W 2016 roku Światowy Parlament Stomatologiczny FDI odbywający się wraz z Dorocznym Światowym Kongresem Dentystycznym FDI po raz pierwszy został zorganizowany w Polsce. Odbył się w Poznaniu w dniach 5-9 września (część kongresowa trwała do 10 września).
Miejscem obrad Parlamentu oraz Kongresu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organizatorów łącznie we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Kongresu (m.in. obradach Światowego Parlamentu Stomatologicznego, części naukowej obejmującej wykłady, warsztaty, sesje ustne i plakatowe, części wystawienniczej, ceremonii otwarcia) wzięło udział ok. 16 000 osób ze 152 państw.
Prawie 4 000 uczestników brało udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez 141 wykładowców, a ponad 11 000 osób zwiedzało wystawę sprzętu i materiałów stomatologicznych (367 stoisk prezentujących 352 firmy, w tym 113 z Polski, na powierzchni blisko 6 000 m2). Po raz pierwszy w ramach Kongresu FDI odbyły się całodniowe bloki szkoleniowe prowadzone w językach państw sąsiadujących z państwem organizatora - niemieckim (9 kursów) i ukraińskim (12 kursów).
Dr Patrick Hescot, prezydent FDI, szczególnie podkreślał zaangażowanie oraz profesjonalizm strony polskiej zarówno podczas organizacji Kongresu, jak i w czasie jego trwania. Zagraniczni goście gratulowali świetnej atmosfery podczas ceremonii otwarcia, wyjątkowego klimatu podczas uroczystej kolacji w Collegium Minus, wszechobecnej otwartości i uczynności, jak również zapewnienia uczestnikom możliwości bezpłatnego korzystania z transportu miejskiego. W kuluarach nie brakowało opinii, że była to najlepsza w ostatnich latach edycja głównego wydarzenia Światowej Federacji Dentystycznej, a także, że dzięki temu wydarzeniu Poznań i Polska zyskały tysiące nowych sympatyków.

Naczelną Izbę Lekarską na Światowym Parlamencie Stomatologicznym FDI (World Dental Parliament) w Poznaniu reprezentowała delegacja w składzie:
- dr Anna Lella, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL,
Prezydent Elekt Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji
Dentystycznej (ERO),
- dr hab. Halina Borgiel-Marek, sekretarz Komisji ds. Współpracy Zagranicznej NRL,
- dr Anna Śpiałek, członek Komisji ds. Współpracy Zagranicznej NRL,
- r. pr. Marek Szewczyński z biura NIL.
Ponadto, z ramienia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, współtworzącego z NIL Polski Komitet Krajowy FDI, udział brali prof. Bartłomiej W. Loster, prof. Honorata Shaw i prof. Marzena Dominiak.
Posiedzenia i spotkania w ramach tegorocznego Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI odbywały się zgodnie ze stałym, od lat przyjętym harmonogramem.
W niedzielę, 4 września, w przeddzień pierwszych oficjalnych posiedzeń w ramach Parlamentu FDI odbyło się spotkanie Zarządu FDI z przedstawicielami polskiego Lokalnego Komitetu Organizacyjnego. Gospodarzem spotkania była NIL.
Anna Lella, w imieniu samorządu lekarskiego, przywitała zagranicznych gości w Polsce, prezentując główne osoby zaangażowane w przygotowania kongresy FDI w Polsce: przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Naczelnej Izby Lekarskiej, Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz firmy Exactus.
Poniedziałek, 5 września.
Odbyło się pierwsze Otwarte Forum (Open Forum).
Otwarte Fora są platformą mniej formalnej komunikacji między zarządem FDI a organizacjami członkowskimi. Podczas Forum przedstawiane są wyjaśnienia i informacja odnośnie wniosków i zapytań przedłożonych wcześniej w formie pisemnej przez organizacje członkowskie. Poruszane są różnego rodzaju sprawy bieżące, m.in. zagadnienia finansowe. Dyskutuje się również na temat projektów stanowisk FDI i zgłoszonych do nich poprawek.
Uczestnicy Otwartego Forum zapoznali się z raportem Zespołu Roboczego „Governance Task Team", któremu zarząd FDI zlecił analizę obowiązujących regulacji dot. członkostwa w FDI, kategorii członków, określania liczby członków organizacji członkowskich FDI, co ma wpływ na wysokość składki członkowskiej, wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na prezydenta FDI, oraz innych istotnych zdaniem Zespołu kwestii związanych z zarządzaniem FDI. Zespół wskazał m. in., że w sytuacji gdy organizacja członkowska FDI zgłasza liczbę swych członków znacznie różniąca się od dotychczasowej, FDI ma prawo żądać niezależnego audytu w tym zakresie.

Ponadto podczas pierwszego Otwartego Forum delegaci zapoznali się z proponowaną nową definicją zdrowia jamy ustnej oraz z wniesionymi pod obrady zgromadzenia ogólnego projektami 6 nowych stanowisk FDI (FDI policy statements) oraz propozycjami zmian do 5 stanowisk przyjętych w latach wcześniejszych.
Wtorek, 6 września.
Odbyła się pierwsza całodniowa sesja Zgromadzenia Ogólnego FDI (General Assembly A).
Zgromadzenie Ogólne, które zbiera się raz do roku w dwóch sesjach w ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI, jest najwyższym organem FDI, ustalającym politykę organizacji, plany strategiczne, misje oraz cele i monitorującym postępy w ich realizacji, zatwierdzającym budżet FDI, przyjmującym raporty i sprawozdania, podejmującym niezbędne działania wynikające z raportów, przyjmującym nowych członków FDI, wybierającym władze i członków komitetów oraz marszałka, przyznającym honorowe członkostwo, wyróżnienia i zatwierdzającym wpisy na listę zasłużonych.
Otwierając tę sesję Zgromadzenia, Prezydent FDI, dr Patrick Hescot (Francja), podkreślał w swoim wystąpieniu istotną rolę lekarza stomatologa w systemie opieki zdrowotnej i konieczność przywrócenia stomatologii właściwego miejsca w ramach systemu ochrony zdrowia. Poinformował, że projekty FDI wdrożone w roku 2015 są dobrze prowadzone, a Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (World Orał Health Day) miał w 2016 r. wydźwięk globalny i był szczególnie widoczny w tzw. mediach społecznościowych.
Dr Hescot z uznaniem wspomniał swą wizytę w Warszawie w marcu 2016 r, gdy na zaproszenie Naczelnej Izby Lekarskiej wziął udział w konferencji w Senacie RP poświęconej kwestii zaufania społecznego do zawodów lekarza i lekarza dentysty.
Dyrektor Wykonawczy FDI, Enzo Bondioni, wskazał na dobrą sytuację finansową organizacji, co potwierdził Skarbnik FDI.
Przyjęta została rekomendowana przez Zespół Roboczy „Governance Task Team" zmiana upraszczająca oficjalną nazwę Kongresu FDI, który od 2017 r. zwany będzie Światowym Kongresem Stomatologicznym FDI (FDI World Dental Congress).
Delegaci na zgromadzenie ogólne FDI zatwierdzili nową definicję zdrowia jamy ustnej, która została wypracowana po kilku latach przygotowań przez specjalnie w tym celu powołany zespół „Vision 2020 Think Tank", w skład którego wchodzili eksperci z zakresu stomatologii, zdrowia publicznego oraz ekonomiki zdrowia. Zespół, który działał pod kierownictwem prof. prof. Davida Williamsa i Michaela Glicka, przeprowadził szereg konsultacji wśród pacjentów, pracowników medycznych, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, przemysłu medycznego oraz władz publicznych.
Opracowana i zatwierdzona definicja wskazuje, że zdrowie jamy ustnej jest podstawowym elementem ogólnego zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, mającym wpływ na jakość jego życia. Właściwy stan zdrowia jamy ustnej umożliwia w bezbolesny i pewny siebie sposób prawidłowe mówienie, uśmiechanie się, odczuwanie smaku, zapachu, dotyku, żucie i przełykanie, jak również przekazywanie wyrazem twarzy swych uczuć.
Jak wskazał prof. Williams, nowa definicja ma podnosić świadomość tego, że zdrowie jamy ustnej jest wieloaspektowe i nie pozostaje w izolacji, lecz jest elementem ogólnego zdrowia człowieka. Prof. Glick dodał, że definicja ta odzwierciedla aktualne postrzeganie zdrowia jamy ustnej przez wiele organizacji pozarządowych oraz WHO - jest to więc ewolucja a nie rewolucja. FDI zamierza szeroko propagować przyjętą definicję i forsować jej praktyczne wdrażanie w życie.
W dalszej części obrad wskazywano potrzebę opracowania drugiego wydania podręcznika etyki zawodowej lekarza dentysty, który ukazał się po raz pierwszy w roku 2007.
Dr Anna Lella, w imieniu ERO, przedstawiła delegatom FDI wniesiony przez zarząd ERO projekt dokumentu (stanowiska) podkreślającego potrzebę poszerzenia wiedzy medycznej w procesie kształcenia lekarzy dentystów - zarówno w ramach studiów, jak i podyplomowego doskonalenia zawodowego. Jest to kwestia, odnośnie której -jak wskazała dr Lella - zdecydowana większość delegatów, a może nawet wszyscy, ma jednolite zdanie. Jak dotąd jednak nie zostało to wyrażone w oficjalnym dokumencie FDI. ERO uważa, że najwyższy czas to zrobić i ma nadzieję, że przedstawiony projekt będzie podstawą do dalszych prac w ramach FDI i że wkrótce zostanie opracowane i przyjęte odpowiednie stanowisko.
Środa, 7 września.
W godzinach przedpołudniowych odbyło się Otwarte Forum 2, podczas którego kandydaci na stanowiska członków komitetów FDI mieli możliwość zaprezentowania się delegatom.
Jednocześnie odbywało się posiedzenie Zarządu Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO), które prowadziła Prezydent ERO, dr Anna Lella. W posiedzeniu wziął udział także r. pr. Marek Szewczyński.
Równocześnie odbywały się też spotkania grup roboczych ERO, na których dopracowano materiały i wystąpienia przygotowane na sesję plenarną ERO.
Dr Anna Śpiałek brała udział w posiedzeniu grupy roboczej ds. starzejącego się społeczeństwa - powołanej na poprzednim posiedzeniu plenarnym ERO -prowadzonej przez dr. Philippe Rusca (Szwajcaria). Na spotkaniu wybrano zastępcę przewodniczącego dr Sophie Dartevelle. Przedstawiciele z Rosji zadeklarowali chęć udziału w pracach grupy i przedstawili swój pilotażowy projekt prowadzony przez Uniwersytet w Moskwie, a dotyczący opieki stomatologicznej pacjentów przebywających w domu opieki. Przyjęto wypracowaną na poprzednim spotkaniu definicję, która w sposób zabawny i prosty określa pacjentów powyżej 65. roku życia, na których grupa skupia swoja uwagę. Omówiono kierunki dalszej pracy, podkreślając, jak ogromne znaczenie nad zapewnieniem opieki dla tej grupy pacjentów ma wzajemna współpraca lekarzy dentystów z lekarzami innych specjalności medycznych oraz profilaktyka i edukacja.
Dr. Halina Borgiel-Marek uczestniczyła w spotkaniu grupy roboczej ds. doskonalenia zawodowego, dr Anna Lella grupy ds. integracji, a mec. M. Szewczyński grupy ds. wolnej praktyki stomatologicznej w Europie.
Wieczorem odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI.
W części oficjalnej wystąpił Minister Zdrowia, dr Konstanty Radziwiłł, który podkreślił, że część naukowa Kongresu jest z jednej strony świetną okazją dla każdego lekarza dentysty do pogłębienia swej wiedzy medycznej, z drugiej zaś jest dowodem na to, że stomatolodzy z powagą podchodzą do obowiązku stałego doskonalenia zawodowego. Natomiast spotkania i obrady w ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI stanowią w jego ocenie forum do dyskusji na temat wszelkich aspektów związanych z opieką stomatologiczną oraz zawodem lekarza dentysty i do podejmowania decyzji, które będą wpływać na przyszłość światowej stomatologii. Minister Radziwiłł wskazał, że sam -jako przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej -był zaangażowany w prace europejskich i światowych organizacji lekarskich, stąd zna ich specyfikę oraz wie, jakie mają znaczenie dla zawodu, który reprezentują. Lekarze i lekarze dentyści często wyrażają takie samo stanowisko odnośnie niektórych spraw, np. w zakresie polityki antynikotynowej czy sprzeciwiając się próbom zewnętrznego określania norm związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Głos zabrali także Prezydent FDI, dr Patrick Hescot, Prezydent PTS Bartłomiej W. Loster i Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.
Prezydent FDI wskazał w swym wystąpieniu, że zdrowie jamy ustnej jest istotnym elementem zdrowia ogólnego człowieka i fakt ten muszą dostrzegać politycy oraz osoby kształtujące systemy ochrony zdrowia. Lekarze dentyści odgrywają w nowoczesnym społeczeństwie ważną rolę w dwóch istotnych aspektach: odczuwaniu przed ludzi swej własnej wartości oraz jakości życia człowieka. Z tego względu stomatolodzy mają nie tylko naprawiać, ale także rozumieć i wspierać dobre samopoczucie swych pacjentów.
Prezes NRL zwrócił uwagę na to, że lekarze i lekarze dentyści zmagają się z takim samym problemem, jakim jest zaufanie do nich ze strony pacjentów, szczególnie w świecie, w którym technologia zaczyna zastępować ludzi. Kwestię tę poruszano na konferencji, która odbyła się w Senacie RP w marcu 2016 r, m. in. z udziałem Prezydenta FDI, P. Hescota. Jednak w ocenie Prezesa Hamankiewicz takie wydarzenia jak Kongres FDI są dowodem na to, że nadal istnieje potrzeba osobistych spotkań i wymiany doświadczeń oraz pogłębiania wiedzy, co jest przecież etycznym obowiązkiem zarówno lekarzy stomatologów jak i lekarzy.
Podczas ceremonii otwarcia na listę zasłużonych (FDI List of Honour) wpisani zostali prof. Ana Pereira, była dyrektor Programu FDI Doskonalenia Zawodowego w Ameryce Łacińskiej, prof., Derek Jones, były członek komitetu FDI ds. nauki, oraz dr Stephen Hancocks, były redaktor naczelny Międzynarodowego Magazynu Stomatologicznego FDI (International Dental Journal).
W części artystycznej licznie zgromadzona publiczność dobrze bawiła się przy występach Ireneusza Krasnego oraz Grupy MocArta.
Czwartek, 8 września.
Trzecia sesja Otwartego Forum, które odbyło się rano tego dnia, była poświęcona dyskusji na kolejnymi stanowiskami oraz prezentacją kandydatów do Zarządu i Komitetów.
Następnie odbyły się warsztaty dotyczące Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (World Orał Health Day Workshop).
FDI przykłada ogromną wagę do obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, w którego organizację angażują się lekarze dentyści i studenci na całym świecie, co podkreślił Prezydent Hescot w swoim wystąpieniu otwierającym warsztaty.
Tegoroczne spotkanie było szczególnie miłe dla delegatów z Polski, gdyż w gronie osób nagrodzonych przez FDI oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Stomatologii (International Association of Dental Students (IADS) za aktywność i pracę przy organizacji ŚDZJU w 2016 roku znalazły się 2 studentki stomatologii z Polski: Anna Nowak (Śląski UM) i Agata Orylska (UM w Łodzi).
W trakcie spotkania w interaktywny sposób wybierano hasło na kolejny rok 2017. Zachęcano również do kontaktu z Zespołem FDI, jak i z partnerami globalnymi takimi jak Unilever i Philips, oraz do korzystania z materiałów, którymi dysponuje FDI, aby to wydarzenie miało jak najszerszy zakres i znaczenie.
Jednocześnie tego dnia odbywała się druga w 2016 r. Sesja Plenarna Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej (ERO).
Naczelną Izb Lekarską reprezentowali członkowie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL: Anna Lella, Halina Borgiel-Marek i Anna Śpiałek oraz pracownik biura NIL, r. pr. Marek Szewczyński.
Po raz pierwszy obrady prowadziła - jako Prezydent ERO - dr Anna Lella, która objęła tę funkcję w kwietniu br.
Anna Lella otworzyła obrady witając delegatów oraz gości w Poznaniu i podkreślając, że fakt, iż pierwsza sesja plenarna ERO pod jej przewodnictwem odbywa się w Polsce jest dla niej szczególnym zaszczytem. Na wstępie dr Lella poinformowała delegatów, że nowo wybrany w kwietniu zarząd ERO od ostatniej sesji plenarnej odbył już kilka spotkań (m. in w czerwcu w Warszawie) i ustalił podział zadań wśród członków. Zarząd dokonuje oceny sytuacji w poszczególnych grupach roboczych oraz planów ich pracy na przyszłość.
Dr Lella wskazała, że zarząd jest zdania, że należy wzmocnić współpracę pomiędzy ERO a FDI, którego ERO jest częścią, w związku z tym osoby wchodzące w skład zarządu FDI i jego komitetów (niektórzy z nich są jednocześnie delegatami ERO) mogą się spodziewać częstszych kontaktów ze strony ERO.
Dr Lella przypomniała, że podczas wtorkowego zgromadzenia ogólnego FDI rozdane zostało wszystkim uczestnikom zwięzłe sprawozdanie z działalności ERO w ostatnim roku, a także, że w imieniu ERO przedstawiła delegatom FDI wniesiony przez zarząd ERO projekt dokumentu podkreślającego potrzebę poszerzenia wiedzy medycznej w procesie kształcenia lekarzy dentystów i ma nadzieję, że przedstawiony projekt będzie podstawą do dalszych prac w ramach FDI.
Anna Lella przypomniała, że bardzo istotne jest podejmowanie działań przez organizacje członkowskie ERO w swych państwach, które służą szerszemu przedstawianiu działalności i zagadnień, którymi zajmują się ERO i FDI. Jako przykład podała konferencję nt. wpływu cukru na zdrowie, która się odbyła w lipcu w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
Następnie przewodniczący poszczególnych grup roboczych składali sprawozdania z prac swoich grup i przedstawiali plany dalszych działań, które będą polegać głównie na gromadzeniu informacji z jak największej liczby państw. Odbywa się to najczęściej przy pomocy kwestionariuszy opracowanych przez grupę roboczą i rozsyłanych do krajowych organizacji z prośbą o udzielanie odpowiedzi.
Na koniec niektórzy europejscy kandydaci do Zarządu FDI i do komitetów FDI mieli możliwość krótkiego zaprezentowania się delegatom ERO. W tym roku konkurencja na poszczególne stanowiska jest dosyć duża więc takie wystąpienia są bardzo potrzebne, aby móc podjąć decyzje, na kogo oddać głos.
Kolejna Sesja Plenarna ERO odbędzie się w kwietniu 2017 r. w Genewie.
Równocześnie z Sesją Planarną ERO odbywało się Światowe Forum Kobiet Stomatologów (Women Dentists Worldwide Forum) pod przewodnictwem dr Vesny Barac-Furtinger (Chorwacja), która m. in. złożyła gratulacje wszystkim kobietom pełniącym w FDI stanowiska funkcyjne, szczególnie witając dr Annę Lellę.
W dalszej części obrad sekcji stronę polską reprezentowała prof. Honorata Shaw, która przedstawiła wspaniałą prezentację ukazującą nasz kraj, jego historię i wybitnych Polaków. Odbyły się m.in. wybory zarządu sekcji - dr Barac-Furtinger ponownie została wybrana jego przewodniczącą, uczestniczki Sekcji Kobiet w FDI podziękowały przewodniczącej za aktywne prowadzenie Forum.
W godzinach popołudniowych delegaci NIL spotkali się z przedstawicielami Estońskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego - przekazali gościom informacje nt. zadań i struktury organizacyjnej samorządu lekarskiego w Polsce. Estońscy lekarze dentyści są zainteresowani utworzeniem samorządu zawodowego w swoim kraju, więc mieli szereg pytań dot. funkcjonowania samorządu w Polsce - zarówno od strony formalnoprawnej, jak i praktycznej.
Piątek, 9 września.
Przed południem odbyła się kolejna edycja Światowego Forum Zdrowia Jamy Ustnej (World Orał Health Forum). W tym roku dyskusja dotyczyła konsekwencji, jakie może mieć dla opieki stomatologicznej i wykonywania zawodu lekarza dentysty wdrożenie regulacji dot. amalgamatu stomatologicznego określonych w Konwencji z Minamaty.
Na wstępie przypomniano krótko przebieg kilkuletnich prac prowadzących ostatecznie do wypracowania tekstu Konwencji i podpisania jej przez ponad 90 państw, podkreślając, że Konwencja obejmuje różne kategorie produktów zawierających rtęć, w tym amalgamat dentystyczny.
Wskazano m. in., że z przewidywanym w Konwencji ograniczeniem stosowania amalgamatu wiążą się takie kwestie, jak zmniejszenie potrzeby stosowania tego materiału, zastąpienie go innymi materiałami, czy zmiany w kształceniu przed i podyplomowym lekarzy stomatologów.
Starano się o odpowiedzieć na pytanie, czy lekarze są obecnie przygotowani na zmniejszenie stosowania amalgamatu w swej praktyce zawodowej. Przedstawiono zwięzłe informacje nt. dostępnych materiałów alternatywnych do wypełnień, dochodząc do konkluzji, że potrzebne są materiały alternatywne o dłuższej niż obecnie trwałości.
W godzinach popołudniowych odbyła się druga sesja Zgromadzenia Ogólnego FDI (General Assembly B), w której uczestniczyło ponad 200 delegatów z krajowych organizacji należących do FDI.
Podczas tej sesji Zgromadzenia Ogólnego delegaci przyjęli budżet FDI na rok 2017, jak również zaaprobowali przyjęcie do grona regularnych członków FDI 4 organizacji reprezentujących stomatologów z Kazachstanu, Kosowa, Macedonii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Utworzona została kolejna Regionalna Organizacja FDI obejmująca kraje Ameryki Łacińskiej (Latin American Regional Organisation (LARO).
Przyjęto 4 nowe stanowiska FDI (FDI policy statements):
- w sprawie stomatologii opartej na dowodach naukowych (Evidence-Based Dentistry (EBD);
- w sprawie szarego rynku i produktów dentystycznych nie spełniających wymogów (Grey Market and Non-Compliant Dental Products);
- w sprawie zdrowia jamy ustnej i opieki stomatologicznej nad osobami niepełnosprawnymi (Orał Health and Dental Care of People with Disabilities);
- w sprawie stomatologii sportowej (Sports Dentistry);
oraz wprowadzono zmiany do 4 stanowisk z lat wcześniejszych:
- w sprawie systemów wodnych w unitach stomatologicznych i zanieczyszczenia drobnoustrojowego (Dental Unit Water System and Microbial Contamination);
- w sprawie stomatologii minimalnie interwencyjnej w zakresie postępowania z próchnicą zębów (Minimal lntervention Dentistry (MID) for Managing Dental Caries);
- w sprawie partnerstwa dla lepszego zdrowia - relacji pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem (Partnering for Better Health - The Dentist-Patient Relationship);
- w sprawie profilaktyki chorób jamy ustnej (Preventing Orał Diseases).
Szczególne, jak się wydaje, znaczenie powinno mieć stanowisko w sprawie stomatologii opartej na dowodach naukowych, które popiera ideę EBD i promuje jej stosowanie przez stomatologów w ich codziennej praktyce zawodowej, z zastrzeżeniem, że musi to być dostosowywane indywidualnie do każdego przypadku z uwzględnieniem doświadczenia klinicznego lekarza oraz potrzeb pacjenta.
Przedstawiciele Lokalnego Komitetu Organizacyjnego (prof. Bartłomiej W. Loster i prof. Marzena Dominiak z PTS, dr Anna Lella, dr Halina Borgiel-Marek i dr Anna Śpiałek z NIL oraz p. Marek Wiktorowski z firmy Exactus) przekazali flagę FDI przedstawicielowi gospodarzy kolejnego kongresu, który odbędzie się w Madrycie w dniach 29 sierpnia - 1 września 2017 r.
Na koniec odbyły się wybory do zarządu FDI (wybierano 3 członków zarządu) oraz do 3 stałych komitetów FDI - ds. współpracy z organizacjami członkowskimi, ds. praktyki stomatologicznej i ds. kształcenia.
Prof. Ihsane Ben Yaya (Maroko) oraz dr Kąty Roth (USA) zostały wybrane na swoje drugie kadencje w zarządzie FDI, a prof. Nikolai Sharkov (Bułgaria) został członkiem zarządu FDI po raz pierwszy.
W wyborach do Komitetu ds. Kształcenia FDI jednym z kandydatów była prof. Marzena Dominiak zgłoszona przez Polski Komitet Krajowy FDI. To pierwszy od wielu lat kandydat z Polski na stanowisko w strukturach FDI - prof. Dominiak co prawda nie została wybrana członkiem komitetu, ale wśród wyjątkowo w tym roku licznej grupy kandydujących uzyskała dobry wynik.
W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda z udziałem gości ze światowej centrali Akademii, zarówno z regionu europejskiego jak i innych, które było połączone z obchodami 80. Rocznicy Europejskiej Konferencji Akademii PF.

Spotkanie prowadzili koordynator regionu europejskiego Akademii PF, dr Frank Braun (Niemcy), i prezydent elekt Akademii PF, dr Barry Feder (USA).
Przyjęto nowych członków z poszczególnych regionów, wśród których znaleźli się zarówno stomatolodzy z dalekiej Kenii, jak i delegaci ERO. Ponadto honorowe członkostwo przyznano obecnemu prezydentowi FDI, dr. Patrickowi Hescotowi.
Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska w imieniu kapituły odznaczenia Sekcji Polskiej Akademii PF wręczyła Annie Lelli nagrodę im. Prof. Zbigniewa Jańczuka za zasługi dla stomatologii polskiej - wyróżnienie to jest wręczane jednej osobie rocznie.
Ponadto w trakcie Kongresu opublikowano tzw. białą księgę w sprawie profilaktyki i leczenia choroby próchnicowej (white paper 'Dental Caries Prevention and Management') w ramach partnerstwa w zakresie profilaktyki próchnicy pomiędzy FDI a firmą Colgate. Dokument ten nakreśla strategię działań profilaktycznych i leczniczych dotyczących próchnicy zębów, które podejmować powinni lekarze dentyści, przedstawiciele innych zawodów stomatologicznych oraz władze. Wzywa się m. in. władze publiczne do wdrażania ogólnospołecznych strategii profilaktycznych (np. zapewniających dostępność fluoru, opodatkowanie żywności i napojów ze zwiększoną zawartością cukru), a instytucje finansujące świadczenia stomatologiczne do zmiany przestarzałych systemów pokrywania kosztów świadczeń.
Zorganizowany został briefing prasowy „Zdrowie jamy ustnej a starzejące się społeczeństwa". Biorący w nim udział prelegenci - reprezentujący różne specjalności lekarskie i lekarsko-dentystyczne - wskazywali, że nie mają wątpliwości, iż dzięki zachowaniu zdrowia, w tym zdrowia jamy ustnej, osoby w podeszłym wieku mogą żyć samodzielnie, zachowując radość z każdego dnia i jego przyziemnych, ale bardzo ważnych aspektów, takich jak np. spożywanie posiłków.
Eksperci podkreślali, że nauka nie ma wątpliwości co do nierozerwalnego związku pomiędzy zdrowiem jamy ustnej, ogólnym stanem zdrowia a jakością życia. Istnieje szereg dowodów wskazujących na fakt, że choroby jamy ustnej mają taki sam czynnik ryzyka jak inne choroby niezakaźne np. otyłość, choroby serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, czyli nieprawidłową dietę, palenie tytoniu, alkohol. Z tego względu podkreślano znaczenie współpracy interdyscyplinarnej lekarzy dentystów i lekarzy.
Prof. H. Shaw zaznaczyła, że zdrowie jamy ustnej to coś więcej niż zdrowe zęby i piękny uśmiech a jama ustna jest zwierciadłem ciała, nierzadko można w niej dostrzec objawy chorób ogólnoustrojowych.
Przez cały okres trwania Kongresu szczegółowe relacje z jego przebiegu przekazywała „Gazeta Lekarska", jak również inne krajowe i zagraniczne media poświęcone stomatologii.

Światowa Federacja Dentystyczna (World Dentał Federation, FDI) jest najstarszą i największą organizacją lekarsko-dentystyczną na świecie, zrzeszającą ponad 200 krajowych organizacji stomatologicznych. Założona została w Paryżu w 1900 roku pod francuską nazwą Federation Dentaire Internationale, od której pochodzi do dzisiaj stosowany skrót FDI.
W FDI Naczelna Izba Lekarska współtworzy wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Polski Komitet Narodowy, stanowiący wspólną reprezentację polskich stomatologów w strukturach FDI. Umowa w sprawie utworzenia Polskiego Komitetu Krajowego określa wzajemne relacje i liczbę delegatów proporcjonalną do liczby członków (łącznie 6 delegatów, z tego 4 z prawem do głosowania). NIL jest uprawniona do delegowania 4 przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne FDI (trzech z prawem do głosowania), które odbywa się 1 raz do roku równolegle z Dorocznym Kongresem FDI, a PTS 2 przedstawicieli, w tym 1 z prawem do głosowania.
Hasłem określającym podstawowe cele FDI jest: „Promowanie optymalnego zdrowia jamy ustnej i ogólnego dla wszystkich ludzi".
Najważniejszym wydarzeniem dotyczącym zawodu lekarzy stomatologów organizowanym przez FDI jest Światowy Parlament Stomatologiczny FDI, który tradycyjnie odbywa się wraz Z Dorocznym Światowym Kongresem Dentystycznym FDI. W ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI odbywają się :
- 2 sesje Zgromadzenia Ogólnego FDI,
- 3 sesje Otwartego Forum,
- spotkania Stałych Komitetów FDI, sekcji i innych zespołów,
- spotkanie tzw. Oficerów Łącznikowych,
- posiedzenie Zarządu Głównego FDI, posiedzenia Zarządów i sesje plenarne 5 organizacji regionalnych, między innymi Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO-FDI), jak również posiedzenia Grup Roboczych ERO-FDI,
- Światowe Forum Kobiet Dentystów.

Od 2012 r. w programie znajduje się także otwarty panel dyskusyjny pod nazwą Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej, w ramach, którego przedstawiciele różnych grup związanych Z ochroną zdrowia jamy ustnej wymieniają poglądy nt. sytuacji zdrowotnej i działań, jakie należy podejmować w przyszłości.
Odbywający się równolegle z Parlamentem Stomatologicznym Kongres FDI obejmuje część naukową połączoną z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych.

Opracowali:
Anna Lella, Anna Śpiałek, Marek Szewczyński.

 

Adres Prezydenta FDI Patricka Hescota wygłoszony podczas ceremonii otwarcia Kongresu

Your excellency Minister of Health, Dr Konstanty Radziwiłł,
President of the Polish Dental Society, Prof. Bartłomiej W. Loster,
Chairof International Cooperation of the Polish Dental Society, Prof. Honorata Shaw,
President of the Supreme Medical Council of Poland, Prof. Maciej Hamankiewicz,
Chairof International Cooperation Committee of the Supreme Medical Council of Poland, Dr Anna Lella,
Local Authorities and Honoured guests,
FDI delegates
Congress participants
Welcome to the 104th FDI Annual World Dental Congress in this charming city of Poznań. FDI World Dental Federation represents more than one million dentists worldwide. This is why we are well placed to promote international understanding and exchange of knowledge in the field of dentistry. We challenge pre-formed ideas and widen perceptions.
This is even more important today with rapid advances in dental materials and technology to support the latest treatment philosophies. FDI's vision is 'Leading the World to Optimal Oral Health'. But oral health does not exist separately. As dental practitioners, we need to remind people that oral health is an important part of general health. We need to emphasize this point to policy makers and other people working in the field of health.
Dentists play a major role in two very key elements of modern society: the self-esteem of the individual; and his or her quality of life. Looked at from this point of view, the dentist is not just there to restore. A dentist is also someone closely involved with knowing, understanding and supporting the well-being of his or her patients.
We are happy to be in Poland for our2016 congress. It is a country of exciting culture, cities with great charm, beautiful forests, mountains and lakes and local people who are welcoming and cordial. We hope congress participants will have the time to visit this remarkable country.
We have a very exciting scientific programme this year with an impressive array of distinguished national, regional and international speakers. They will deliver a truly exceptional choice of lectures. The hard work of the Education Committee and the Local Organizing Committee means that every important area in modern dentistry is covered.
Please also visit the international exhibition: the very latest in materials and technology is on display. Exhibitions are very important to dentists. They let dentists compare and select the equipment that they will be using to deliver the best oral healthcare their patients.
Thank you to the Polish Dental Society, and the Supreme Medical Council of Poland for hosting the 2016 Annual World Dental Congress.
We hope that the result of this 2016 event will be an even more heightened awareness of about the importance of looking after our teeth among the people of this country.
We look forward to a wonderful 2016 FDI Annual World Dental Congress. And to conclude, I would like to say that I love the music of Chopin - he is my favourite composer. Of course you know that he was French and Polish. This is the best mixture of all.

Adres Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza wygłoszony podczas ceremonii otwarcia Kongresu

Ladies and Gentlemen, Dear Guests and Colleagues,
It is my privilege to address you as the representative of Polish medical doctors and Polish dental practitioners, because in Poland both our professions are associated in one common professional self-government - chambers of physicians and dentists.
I am deeply touched to be able to participate in the opening of the 103rd FDI Annual World Dental Congress, where not only tens or hundreds, but thousands of people meet.
When I talk about events gathering people who every day are taking care of white and healthy smile, such a smile has to accompany me as well. I believe that you enjoy this multinational and multicultural meeting as much as I do.
Quite recently the FDI President, dr. Patrick Hescot, who stood here before me, joined us in the Polish Senate where we had a meeting with politicians (some of them are medical professionals themselves) to discuss the issue of public confidence in the medical and dental professions.
At this conference we mentioned important features of dentistry and medicine, underlining that the challenges for physicians and dentists are in fact the same and the problem of the level of trust and confidence in our professions is of global naturę. Particularly in a world where machines have started to overtake humans.
But meetings like this show that in spite of powerful technology we are still eager to exchange our experiences personally. That is an optimistic sign, indeed.
Polish physicians and dentists are guided by the principles of the Code of Medical Ethics elaborated and adopted by the General Assembly of physicians and dentists, and all graduates of Polish medical universities take the doctor's oath which includes this important commitment: "I promise to continually increase my medical knowledge and to bring to the attention of the medical profession everything that I manage to invent or improve ".
Ladies and Gentlemen, Colleagues, every Polish dental practitioner you meet at this Congress is going to act according to this pledge.
Let me welcome you here in Poznań during the golden Polish autumn. Although the temperatures here are decidedly Iower than the ones in India or China, I do hope that the warmth of your hearts will make this stay enjoyable and will contribute to your successful professional practice.
Finishing my address I would like to quote the renowned American writer and illustrator Dr. Seuss:
"Teeth are always in style".

Adres Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła wygłoszony podczas ceremonii otwarcia Kongresu

Honourable Presidents, Madam Chair, Mr. President, Ladies and Gentlemen, Dear Colleagues!
I am very glad, as the Minister of Health, as a medical doctor and as a member of the professional community of physicians and dentists in Poland, to welcome everyone at the 104th FDI Annual World Dental Congress.
Indeed, it is an honour for Poland to host such an important global event as the Annual World Dental Congress - the main event of the FDI World Dental Federation, the largest dental organisation in the world, established over 100 hundred years ago, which today associates over 200 national dental organizations from all over the world, who represents the dental profession and promotes orał health all over the world.
The FDI Annual World Dental Congress is always an event of extreme importance for the dental profession. This year's 104th Congress is especially important for Polish dentists as it takes place in Poland for the first time.
The FDI Congress, with its rich and diversified scientific programme, provides an excellent opportunity for every dental practitioner to exchange information and current dental knowledge, but also demonstrates the responsibility of the dental community and emphasizes the role of its continuing education and development.
At the same time the FDI World Dental Parliament which brings together representatives of national dental organizations, is a forum of discussions about various topics related to orał healthcare and the dental profession and to take decisions that will influence the future of dentistry - even if it will not happen immediately.
As a representative of the Polish Chamber of Physicians and Dentists - professional self-government which in Poland associates both medical doctors and dentists - I have been engaged for a long time in the activities of the European and world organizations representing medical doctors - World Medical Association and Standing Committee of European Doctors. Therefore, I know very well, how such organizations work and I regard them as important voice of the respective professions. In fact, medical doctors and dental professionals - often express common opinions on certain issues, for example regarding anti-tobacco policies or opposition against external standardisation of health care professionals' activities. As a Minister of Health I am trying to use some of those opinions in my decisions.
Dentistry (which we here in Poland - as well as in many other countries of our region - prefer to cali stomatology) is a vital element of healthcare in generał. We are well aware (and it is confirmed by research) that orał health is of great importance for overall health and its quality.
We know that apart from diagnostics and treatment, prevention is extremely important. However, preventive measures will not be appropriate and universally applied, if we do not ensure efficient health promotion. By efficient health promotion I mean first of all activities aimed at providing society with relevant knowledge about health determinants. This should create sense of responsibility for people's own health and health of their close ones, which will eventually change behaviour of the society to a pro-health one. It have to include raising public awareness of significance of orał health, for example to make them know that they should regularly visit a dentist - and not only when it starts to hurt.
I would like to thank the Council of the World Dental Federation for choosing Poland as the host of this year's Congress. You have taken a good decision. You probably know that already. And, I have no doubt, you will be surę about that on Saturday.
I would also like to thank the Polish Local Organising Committee (comprised of the representatives of the Polish Chamber of Physicians and Dentists and the Polish Dental Society) for all the efforts they have madę to organise this event.
I wish all participants of the Congress to use it in order to broaden as much as possible your dental and medical knowledge and improve your professional skills.
I wish the delegates to the FDI World Dental Parliament to take decisions that will well contribute to the development of dentistry.
And, finally, I wish all our foreign guests an enjoyable, pleasant stay in Poland and I hope that you will visit us again ... and again.

 

List Prezydenta FDI Patricka Hescota z podziękowaniami


Thanks to perfect organization and logistics, FDI's Poznan congress lived up to our high expectations and turned out to be a watershed moment for world dentistry. It established international consensus on how to define oral health, which has serious implications for FDI's vision of 'Leading the world to optimal oral health'.
The FDI congress also saw the launch of a White Paper on the management of dental caries, the Oral Health Observatory mobile app and, above all, the World Oral Health Day (WOHD) 2017 campaign 'Live Mouth Smart'. We expect WOHD17 to broaden and deepen the message on oral function and oral health to an even wider public.
Progress on all fronts
In my report to the General Assembly, I stressed the dentist's central role in oral health, hence general health and the need to return oral health to its rightful place in medicine in particular and in life in general.
I also reported rapid progress in all three pillars of FDI's strategy – membership, leadership and communications. This puts FDI is on track to achieve its short, mid and long-term ambitions in oral health. Projects launched in 2015 are well-managed and implemented locally, and World Oral Health Day 2016 had even greater outreach, in particular over social media. New partnerships established this year will help us achieve our goals in advocacy.
The new definition of oral health
The General Assembly meeting in Poznan adopted with enthusiasm the definition for oral health proposed by the Vision 2020 Think Tank, thereby heralding a new era for world dentistry. It positions oral health as an integral part of general health and well-being.
The new definition will allow us to develop standardized assessment and measurement tools for consistent data collection on a global level. The definition will also provide philosophic support to FDI's oral health advocacy and allow us to embed further in the minds of policy makers the notion of oral health as indivisible from general health.
FDI elections
Within FDI, I would like to congratulate Prof. Ihsane Ben Yaya and Dr Katy Roth for their re-election to the FDI Council and welcome Prof. Nikolai Sharkov as FDI Councillor. I would also like to thank Prof. Nermin Yamalik for her vital contributions to the Council, after her six-year mandate came to an end in Poznan. New appointments to the committees will soon be listed on the FDI website.
This 2016 congress Opening Ceremony, in the presence of the Polish Minister of Health, local dignitaries and leaders from the Polish Dental Society and Supreme Medical Council of Poland, was extremely memorable. I was especially happy to see Prof. Ana Pereira, Prof. Derek Jones and Dr Stephen Hancocks accede to the FDI List of Honour, our highest recognition.
The FDI-ISO Forum
On the last day of the congress, I chaired the FDI-ISO Forum, on the subject of international standards in dental implants. In my opening address I pointed out that, despite decades of cooperation, this only the second such Forum to take place.
In my view, this is not enough and we need to meet with greater frequency to express views and, where necessary, develop joint positions. I have raised the issue within the FDI Council during our meetings in Poznan - and I recommended that we should take steps to set up a working group to focus closely on the formal basis for our cooperation.
Debate
Aside its wide selection of courses in every field of dentistry, FDI 2016 Poznan also stimulated debate on hot topics such as oral health for ageing populations, adapting to the Minamata Convention, responding to the challenge of antimicrobial resistance, and pointed the way forward in areas such as standards for dental implants.
Debate on these three issues will undoubtedly continue at future congresses; but FDI 2016 Poznan will be seen as the moment that when the subjects were firmly placed on the oral health agenda.
Awards
Among this year's awards, I would like to congratulate the national dental associations of Cambodia and Palestine on winning the first FDI Smile Awards in, respectively, the sustainability and innovative categories.
I would also like to commend the four winners of the World Oral Health Day 2016 prizes awarded by FDI and the International Association of Dental Students (IADS) from Iraq, Egypt and two Poland.
Thanks
FDI 2016 Poznan was a hugely successful dental congress. I would like, on behalf of the FDI membership, to express my wholehearted thanks to our local organizing partners the Polish Dental Society, its president Prof. Bartlomiej W. Loster and Chair of International Cooperation Prof. Honorata Shaw; as well as the Supreme Medical Council of Poland, and its president Prof. Maciej Hamankiewicz and Chair of its International Cooperation Committee Dr Anna Lella.
I would also like to thank Ewa Mastalerz, Managing Director of Exactus, for the perfect congress logistics – and naturally, FDI Executive Director Enzo Bondioni and his remarkably efficient team in Geneva for their untiring work to ensure the success our 2016 congress.

Zapraszamy do relacji na żywo z Kongresu w portalu internetowym "Gazety Lekarskiej".

FDI 2016 - Zapraszamy na Światową Wystawę Stomatologiczną

Światowa Wystawa Stomatologiczna (World Dental Exhibition) towarzysząca Kongresowi FDI 2016 jest istotną częścią całego wydarzenia.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych po wcześniejszej rejestracji. Aby otrzymać bezpłatną kartę wstępu na wystawę należy zarejestrować się on-line a następnie pobrać wygenerowaną kartę.

Więcej informacji na stronie internetowej Kongresu.

Kongres FDI coraz bliżej!

Dla jednych to czas na podjęcie ostatecznej decyzji o uczestnictwie, dla drugich – konkretnych wyborów z bogatej oferty edukacyjno-kulturalnej. Na FDI Poznań 2016 zarejestrowało się już kilka tysięcy osób z prawie 100 krajów.

 Zapraszamy do lektury najnowszego Magazynu "See You in Poznań"!

Jest już pełny Program Kongresu!

Organizatorzy przedstawili pełny program obrad Światowego Kongresu Dentystycznego FDI 2016. Program dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia.

Termin nadsyłania streszczeń prezentacji został przedłużony do 8 kwietnia 2016 r.

Instrukcja zgłaszania prezentacji

W związku z zapytaniami lekarzy i lekarzy dentystów, dotyczącymi zgłaszania prezentacji na Światowy Kongres Dentystyczny FDI 2016, niżej publikujemy instrukcję, opracowaną przez organizatorów Kongresu.

1. W celu zgłoszenia prezentacji wejdź na stronęhttps://www.fdi2016poznan.org/pl/program-naukowy/zglaszanie-prezentacji/ lubhttps://www.fdi2016poznan.org/scientific-programme/abstract-submission/

2.Zapoznaj się z zasadami zgłaszania prezentacji:
» Streszczenia mogą być nadsyłane w 2 kategoriach:
- prezentacje ustne - Sesje trwają godzinę, podczas każdej z sesji odbędą się 4 prezentacje. Limit czasu dla jednej prezentacji to 10 min. z następującą po niej 3-5 min. dyskusją. Prezentacje odbywają się w tylko w języku angielskim.
- plakaty - będą prezentowane w postaci e-posterów. Sesje posterowe trwają godzinę.
Podczas każdej prezentowanych jest 5 posterów. Limit czasu na wystąpienie to 10 minut ustnej prezentacji z następującą po niej 2 minutową dyskusją. Prezentacje odbywają się tylko w języku angielskim.
» Autor możne zgłosić 3 (trzy) streszczenia ale zaprezentować tylko 1 (jedno)
» Ostateczna decyzja o formie prezentacji zaakceptowanego streszczenia należy do Komitetu Naukowego Kongresu
» Nadsyłane streszczenia muszą być przygotowane wyłącznie w języku angielskim
» Streszczenie nie może przekroczyć 250 słów
» Tytuł streszczenia nie może przekroczyć 10 słów i musi zawierać istotę badań
» Autor prezentujący streszczenie musi być zarejestrowany w systemie zgłaszania prezentacji
» Treść streszczenia nie może zawierać danych personalnych autora
» Treść streszczenia nie może zawierać żadnych odniesień do nazw handlowych produktów
» Streszczenie nie powinno zawierać odniesień do nazw instytucji, lokalizacji oraz źródeł finansowania
» Streszczenie musi składać się z następujących sekcji:
- Streszczenie oryginalne: tytuł, cel streszczenia, materiały i metody badawcze, rezultaty, wnioski
- Streszczenie kazuistyczne: tytuł, wprowadzenie, opis przypadku, dyskusja, wnioski/ znaczenie kliniczne
» Streszczenia z nieukończonymi badaniami nie będę oceniane
» Streszczenie nie może zawierać tabeli, wykresów, grafiki
» Streszczenia nie mogą być z zgłoszone ani prezentowane podczas innego lokalnego bądź międzynarodowego Kongresu, Konferencji naukowej
» Streszczenia można zgłaszać do 1 kwietnia 2016 r.
» O tym, które streszczenia będą zaprezentowane w Poznaniu zadecyduje Komitet Naukowy do 9 maja 2016 r. Autorzy zaakceptowanych prezentacji, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zgłaszaniu streszczenia.
» Aby streszczenia zostały zamieszczone w programie Kongresu autorzy zaakceptowanych prac muszą zarejestrować się jako uczestnicy Kongresu do 10 czerwca 2016 r.
» Do 19 czerwca 2016 autorzy zaakceptowanych prac otrzymają plan wystąpień ustnych i posterowych
» Autorzy 5 najlepszych prac otrzymają nagrodę w postaci udziału w kolejnym Kongresie FDI
» Pełne teksty prezentacji zostaną opublikowane w "Journal of Stomatology" - oficjalnym czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a streszczenia prezentacji w suplemencie on-line do "International Dental Journal"

3.Kliknij przycisk „SUBMIT online".

4. Następnie zarejestruj się w systemie zgłaszania prezentacji klikając na link „register".

5. Po ukończeniu rejestracji zaloguj się do systemu i wybierz w menu „Submit new abstract".

6.Proces zgłaszania prezentacji składa się z 10 kroków:
Krok 1. Wybór formy prezentacji
Krok 2. Podanie instytucji, z których są autorzy zgłaszanych prezentacji. Jako pierwsza na liście musi zostać wpisana instytucja autora zgłaszającego pracę
Krok 3. Informacje o autorach prezentacji
Krok 4. Dane osoby prezentującej streszczenie
Krok 5. Tytuł streszczenia
Krok 6. Treść streszczenia z podziałem na poszczególne sekcje
Krok 7. Słowa klucze streszczenia (min. 3, max. 6)
Krok 8. Nie dotyczy, przejdź dalej
Krok 9. Podgląd streszczenia w celu sprawdzenia jego poprawności
Krok 10. Zatwierdzenie streszczenia w celu przesłania do oceny przez Komitet Naukowy Kongresu.
Po zatwierdzeniu streszczenia nie można w nim dokonywać żadnych zmian.
Komitet Naukowy Kongresu ocenia wyłącznie streszczenia zatwierdzone przez autorów.

7. Streszczenia zaakceptowane przez Komitet Naukowy Kongresu są podświetlone
w systemie zgłaszania prezentacji, a ich autorzy mogą na bieżąco sprawdzić status
zgłoszonego streszczenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Kongresu: e-mail: congress@fdi2016poznan.org, tel. 42 632 28 66

_________________________________________________________________________________________

Kongres FDI: zgłoś prezentację, zdobądź wejściówkę

Od 1 grudnia br. można przesyłać streszczenia prezentacji: ustnej lub posterowej na Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI, który w dniach 7-10 września 2016 r. odbędzie się w Poznaniu. – To doskonała forma promocji osiągnięć polskiej stomatologii – zachęcają organizatorzy i kuszą nagrodami dla autorów najlepszych prac.

Kongres FDI w Poznaniu zbliża się wielkimi krokami. Niespełna miesiąc po otwarciu rejestracji (od 3 listopada można uiścić 4 lub 1 dniową opłatę rejestracyjną), Organizatorzy uruchamiają system pozwalający na zgłoszenie streszczenia prezentacji.

- Badania oraz spostrzeżenia kliniczne przyjmowane są w prawie wszystkich kategoriach związanych ze stomatologią, m.in. stomatologii ogólnej, profilaktyce, leczeniu stomatologicznym i odtwórczym oraz chirurgii jamy ustnej. Można także zgłaszać prace dotyczące wpływu jamy ustnej na zdrowie ogólne – informuje prof. Marzena Dominiak, Przewodnicząca Komitetu Naukowego FDI.

Abstrakty prezentacji mogą być nadsyłane (wyłącznie w języku angielskim) poprzez stronę internetową www.fdi2016poznan.org w dwóch formach: prezentacji ustnych i plakatów. Te pierwsze będą trwały 10 minut, a zakończy je 2 minutowa dyskusja. Abstrakt nie powinien być dłuższy niż 250 słów i nie może reklamować produktów dentystycznych. Plakaty będą prezentowane w formie e-posterów.

- Prezentacje ustne i plakatowe to jedna z szans na promocję osiągnięć polskiej stomatologii na międzynarodowej arenie. Warto skorzystać z tej okazji, tym bardziej, że autorzy pięciu najlepszych prac otrzymają nagrodę w postaci bezpłatnego udziału w kolejnym Kongresie FDI – wyjaśnia prof. Bartłomiej W. Loster, Prezydent Kongresu FDI i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Termin zgłaszania abstraktów upływa 1 kwietnia 2016 r. O tym, które prace będą zaprezentowane w Poznaniu zdecyduje Komitet Naukowy do 9 maja 2016 r. Organizatorzy Kongresu spodziewają się, że podczas Kongresu odbędzie się ok. 800 sesji posterowych.

Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI (Annual World Dental Congress) to najważniejsze wydarzenie światowej stomatologii. Poznań będzie gospodarzem 104. edycji Kongresu. W ramach FDI AWDC odbywają się intensywne wykłady i warsztaty, Światowa Wystawa Sprzętu i Materiałów Stomatologicznych (World Dental Exhibition) oraz obrady Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI. Szczegółowe informacje dostępne są na www.fdi016poznan.org oraz profilu Facebook www.facebook.com/FDI2016POZNAN.

Prof. dr hab. Marzena Dominiak

Przewodniczący Komitetu Naukowego FDI 2016

W 2016 r. Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny (FDI Annual World Dental Congress) odbędzie się po raz 104. w historii, w Polsce po raz pierwszy. W ostatnich latach gospodarzami wydarzenia były: Tajlandia, Indie, Turcja, Chiny, Meksyk, Brazylia, Singapur. Organizatorzy spodziewają się, że do Poznania przyjedzie ponad 16 tys. uczestników, z czego duża część – z całego świata.
Równolegle będzie odbywała się 63. edycja Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego International Association of Dental Studies i Young Dentist Worldwide, w której weźmie udział kilkuset studentów stomatologii i młodych lekarzy.
3 listopada 2015 r. ruszyła rejestracja na Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny.

Link do Magazynu See You in Poznań w języku polskim:
https://www.fdi2016poznan.org/uploads/cms//SYIP_PL_3.pdf

Dodane: 2016-12-12, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj