zadań nałożonych na CMKP w porozumieniu z właściwymi samorządami zawodowymi zawodów medycznych pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia podyplomowego w poszczególnych zawodach medycznych, organizowanego zarówno przez CMKP, jak i przez inne uprawnione podmioty, oraz na dostosowanie go do aktualnych potrzeb w systemie ochrony zdrowia.

Dodane: 2022-04-11, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj