Apel Nr 7 /21/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 11 maja 2021r.

do Ministra Zdrowia

o inicjatywę legislacyjną prowadzącą do zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Prezydium NRL zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849) w kierunku rozszerzenia zawartego w przepisie art. 18 ust. 1a ustawy katalogu sytuacji, w których możliwe jest wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia o podwyższonym ryzyku terapeutyczno-diagnostycznym w formie dokumentowej. Prezydium NRL proponuje, aby zgoda w takiej formie mogłaby być udzielona w systemie teleinformatycznym usługodawcy pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych takiej czynności opisanych w dokumencie wydanym na podstawie art. 8b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.  o systemie informacji w ochronie zdrowia ( Dz. U. z 2021. poz. 666). I tam właśnie, czyli w „Minimalnych wymaganiach technicznych i funkcjonalnych dla systemów usługodawców" należałoby określić wymagania dotyczące składania oświadczeń za pomocą urządzeń odwzorowujących podpis.

Podstawowym założeniem wprowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej  było eliminowanie konieczności wytwarzania dokumentów w formie tradycyjnej – papierowej. Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie wskazywała na konieczność zapewnienia możliwości prawnych prowadzenia całej dokumentacji medycznej w formacie elektronicznym. Proponowane rozwiązanie służy realizacji tego postulatu. Szeroka dyskusja o dopuszczalności złożenia pisemnego oświadczenia woli za pomocą podpisu biometrycznego skończyła się znaczącymi zastrzeżeniami co do dopuszczalności uznania takiego podpisu za równoważny złożonemu w formie pisemnej. Nie wydaje się celowe prowadzenie wielomiesięcznych konsultacji międzyresortowych zmierzających do zmian w kodeksie cywilnym. Systemy teleinformatyczne usługodawców to profesjonalne narzędzia gwarantujące weryfikację autentyczności podpisu elektronicznego i bezpieczeństwo gromadzonych danych o tym podpisie. Szczegóły, włącznie z przywołaniem odpowiednich norm ISO, powinny zostać zawarte właśnie w „Minimalnych wymaganiach".

Proponowane rozwiązanie techniczne znajduje się w ofercie większości dostawców oprogramowania gabinetowego. Ogrom niedogodności związanych z wytwarzaniem i gromadzeniem podpisywanych przez pacjentów dokumentów w postaci papierowej powinien skłonić ustawodawcę do niezwłocznego opracowania wymagań technicznych dokonywania podpisu pacjenta w postaci elektronicznej, aby porównanie ofert, jakiego obecnie dokonują lekarze poszukujący oprogramowania, uwzględniało już to, czy oferta danego dostawcy istotnie spełnia kryteria bezpiecznego używania tej formy podpisu.

 

 

                              SEKRETARZ                                  PREZES                          

     Marek Jodłowski                               Andrzej Matyja

Dodane: 2021-05-11

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj