1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia w sprawie trybu konsultacji społecznych

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował w dniu 8 stycznia 2018 roku pismo do Ministra Zdrowia, w którym wyraził głębokie oburzenie na sposób prowadzenia konsultacji społecznych. W piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Zbigniewa Króla z dnia 5 stycznia 2018 roku, doręczonym Naczelnej Izbie Lekarskiej w dniu 8 stycznia 2018 roku, przy którym nadesłano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wskazano termin na zgłaszanie uwag do dnia 8 stycznia 2018 roku.

„W demokratycznym państwie prawa żadne okoliczności nie usprawiedliwiają wskazania partnerom społecznym tak krótkiego terminu na przeprowadzenie konsultacji projektu aktu prawnego, szczególnie jeśli jest to projekt regulacji prawnej o tak dużym znaczeniu dla funkcjonowania służby zdrowia jak ustalenie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  Zwracam uwagę, że pomiędzy datą skierowania projektu do konsultacji społecznych  (5 stycznia 2018 r.) a datą wyznaczoną na nadsyłanie uwag do projektu rozporządzenia (8 stycznia 2018 r.) było Święto Trzech Króli (6 stycznia) oraz dzień wolny – niedziela (7 stycznia), co oznacza, że nawet przy dołożeniu nadzwyczajnych starań partnerzy społeczni nie mieli praktycznie żadnej możliwości wszechstronnego przeanalizowania zapisów projektu i zebrania uwag środowiska. Taki tryb przeprowadzania konsultacji społecznych łamie zasady prawidłowej legislacji.
Przy takim trybie prowadzenia konsultacji społecznych za niedopuszczalne należy uznać również stwierdzenie zawarte w ww. piśmie, wskazujące, że brak uwag w wyznaczonym terminie uznany zostanie za rezygnację z przedstawienia stanowiska. Uszło uwadze Ministerstwa Zdrowia, że odnośnie do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 21 grudnia 2017 r. wyraziło zdecydowanie negatywne stanowisko. Wobec tego stwierdzanie, że nienadesłanie uwag do obecnego rozporządzenia, które konsumuje dwa poprzednie oprotestowane przez Naczelną Radę Lekarską, będzie wyrazem rezygnacji z przedstawienia uwag, jest niczym nieuzasadnione.” – napisał Prezes NRL do Ministra Zdrowia.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2018-01-08 17:06:29