Zespół ekspertów ds. merytorycznej oceny preskrypcji preparatów mlekozastępczych przy Naczelnej Radzie Lekarskiej, po analizie konkretnych przypadków zastosowania przez danego lekarza preparatów mlekozastępczych i na podstawie dostarczonej przez lekarzy dokumentacji, uznał jednogłośnie, że istniały medyczne wskazania do przepisywania tych preparatów w rozpatrywanych sprawach. Tym samym, kary za tzw. nienależną refundację były niesłusznie nałożone.

Wymierzenie kar finansowych na lekarzy przez NFZ wzbudziło wiele kontrowersji i Naczelna Izba Lekarska od początku tej sprawy podjęła szereg aktywności, mających na celu wsparcie poszkodowanych lekarzy i udowodnienie, że działali wyłącznie na rzecz dobra pacjentów. Zorganizowano m.in. szereg spotkań między ukaranymi lekarzami a NFZ oraz Ministerstwem Zdrowia. Dzięki pomocy prawnej NIL, lekarze mogli argumentować zasadność swoich decyzji oraz podnosić kwestię niejasnych przepisów dotyczących kwalifikacji refundacyjnej preparatów. Dla tych, którzy już uregulowali kary, ale chcą dochodzić swoich praw, NIL nadal udostępnia wzory pism procesowych – na wniosek zainteresowanego lekarza, przesłany na adres: rpl@nil.org.pl.

Działania NIL wywołały medialną dyskusję, a sprawa kar za przepisywanie preparatów mlekozastępczych została uwzględniona podczas specjalnej debaty w Senacie RP, gdzie przedstawiono najważniejsze postulaty przemawiające m.in. za dokonaniem ponownej merytorycznej oceny medycznych zaleceń do kontynuowania leczenia dzieci z alergią preparatem mlekozastępczym nieobjętym wskazaniami refundacyjnymi, oceny sposobu przeprowadzania kontroli przez NFZ oraz całkowitego zwolnienia lekarzy z obowiązku określania poziomu refundacji leków i środków specjalnego przeznaczenia medycznego.

Do wspomnianej analizy o istnieniu w wybranych przypadkach medycznych wskazań do preskrypcji preparatów mlekozastępczych, o którą wnosił również resort zdrowia oraz NFZ, NRL powołała specjalny zespół ekspercki. W jego składzie znalazły się autorytety z różnych dziedzin medycznych i z różnych części kraju, w tym przedstawiciele towarzystw naukowych. Zespół zakończył właśnie prace i na podstawie dostarczonej dokumentacji głosował nad każdym lekarzem ukaranym. We wszystkich przypadkach jednogłośnie wydano opinię pozytywną, potwierdzając, że działania lekarzy miały uzasadnienie medyczne. Wyniki prac zespołu zostały przedstawione na ostatnim posiedzeniu Prezydium NRL, a następnie będą przekazane do MZ i NFZ.

- Samorząd lekarski jest miejscem, gdzie w sposób merytoryczny można ocenić czy lekarze działali zgodnie z wiedzą medyczną i w najlepszym interesie swoich pacjentów. Nie ma już żadnych wątpliwości, że lekarze ratowali swoich pacjentów i należy im się za to podziękowanie, a nie kary. Jestem wdzięczny wszystkim zaangażowanym w tę niezwykle delikatną, ale jakże ważną sprawę dla całego środowiska lekarskiego. To, że udało nam się zebrać zespół specjalistów i ocenić postępowanie naszych Koleżanek i Kolegów to ogromny sukces i mam nadzieję, że decydenci bezzwłocznie podejmą odpowiednie kroki zadośćuczynienia niesłusznie ukaranym. Wszystkie nasze działania potwierdzają, że system refundacyjny jest niedoskonały i wymaga uaktualnienia, a moim zdaniem – zautomatyzowania. Należy w końcu znieść z lekarzy niepotrzebny obowiązek określania poziomu refundacji – komentuje prezes NRL Łukasz Jankowski.

Dodane: 2024-04-13, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj