1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Spotkanie członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej

W dniu 8 listopada 2019 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Celem spotkania było omówienie najpilniejszych problemów dotyczących obu środowisk i wspólnych działań dla dobra pacjenta, a także lekarzy i farmaceutów.

Podkreślono, że racjonalna cyfryzacja jest procesem nieuchronnym, który wymaga szczególnej uwagi zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania, aby nie pogorszył on obecnej, trudnej sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia.

Strony omówiły szereg szczegółowych zagadnień związanych z procesem wdrażania e-recepty, w tym przede wszystkim te budzące najwięcej kontrowersji.

Stwierdzono znaczące zbliżenie obu samorządów w zakresie oceny istniejącej sytuacji i zasadności zgłaszanych przez NIL i NIA postulatów. Ustalono, że rozmowy będą kontynuowane w celu uzgodnienia i podjęcia ostatecznych, wspólnych stanowisk w zakresie omawianych problemów. Potwierdzono konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządem lekarskim i aptekarskim w celu wypracowania optymalnych rozwiązań w najważniejszych kwestiach dla obu środowisk.

Prezes NRA podkreśliła, że sprawy będące przedmiotem spotkania wymagać będą decyzji kolegialnych organów samorządu aptekarskiego, które bezzwłocznie zajmą się ich rozpatrzeniem.

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-11-09 14:09:47