W tabeli , do której łącze  stale jest dostępne w serwisie EDM

widnieje chronologicznie ułożony spis kolejno wchodzących obowiązków „cyfryzacyjnych”. 
W tego zestawienia , 8.01.2021r wchodzi w życie obowiązek  wymiany dokumentów edm.


Kogo będzie dotyczył ten obowiązek ?

Jak sam przepis stanowi- będzie dotyczył tylko dokumentów EDM a więc  tych, którzy wytwarzają dokumenty EDM. Jeśli ktoś w swoim podmiocie czy praktyce nie prowadzi dokumentacji będącej EDM- jego ten przepis póki co nie dotyczy.

Co jest dokumentacją EDM?- 

 • stan na dzień wpisu- wrzesień 2020r.

  1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524);

   

  2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.);

  3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  4) karta badania diagnostycznego (od kwietnia 2020r.)


Jak można zauważyć, w spisie EDM na dzień dzisiejszy nie ma najczęściej prowadzonego dokumentu, jakim jest historia zdrowia i choroby poradni ambulatoryjnej. I właśnie z tego powodu , że historia choroby nie jest jeszcze objęta ministerialnym katalogiem EDM - nie prowadzimy jej w standardach EDM (prowadzenie kart pacjentów w programie gabinetowym nie jest jeszcze prowadzeniem ich w standardzie edm.
Nie ma więc -w przypadku historii choroby - czego wymieniać.
Warto zwrócić uwagę, że od kwietnia 2020r jest obowiązek prowadzenia karty badania diagnostycznego w standardzie EDM (odpowiedni jednolity szablon takiego dokumentu). Dotyczy to wielu poradni , gdzie wykonuje się badania diagnostyczne : pracownie endoskopowe , ale również rtg.
Należy zapytać swego dostawcę oprogramowania, czy opracował już w używanym przez nas programie gabinetowym dokument karty badania diagnostycznego. Jak wynika z sondy, jaką przeprowadziliśmy - jest z tym delikatnie mówiąc ..różnie.

Dodane: 2020-09-22

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj