STANOWISKO Nr 6/14/P-VII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie poparcia stanowiska Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w sprawie wykonywania zabiegów lekarskich z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione oraz nieuprawnionego stosowania w tym celu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w sprawie wykonywania zabiegów lekarskich z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione oraz nieuprawnionego stosowania w tym celu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, popiera tezy zawarte w tym stanowisku, które stanowi załącznik do niniejszego stanowiska.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w szczególności zwraca uwagę, że jeżeli stosowane preparaty (np. toksyny botulinowe) są produktami leczniczymi w rozumieniu prawa farmaceutycznego, to wszelkie ich zastosowanie należy uznaćza świadczenie zdrowotne. Produkty lecznicze, które są wydawane wyłącznie na receptę, nawet jeżeli są stosowane poza wskazaniami opisanymi w charakterystyce produktu leczniczego, nadal pozostają lekami, a więc ich zastosowanie również do celów pozaleczniczych, np. upiększających, należy wyłącznie do decyzji lekarza i powinno być wykonane przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Podobnie uznanie, że określone narzędzia, przyrządy, urządzenia, materiały lub inne artykuły (np. implanty tkankowe do iniekcji) są wyrobami medycznymi w rozumieniu przepisów o wyrobach medycznych i zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez producentów (zgłoszonymi do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych i wskazanymi w instrukcji stosowania danego wyrobu) mogą być stosowane wyłącznie przez lekarzy, wyklucza stosowanie tych wyrobów samodzielnie przez inne osoby. 2 Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) wykonywanie zawodu lekarza polega m.in. na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych obejmujących w szczególności badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitację chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich. Tak więc zawód lekarza mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Odpowiednie wykształcenie jest bowiem niezbędne dla prawidłowego dokonania oceny stanu zdrowia pacjenta, określenia wskazańi przeciwskazańdo przeprowadzenia określonego zabiegu, poinformowania pacjenta o proponowanych oraz możliwych do przeprowadzenia zabiegach i metodach ich przeprowadzenia, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach przeprowadzonego zabiegu i rokowaniu na przyszłość, jak również podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zdarzeńniepożądanych podczas przeprowadzania zabiegu.

Wykonywanie czynności zastrzeżonych dla lekarzy przez osoby nieuprawnione powinno powodować pociągnięcie tych osób do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz szczegółowe uzasadnienie zawarte w stanowisku Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o nieprowadzenie szkoleńw powyższym zakresie dla osób nieuprawnionych.

Dodane: 2014-04-24

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj