1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wynagrodzenia lekarzy stażystów – pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się 30 stycznia 2018 roku do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o podjecie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2194), tak aby od dnia 1 lipca 2018 r. zapewnić osobom odbywającym staż podyplomowy podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego zgodną z zapisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473). 

Jak zaznacza w piśmie Prezes NRL:

„Obecnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2194). W § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2017 r. wskazano, iż do dnia 31 grudnia 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego staż kształtuje wynosi:

1) 2.100 zł – od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

2) 2.249 zł – od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ustalone w tym rozporządzeniu kwoty wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r. zostały ustalone z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wątpliwości budzi natomiast wysokość wynagrodzenia stażystów za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., którą rozporzadzenie ustaliło na kwotę 2.249 zł.

Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, aż do roku 2021 wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów powinna ulegać stopniowemu wzrostowi, a podwyższenie kwoty wynagrodzeniza zasadniczego powinno następować  z dniem 1 lipca.

W przypadku podwyżki, która ma nastąpić w 2018 r., ustawodawca w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy wskazał, że na dzień 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. Oznacza to, że lekarz stażysta, którego wynagrodzenie zasadnicze od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 2.249 zł powinien w dniu 1 lipca 2018 r. otrzymać kolejną podwyżkę wynagrodzenia. Do obliczenia wysokości podwyżki należnej stażystom od dnia 1 lipca 2018 r. powinno się przyjąć różnicę między kwotą docelowego najniższego wynagrodzenia stażysty (2.847 zł) a kwotą wynagrodzenia zasadniczego stażysty z chwili poprzedzającej dzień 1 lipca 2018 r. (czyli 2.249 zł). Różnica ta wynosi 598 złotych. Od tej kwoty należy obliczyć 20% (119,6 zł) i o tyle zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze stażystów z dniem 1 lipca 2018 r.

Treść aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie daje podstaw, aby na poczet podwyżki przewidzianej ustawą zaliczyć kwoty wynagrodzenia przyznane w okresach wcześniejszych.

Przekazując powyższe uwagi wnoszę o podjęcie działań zmierzających do zmiany zapisów rozporządzenia i wskazuje jednocześnie, że ewentualna niezgodność rozporządzenia określajacego wysokośc wynagrodzenia zasadniczego stażystów z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych może być źródłem niepotrzebnych sporów między lekarzami odbywajacymi staż podyplomowy a ich zakładami pracy.”

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2018-02-02 10:49:11