W dniu 11 lutego 2020 r. w godzinach wieczornych Sejmowa Komisja Zdrowia rozpoczęła prace nad ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk sejmowy nr 172). Ministerstwo Zdrowia było reprezentowane przez panią Minister Józefę Szczurek-Żelazko. Naczelną Izbę Lekarską reprezentował Prezes NRL Andrzej Matyja i Wiceprezes NRL Andrzej Cisło.

Po dyskusji, która trwała ponad 2 godziny, Komisja Zdrowia przychyliła się do apelu nr 1/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 stycznia 2020 r. do Komisji Zdrowia i skierowała projekt ustawy do dalszych prac w podkomisji. Oznacza to, że ustawa nie zostanie przyjęta w znanym dość dobrze „ekspresowym” tempie, lecz będzie czas na omówienie jej zapisów i zgłoszonych do niej uwag w ramach prac w podkomisji.

Relacjonując przebieg posiedzenia Komisji Zdrowia należy wskazać, że w pierwszej kolejności Minister Szczurek-Żelazko przedstawiła informację o najważniejszych zmianach zaproponowanych w projekcie ustawy. Następnie w sprawie projektu ustawy wypowiadali się liczni posłowie. Już z tych wypowiedzi posłów dało się wywnioskować, że projekt ustawy budzi liczne kontrowersje.

Obszerne wystąpienie na temat projektu ustawy wygłosił Prezes NRL Andrzej Matyja, który wskazał, że ustawa reguluje kwestie kluczowe dla zasad wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, w tym warunki przyznawania uprawnień do wykonywania zawodu, odbywanie stażu podyplomowego, czy kształcenie specjalizacyjne. Prezes NRL jednoznacznie podkreślił, że zmiany w modelu kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego lekarzy były od dawna postulowane przez samorząd lekarski, dlatego część rozwiązań zawartych w projekcie ustawy należy ocenić pozytywnie. Prezes Andrzej Matyja przypomniał, że rolą samorządu zawodowego jest m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów, a piecza ta wykonywana jest w trosce o interes pacjentów. Dopuszczenie do zawodu osób, które nie dają rękojmi należytego wykonywania zawodu w Polsce, może być źródłem potencjalnego zagrożenia dla pacjentów, a tego należy za wszelką cenę unikać. Zwrócił tym samym uwagę posłów na kontrowersyjną i budzącą sprzeciw Naczelnej Rady Lekarskiej regulację wprowadzającą uproszczony tryb przyznawania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE. Prezes NRL zwrócił też uwagę posłów na oburzająco niskie (równe płacy minimalnej) wynagrodzenia lekarzy stażystów. Następnie Wiceprezes NRL Andrzej Cisło zreferował uwagi do projektu ustawy z perspektywy środowiska stomatologicznego, wskazując, że ustawa nadal nie rozwiązuje problemu niedostatecznego dostępu lekarzy dentystów do szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim. Zaapelował do posłów o uwzględnienie w toku prac legislacyjnych postulatu, aby umożliwić lekarzom dentystom prowadzącym praktykę zatrudnienie jednego lekarza dentysty w ramach stałej współpracy.

Głos w sprawie projektu ustawy zabrali także Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski oraz Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Piotr Pisula. Po dalszej, burzliwej dyskusji, posłowie zgodnie zdecydowali o skierowaniu ustawy do dalszych prac w podkomisji.

Posłowie wybrani do prac w podkomisji:

 1. Hoc Czesław
 2. Piecha Bolesław (Przewodniczący)
 3. Chrzan Tadeusz
 4. Dąbrowska-Banaszek Anna
 5. Masłowska Gabriela
 6. Rychlik Paweł
 7. Miller Rajmund
 8. Gelert Elżbieta
 9. Hardie-Douglas Jerzy
 10. Lubczyk Radosław
 11. Wolski Zdzisław

Dodane: 2020-02-12, przez: Rafał

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj