1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: IOD@hipokrates.org
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celach realizacji ustawowych zadań Naczelnej Izby Lekarskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  2. w celach finansowo księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
  3. w celu obsługi Państwa korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO. Jako prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć obowiązek zajęcia się zgłoszoną sprawą.
  4. w celach archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  5. w celu realizacji i obsługi umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  6. w celu dochodzenia praw i ochrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Jako prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć prawo do dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami.
  7. w celach wysyłki newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO. Jako prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć informowanie członków samorządu lekarskiego o swojej działalności, przede wszystkim w zakresie stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium, szkoleń organizowanych przez NIL, raportów z badań przeprowadzonych przez NIL, spotkań oraz konferencji z udziałem przedstawicieli organów NIL.
  8. w celu organizacji szkoleń i konferencji
 1. Zadania wymienione w ust. 3 lit. a realizowane są w oparciu m.in. o następujące ustawy:
  1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018, poz. 168),
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018, poz. 617).
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również organy właściwe do załatwienia Państwa spraw na mocy przepisów prawa. 
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie krótszy niż 5 lat. W niektórych wypadkach, Państwa dane osobowe mogą zostać zaliczone do kategorii archiwalnej „A” co oznacza, że po 25 latach zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
 3. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 4. W przypadku gdy przetwarzania Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku realizacji celów, których podstawą prawną jest Państwa zgoda podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwość zrealizowania dla Państwa danej usługi. W przypadku realizacji zadań wynikających z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku danych zbieranych na potrzeby realizacji umowy podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. 
 6. Z uwagi na fakt, że niektórzy z naszych dostawców rozwiązań informatycznych mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w tzw. „Państwach Trzecich”. W takich sytuacjach przekazanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń oraz na podstawie standardowych klauzul umownych.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.