Na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia opublikowano broszurę – instrukcję pt. "Wystawianie i realizacja e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1) - instrukcja"

https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/wystawianie-i-realizacja-e-recept-w-razie-braku-dostepu-do-systemu-e-zdrowie-p1-instrukcja 

Jak można wywnioskować z tytułu "wystawianie i realizacja", informacja ta skierowana jest zarówno do lekarzy, jak i do aptek, choć w główniej mierze przedmiotem omówienia jest sposób realizacji recepty elektronicznej warunkach awarii systemu P1.

W rozdziale pierwszym "wystawianie E- recept", w pkt. 1 wymienione są w dwóch podpunktach sytuacje, kiedy lekarz może wystawić receptę w postaci papierowej. Reguluje to art.95 b ustawy Prawo farmaceutyczne, którego brzmienie przytaczamy poniżej:

https://stom.hipokrates.org/edm/erecepta/pliki/wystawianierecept.pdf

Pierwszą wymienioną przesłanką uprawniającą lekarza do wystawienia recepty papierowej jest - jak wspomniano w pkt. 1 podpunkt drugi broszury-  sytuacja braku dostępu do systemu P1.

W pkt. 2 autorzy broszury próbując podsumować informacje zawarte w pkt.1 stwierdzili:

 "tym samym w razie awarii systemu e-zdrowie (p1)  receptę wystawia się w postaci papierowej".

I to zdanie wymaga komentarza, który sprowadza się do powtórzenia tego, co autorzy napisali zdanie wcześniej- że przesłanką wystawienia recepty papierowej nie musi być awaria systemu e- zdrowie, ale brak dostępu do tego systemu.

Różnica jest zasadnicza, gdyż brak dostępu obejmuje w oczywisty sposób awarię systemu, ale również każdą inną przeszkodę, która czyni niemożliwym dostęp lekarza lub programu gabinetowego do systemu. Może to być np.:

  • brak zasilania prądem poradni,
  • awaria sieci internetowej,
  • brak zasięgu lub  zawieszenie usługi łącza internetowego ze strony dostawcy,
  • awaria systemu teleinformatycznego poradni.

Ustawodawca najwyraźniej zróżnicował powinności dwóch typów usługodawców (PWDL i aptek), obligując :

  • lekarzy do wystawiania recept papierowych w przypadku braku dostępu do systemu P1 (art.95b ust.2 pkt.1 ustawy Prawo farmaceutyczne),
  • apteki do określonego sposobu realizacji e-recepty w przypadku awarii systemu P1(art.96 ust.1a tej samej ustawy).

Rozdział drugi publikacji CSIOZ zawiera informacje o postępowaniu apteki właśnie na wypadek awarii systemu e- zdrowia. Choć jest to zestaw informacji szczególnie przydatny aptekom, to lekarzom zapewne nie są obojętne losy wystawianych przez nich recept. I dlatego informacje te warto przeczytać i przyswoić.

Przy okazji, warto zapoznać się również z postanowieniami art. 96b tej samej ustawy, który określa zestaw informacji na recepcie elektronicznej oraz formy przekazania tych informacji pacjentowi.

https://stom.hipokrates.org/edm/erecepta/pliki/informacja_erecepta.pdf 

W kontekście drugiego rozdziału omawianej publikacji CSIOZ warto zauważyć, że w przypadku awarii systemu P1 niemożliwa będzie realizacja recepty, której wydruku pacjent nie otrzymał, gdyż informację o recepcie może mieć przesłaną na wskazany w IKP telefon(SMS z czterocyfrowym kodem dostępowym).

Andrzej Cisło

Przewodniczący Zespołu ds. EDM

Wiceprezes NRL

Dodane: 2019-10-30, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj