NRL-ZRP.0212.868.2021.MK

NRL-ZRP.KW-00892.2021

Warszawa, 9 lipca 2021 r.

Pani Anna Goławska

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia

 

 

Szanowna Pani Minister,

 

Na wstępie tego listu zmuszony jestem upomnieć się o zapowiadaną już dwukrotnie odpowiedź Dyrektora Centrum e-Zdrowia na moje pismo z 24 maja br. Pismo zawierało wiele pytań, na część otrzymałem odpowiedź w trakcie zorganizowanych prze Ministerstwo spotkań w dniach 18 i 25 czerwca br., niemniej kilka innych istotnych pytań poruszonych w moim piśmie cały czas wymaga wyjaśnienia.

 

Zasadniczym powodem tego listu jest prośba o wyjaśnienie fragmentów Pani wypowiedzi na posiedzeniu Podkomisji Zdrowia ds. Organizacji Ochrony Zdrowia i Innowacyjności w Medycynie, jakie miało miejsce w dniu 23 czerwca br. Naszą uwagę przykuły w szczególności sformułowane w trakcie odniesienia się Pani Minister do zgłoszonych w trakcie dyskusji uwag następujące zapowiedzi:

1)Zapowiedź wsparcia inwestycji służących reformie „nie są to kwoty małe i myślimy nad rozwiązaniami, które pozwolą dostosować się…..nad dofinansowaniem”.Chcielibyśmy znać szczegóły tego planu. Nie muszę przypominać, że samorząd lekarski upomina się o należne wsparcie procesu inwestycyjnego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą , w tym w podmiotach nierealizujących umowy z NFZ.

2) Zapowiedź prac nad wprowadzeniem podpisu biometrycznego pacjentów . Czy wspomniane prace obejmują cały katalog oświadczeń z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666)? Z naturalnych względów lekarze i lekarze dentyści zainteresowani są żywo możliwością pobierania w swoim systemie teleinformatycznym oświadczeń pacjentów o zgodzie na zastosowanie procedury o podwyższonym ryzyku diagnostycznym lub terapeutycznym. Było to przedmiotem Apelu Prezydium NRL 7/21/P-VIII z dnia 11 maja 2021 r. do Ministra Zdrowia. Środowisko lekarskie poniesie spore koszty finansowe i organizacyjne tej reformy. Byłoby rzeczą wręcz niewyobrażalną, gdyby mieli nie odnieść choć tak drobnej, to jednak namacalnej rekompensaty w postaci uwolnienia się od konieczności drukowania i magazynowania podpisanych zgód pacjentów. Zaznaczyć też warto, że zgoda ta jest elementem dokumentacji medycznej. Bez tego ruchu dokumentacja medyczna nigdy nie będzie spełni elektroniczna. 

3) Zapowiedź  „zaopiekowania się mniejszymi podmiotami”, która została wyrażona w części Pani wypowiedzi dotyczącej repozytoriów EDM. Tu nasze zainteresowanie jest w pełni zrozumiałe - nie muszę przytaczać wielu naszych poprzednich wystąpieńdotyczących tej kwestii. Jest to dla nas sprawa kluczowa z uwagi na bezpieczeństwo danych pacjentów i bezpieczeństwo finansowe praktyk i podmiotów leczniczych. Niejesteśmy dziś w stanie przewidzieć jak będą kształtowały się koszty tak specjalistycznej usługi. Nie jest to bowiem kolejne miejsce na dysku, a wysokospecjalistyczna usługa. Moje pytanie ma tym większy sens, że w projekcie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”, w części dotyczącej kontynuacji reformy cyfryzacji opieki zdrowotnej nie napotkaliśmy żadnej wzmianki dotyczącej budowy centralnego repozytorium, która to inwestycja przewidziana jest w projekcie Krajowego Planu Odbudowy. To właśnie ten dokument miał być uszczegółowieniem zapisów KPO, stąd ważne jest, aby już dziś określić na czyje potrzeby ten centralny bank dokumentacji ma być budowany. Sprawa repozytoriów jest kluczowym zagadnieniem, bez którego tak naprawdę w pełni nie ruszy proces inwestycyjny w tych podmiotach, które jeszcze nie zgłosiły „gotowości EDM” a próba sztucznego przyspieszenia tego procesu może znacząco ograniczyć krąg dostawców, a to z kolei trwale ograniczyłoby konkurencyjność na tym rynku.

 

z poważaniem 

Andrzej Cislo 
wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Dodane: 2021-07-09

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj