1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komunikat Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL

W dniu 17 lipca 2019 r. Prezydium NRL podjęło Stanowisko nr 74/19-VIII-P w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

Projektowane rozporządzenie, do którego odnoszą się uwagi Prezydium NRL nie dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ale -jak zauważono w Stanowisku- ważne jest z uwagi na implementację do zbioru prawa powszechnie obowiązującego zaleceń wynikających z „Ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia” (wydanie II, październik 2017 r.)

W jednym z akapitów Stanowiska podniesiono kwestię szczególnych kwalifikacji, jakie projekt rozporządzenia ustanawia dla osób zajmujących się w zakładach usługowych sprawami zapobiegania zakażeniom, a które mają być wg projektu potwierdzone „kursem, którego program zaakceptowany będzie przez ministra właściwego do spraw zdrowia”.

Stanowisko akcentuje wyraźnie fakt, że ustawodawca zróżnicował pod tym względem sytuację podmiotów i praktyk od sytuacji zakładów usługowych udzielając ministrowi zdrowia upoważnienia do określania w przypadku zakładów usługowych „kwalifikacji osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji”. W związku z pojawiającymi się doniesieniami o kierowaniu wobec praktyk lekarskich oczekiwań co do odbycia wspomnianego kursu zwróciłem się do komisji stomatologicznych oraz do wiceprezesów okręgowych rad lekarskich , aby w swych wystąpieniach czy interwencjach do władz sanitarnych podkreślali zaakcentowaną w Stanowisku PNRL odmienność.

Andrzej Cisło

Przewodniczący KS i wiceprezes NRL

Komisja Stomatologiczna - Sprawy bieżące

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-07-19 10:20:39